Teksti suurus:

Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.03.2014
Avaldamismärge:RTL 2009, 64, 942

Määrus kehtestatakse «Sadamaseaduse» § 25 lõike 12 ning § 27 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse:
  1) laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded;
  2) laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise, üleandmise, nendest teavitamise ja arvestuse pidamise üle järelevalve teostamise kord;
  3) sissesõidusadamale esitatava üleantavate ning laevale jäävate laevaheitmete ja lastijäätmete teatise vorm;
  4) sadama vastuvõtuseadmete puudustest teavitamise vorm.

§ 2.   Teatiste vormid

  (1) Sissesõidusadamale esitatava üleantavate ning laevale jäävate laevaheitmete ja lastijäätmete teatise vorm on toodud määruse lisas 1.

  (2) Sadama vastuvõtuseadmete väidetavatest puudustest teavitamise vorm on toodud määruse lisas 2.

§ 3.   Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtja

  Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtjal peab olema «Jäätmeseaduse» § 73 alusel antud jäätmeluba või § 74 alusel antud registreerimistõend. Ohtlike jäätmete vastuvõtmiseks peab olema lisaks jäätmeloale «Jäätmeseaduse» § 99 alusel antud ohtlike jäätmete käitluslitsents.

§ 4.   Laevade ja muude veesõidukite teavitamine laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ja üleandmise korrast

  (1) Sadama pidaja peab tagama, et sadamasse saabuvaid või saabunud laevu ja muid veesõidukeid (edaspidi laev) teavitataks õigeaegselt laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ja üleandmise korrast.

  (2) Sadama pidaja annab sadama kasutaja nõudmisel järgmist teavet:
  1) sadama vastuvõtuseadmete asukoht iga kai ääres koos joonise või kaardiga;
  2) laevaheitmete ja lastijäätmete loetelu, mida vastu võetakse;
  3) kontaktisikute, jäätmekäitlejate ja pakutavate teenuste loetelu;
  4) laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise protseduuride kirjeldus;
  5) laevaheitmete ja lastijäätmete tasudesüsteemi kirjeldus;
  6) sadama vastuvõtuseadmete puudustest teavitamise kord.

§ 5.   Laevaheitmete ja lastijäätmete liigitamine

  (1) Laevaheitmed ja lastijäätmed tuleb liigitada määruse lisas 3 toodud liigituse nimistu või Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruse nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu» alusel, kui määruse lisa 3 ei ole rakendatav.

  (2) Ohtlike jäätmete üleandmisel tuleb koostada ohtlike jäätmete saatekiri vastavalt keskkonnaministri 25. septembri 2008. a määrusele nr 41 «Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord».

§ 6.   Paranduste tegemine sissesõidusadamale esitatavale teatisele üleantavate ning laevale jäävate laevaheitmete ja lastijäätmete kohta

  (1) Kui tegelikult üle antud laevaheitmete ja lastijäätmete kogused erinevad määruse lisas 1 toodud teatisele kantud kogustest, tuleb esitatud teatisel teha sellekohased parandused või koostada tegelikult üleantud laevaheitmete ja lastijäätmete kohta laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise akt.

  (2) Paranduste õigsust kinnitab kapten oma allkirjaga, näidates ära paranduste tegemise kuupäeva ja kellaaja.

§ 7.   Vastuvõetud laevaheitmete ja lastijäätmete aruanne

  (1) Sadama pidaja koostab aruande kalendriaasta jooksul sadamas vastuvõetud laevaheitmete ja lastijäätmete kohta.

  (2) Aruanne koostatakse määruse lisas 1 toodud teatise ja teiste laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõttu tõendavate dokumentide alusel vastavalt «Jäätmeseaduse» § 117 lõike 1 alusel kehtestatud vormile.

  (3) Aruanne esitatakse aruandeaastale järgneva aasta 20. jaanuariks Keskkonnaametile, Veterinaar- ja Toiduametile ja Veeteede Ametile.

