Teksti suurus:

Kriisireguleerimisõppuse sisule ning regionaalse ja kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamise sagedusele esitatavad nõuded

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RTL 2009, 63, 921

Määrus kehtestatakse «Hädaolukorra seaduse» § 8 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab nõuded kriisireguleerimisõppuse (edaspidi õppus) sisule ning regionaalse ja kohaliku omavalitsuse õppuse korraldamise sagedusele.

§ 2.  Õppuse eesmärk

  Õppuse eesmärk on tagada kriisireguleerimises osalevate asutuste valmisolek hädaolukorra lahendamiseks ning läbi selle elanikkonna, looduskeskkonna ja majanduskeskkonna kaitse ning elutähtsa teenuse tõhusam kaitse ja toimimine hädaolukorras.

§ 3.  Õppus

  (1) Õppused jagunevad üleriiklikeks, regionaalseteks ja kohalike omavalitsuste õppusteks.

  (2) Üleriigiline õppus on õppus, kus osaleb Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon.

  (3) Regionaalne õppus on õppus, kus osaleb vähemalt üks regionaalne kriisikomisjon.

  (4) Kohaliku omavalitsuse õppus on õppus, kus osaleb vähemalt ühe kohaliku omavalitsuse kriisikomisjon.

  (5) Kohaliku omavalitsuse kriisikomisjon korraldab õppusi «Hädaolukorra seaduse» § 34 lõikes 9 nimetatud elutähtsa teenuse toimimise ja selle taastamise võime kontrollimiseks.

§ 4.  Õppuse liigid

  (1) Õppuse liigid on:
  1) staabiõppus;
  2) väliõppus või
  3) kompleksõppus.

  (2) Staabiõppus on õppus, kus sündmus ja sündmusele reageerimiskohustusega asutused on simuleeritud ning kriisikomisjonide liikmed teostavad oma ülesandeid hädaolukorra lahendamiseks.

  (3) Väliõppus on õppus, kus osalevad reageerimiskohustusega asutused, kes reageerivad sündmusele.

  (4) Kompleksõppus on õppus, mis koosneb staabi- ja väliõppusest.

§ 5.  Regionaalse ja kohaliku omavalitsuse õppuse korraldamise sagedus

  (1) Regionaalne kriisikomisjon korraldab regionaalse õppuse vähemalt üks kord aastas.

  (2) Kohalik omavalitsus, kus elab üle 40 000 elaniku, korraldab kohaliku omavalitsuse õppuse vähemalt üks kord aastas.

§ 6.  Õppusele esitatavad nõuded

  (1) Õppuse läbiviimise meetodid ja kulu peavad olema proportsioonis õppusele esitatud eesmärkidega.

  (2) Õppusega kontrollitakse eelnevalt välja töötatud hädaolukorra lahendamise protseduure.

  (3) Õppust korraldab kriisikomisjoni poolt määratud asutus (edaspidi õppuse korraldaja).

  (4) Õppuse korraldaja töötab välja õppuse kavandi, mis sisaldab:
  1) õppuse eesmärke ja osaeesmärke;
  2) õppuse stsenaariumit;
  3) õppuse korraldajat, õppusele kaasatud asutusi ning nende ülesandeid;
  4) õppuse planeerimise, läbiviimise ja hindamise ajakava;
  5) õppuse eelarvet;
  6) õppuse hindamise põhimõtteid ja hinnatavaid valdkondi.

  (5) Õppuse korraldaja esitab õppuse kavandi enne õppuse toimumist kooskõlastamiseks:
  1) üleriigilise õppuse puhul Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile vähemalt aasta enne õppuse planeeritavat toimumist;
  2) regionaalse õppuse puhul regionaalsele kriisikomisjonile vähemalt kuus kuud enne õppuse planeeritavat toimumist;
  3) kohaliku omavalitsuse õppuse puhul kohaliku omavalitsuse kriisikomisjonile vähemalt neli kuud enne õppuse planeeritavat toimumist.

  (6) Kohaliku omavalitsuse kriisikomisjon kooskõlastab õppuse kavandi regionaalse kriisikomisjoniga hiljemalt kolm kuud enne õppuse planeeritavat toimumist.

  (7) Õppuse korraldamisest teavitab õppuse korraldaja Siseministeeriumit ning väli- ja kompleksõppusest kohalikku omavalitsust, kelle territooriumil õppus läbi viiakse, kolm kuud enne õppuse toimumist.

§ 7.  Hindamisaruanne

  (1) Hindamisaruanne arvestab õppusele seatud eesmärke ning nende täitmist.

  (2) Hindamisaruanne sisaldab:
  1) õppuse korraldamise ning toimumise kirjeldust;
  2) õppuse eelarve aruannet;
  3) õppusel esilekerkinud probleemide kirjeldust;
  4) ettepanekuid olemasoleva valmisoleku parandamiseks;
  5) muud olulist informatsiooni.

  (3) Õppuse korraldaja esitab kolme kuu jooksul pärast õppuse toimumist õppuse hindamisaruande:
  1) üleriigilise õppuse puhul Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile;
  2) regionaalse õppuse puhul regionaalsele kriisikomisjonile;
  3) kohaliku omavalitsuse õppuse puhul kohaliku omavalitsuse kriisikomisjonile.

  (4) Kriisikomisjon korraldab pärast hindamisaruande esitamist koosoleku, kus arutatakse hindamistulemusi.

  (5) Kriisikomisjon esitab hindamisaruande Siseministeeriumile hiljemalt kuu aja jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud koosoleku toimumist.

  Asjassepuutuvad asutused arvestavad hindamisaruande tulemusi kriisireguleerimisalase tegevuse edasisel arendamisel.

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2015, 2

/otsingu_soovitused.json