Teksti suurus:

Terviseameti põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 20.03.2012, 4

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 40 lõike 2 ja § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Terviseamet

  (1) Terviseamet (edaspidi amet) on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kellel on juhtimisfunktsioon ning kes teeb riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

  (3) Ameti ingliskeelne nimetus on Health Board.

§ 2.   Ameti pitsat ja sümboolika

  (1) Ametil on väikse riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

  (2) Ametil on oma sümboolikaga dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse kindlaks ameti asjaajamiskorras. Ameti dokumendiplankidel kasutatakse väikese riigivapi kujutist.

  (3) Ameti struktuuriüksustel võivad olla oma nimega dokumendiplangid ja pitsatid, kui need on ettenähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 3.   Ameti eelarve

  Ametil on oma eelarve ja ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ameti eelarve kinnitab, muudab ja täitmist kontrollib sotsiaalminister.

§ 4.   Aruandekohustuslikkus

  Amet on aruandekohustuslik sotsiaalministri ees, kes seadusega sätestatud korras suunab ja koordineerib ameti tegevust ning teostab ameti tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 5.   Asukoht

  Ameti asukohaks on Tallinn. Ameti postiaadress on Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn. Väljaspool ameti asukohta paiknevate struktuuriüksuste aadressid näidatakse nende põhimäärustes.

2. peatükk TEGEVUSVALDKONNAD JA ÜLESANDED 

§ 6.   Ameti tegevusvaldkond

  Ameti tegevusvaldkonnad on:
  1) tervishoid;
  2) nakkushaiguste seire, ennetus ja tõrje;
  3) keskkonnatervis;
  4) kemikaaliohutus;
  5) meditsiiniseadmete ohutus.

§ 7.   Ameti tegevuse eesmärk

  Ameti tegevuse eesmärgiks on tervist toetava ja parendava elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud ning kvaliteetsele tervisekaitse- ja tervishoiuteenusele orienteeritud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.

§ 8.   Ameti põhiülesanne

  Ameti põhiülesandeks on seadustega sätestatud ülesannete ulatuses juhtimisfunktsiooni ja riikliku järelevalve teostamine ameti tegevusvaldkondi reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle ning riikliku sunni rakendamine nende nõuete rikkumise korral.

§ 9.   Ameti tegevus põhiülesannete täitmiseks

  Amet:
  1) töötab välja ja viib ellu ameti strateegia ja tööplaanid;
  2) annab oma pädevuse piires õigusaktidega sätestatud korras välja lube, tunnistusi, kooskõlastusi ja muid dokumente;
  3) teeb õigusaktidega ettenähtud juhtudel ettekirjutusi ja otsuseid vastavalt oma pädevusele seadustega sätestatud korras;
  4) teeb oma tegevusvaldkonnas järelevalvet;
  5) lahendab oma tegevusvaldkonnas isikute avaldusi ja taotlusi;
  6) teavitab avalikkust seire ja järelevalve käigus avastatud võimalikest terviseriskidest ja nende vältimisest ning avalikustab muude õigusaktidega ettenähtud teabe;
  7) teeb ettepanekuid õigusaktide muutmiseks ja väljatöötamiseks, vajadusel annab arvamusi õigusaktide eelnõude kohta ning osaleb õigusaktide eelnõude väljatöötamises;
  8) täidab õigusaktidest tulenevaid kriisireguleerimisülesandeid ning töötab välja või osaleb oma tegevusvaldkonna hädaolukorraks valmisoleku plaanide väljatöötamisel;
  9) nõustab isikuid ameti tegevusvaldkondadega seotud küsimustes;
  10) jälgib, hindab ja analüüsib tegevusvaldkondades kujunenud olukorda ning informeerib olukorrast ministeeriumi rahvatervise osakonda ja tervishoiuosakonda;
  11) teeb koostööd valitsusasutuste ja teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, sihtasutuste, mittetulundusühingute, juriidiliste ja füüsiliste isikutega, Euroopa institutsioonidega ning teiste riikide asjaomaste asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  12) esindab riiki ameti tegevusvaldkondadega seotud Euroopa institutsioonides ja rahvusvahelistes organisatsioonides õigusaktidega sätestatud korras või ministri korraldusel;
  13) teostab laboratoorseid uuringuid toodete ja keskkonna terviseohutuse hindamiseks ning nakkustekitajate kindlaksmääramiseks;
  14) tagab ametile teatavaks saanud ärialase teabe konfidentsiaalsuse, kui seadus ei näe ette selle avaldamist;
  15) korraldab oma teenistujate ja töötajate erialast täienduskoolitust;
  16) koostab ameti eelarve projekti ja eelmise aasta eelarve täitmise aruande;
  17) osutab kinnitatud hinnakirja alusel tasulisi teenuseid;
  18) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid;
  19) valitseb ameti valdusse antud riigivara.