§ 8.   Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise, üleandmise, nendest teavitamise ja arvestuse pidamise üle järelevalve teostamine

  (1) Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise, üleandmise, nendest teavitamise ja arvestuse pidamise üle teostavad vastavalt «Sadamaseadusele» ja «Meresõiduohutuse seadusele» riiklikku järelevalvet Keskkonnainspektsioon ja Veeteede Amet. Laevade tavapärase tegevuse käigus tekkivate toidujäätmete üle teostab järelevalvet Veterinaar- ja Toiduamet vastavalt «Toiduseadusele» ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1774/2002/EÜ, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad (EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1–95).

  (2) Keskkonnainspektsioon analüüsib ja hindab määruse lisades 1 ja 2 toodud teatiste ja teiste laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõttu tõendavate dokumentide alusel saadud teavet ning kontrollib vajadusel selle õigsust, küsides sadama pidajalt lisateavet. Kui Keskkonnainspektsioon leiab, et laev on rikkunud laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise nõudeid või pole esitanud käesoleva määruse lisas 1 toodud teatist, edastab Keskkonnainspektsioon sellekohase teabe koos rikkumise kirjelduse ja andmetega Veeteede Ametile.

  (3) Veeteede Amet analüüsib lõike 2 alusel saadud teavet ja kontrollib vajadusel selle õigsust küsides laeva agendilt või kaptenilt lisateavet. Kui Veeteede Ametil on alust arvata, et laev on rikkunud laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise nõudeid, kontrollib Veeteede Amet laeva rikkumise väljaselgitamiseks. Veeteede Amet kontrollib laeva ka juhul, kui laev pole määruse lisas 1 toodud teatist esitanud.

  (4) Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise nõuete täitmist välisriigi lippu kandval laeval kontrollib Veeteede Amet pisteliselt.

  (5) Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise nõuete täitmist Eesti riigilippu kandval laeval kontrollib Veeteede Amet pisteliselt. Lisaks kontrollib Veeteede Amet ülalmainitud nõuete täitmist vähemalt kord aastas «Meresõiduohutuse seaduse» § 13 kohase korralise laeva tehnilise ülevaatuse ajal.

  (6) Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise nõuete täitmist väikelaeval kontrollib Veeteede Amet pisteliselt.

  (7) Kui Veeteede Amet lõigetes 4, 5 ja 6 nimetatud kontrollimiste käigus leiab, et laev ei täida laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise nõudeid, võib Veeteede Amet «Meresõiduohutuse seaduse» § 78 kohaselt keelata laeval sadamast väljuda ja tagab, et laev ei välju sadamast seni, kuni laevaheitmed ja lastijäätmed on nõuetekohaselt üle antud.

  (8) Kui teave laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise nõuete rikkumisest või rikkumise kahtlusest jõuab Veeteede Ametile ja Keskkonnainspektsioonile või kui Keskkonnainspektsioon või Veeteede Amet avastavad rikkumise pärast laeva sadamast lahkumist, teavitab Veeteede Amet rikkumistest või kahtlustest laeva sihtsadama asukohariigi pädevat asutust või mereadministratsiooni.

  (9) Kui välisriigi pädev asutus on Veeteede Ametit või Keskkonnainspektsiooni teavitanud laevast, mis on rikkunud laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise nõudeid või mille suhtes on selline kahtlus, keelab Veeteede Amet «Meresõiduohutuse seaduse» § 78 kohaselt laeval sadamast väljuda seni, kuni on välja selgitatud, et laev täidab laevaheitmete üleandmise nõudeid.

§ 9.   Rahvusvaheliste organisatsioonide teavitamine

  (1) Keskkonnaministeerium edastab Euroopa Komisjonile ja Rahvusvahelisele Mereorganisatsioonile koopia teatisest, mis on esitatud Keskkonnainspektsioonile sadama vastuvõtuseadmete väidetavate puuduste kohta määruse lisas 2 toodud vormi kohaselt.

  (2) «Sadamaseaduse» § 29 lõike 1 punktis 1 nimetatud vabastustest teavitab Veeteede Amet Keskkonnaministeeriumi ja Euroopa Komisjoni vähemalt kord aastas.

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2022, 11

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json