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED 

§ 10.   Ameti struktuur

  (1) Ameti põhilisteks struktuuriüksusteks on osakonnad, talitused ja laborid. Osakonna koosseisu võivad kuuluda bürood.

  (2) Piirkondliku pädevusega osakonda, mis asub väljaspool ameti asukohta, nimetatakse talituseks ja selle juhatajat talituse direktoriks.

  (3) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab minister ameti peadirektori ettepanekul.

§ 11.   Osakonnad

  (1) Ameti struktuuri kuuluvad järgmised osakonnad:
  1) tervishoiuosakond;
  2) nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakond;
  3) keskkonnatervise osakond;
  4) kemikaaliohutuse osakond;
  5) meditsiiniseadmete osakond;
  6) järelevalveosakond;
  7) üldosakond;
  8) [Kehtetu - RT I, 08.11.2011, 1 - jõust. 11.11.2011]

  (2) Tervishoiuosakonna põhiülesanneteks on tervishoiutöötajate registreerimine, tegevuslubade väljastamine, kiirabi ja tervishoiu hädaolukorraks valmisoleku ja hädaolukorra lahendamise ning elutähtsate teenuste korraldamine oma pädevuse piires, kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise analüüsimine, mürgistusteabe töötlemine, mürgistuste raviks vajalike vastumürkide varu moodustamine ja uuendamine.
[RT I, 20.03.2012, 3 - jõust. 23.03.2012]

  (3) Nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna põhiülesanneteks on nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje tegevuste korraldamine, nakkushaiguste registri pidamine, nakkushaiguste levikutendentside määramine ja hindamine, Eesti riigipiiril nakkushaiguste leviku tõkestamise korraldamine, immuniseerimisalaste andmete kogumine ja analüüsimine, immuunpreparaatide ja antiretroviirusravimite varu käitlemine ning rahvusvaheliste kiirteavitus- ja reageerimissüsteemidega seotud funktsioonide täitmine.

  (4) Keskkonnatervise osakonna põhiülesanneteks on järelevalve käigus joogi-, loodusliku mineraal-, ujula- ja suplusvee, koolide- ja koolieelsete lasteasutuste ja noortelaagrite terviseohutuse ning elukeskkonnas esineva müra, vibratsiooni ja mitteioniseeriva kiirguse kohta kogutud teabe analüüsimine ning oma tegevusvaldkonnas terviseohtude riskianalüüsi korraldamine ja tegemine.

  (5) Kemikaaliohutuse osakonna põhiülesanneteks on täita kemikaalide, sealhulgas biotsiidide ja detergentide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise alal liikmesriikidele ettenähtud ülesandeid ning teha sellega seotud toiminguid, samuti korraldada ja juhtida toodete, sealhulgas mänguasjade, kemikaale sisaldavate toodete ja kosmeetikatoodete terviseohutuse hindamist.

  (6) Meditsiiniseadmete osakonna põhiülesanneteks on meditsiiniseadmete kohta kehtivatele nõuetele mittevastavate meditsiiniseadmete turustamise ja kasutamise tõkestamine, meditsiiniseadmete turule laskjate ja ohujuhtumite andmekogu pidamine, ohujuhtumite menetlemine, meditsiiniseadmete klassifitseerimisega seotud vaidluste lahendamine, toodete määratlemine meditsiiniseadmetena ning järelevalve käigus meditsiiniseadmete kohta kogutud teabe analüüsimine ja meditsiiniseadmete ohutuse hindamine.

  (7) Järelevalveosakonna põhiülesanneteks on järelevalve koordineerimine ja teostamine ameti kõigis tegevusvaldkondades.

  (8) Üldosakonna põhiülesanneteks on asutuse asjaajamise korraldamine, riigivara haldamine, personalitöö, eelarve planeerimine ja täitmise kontroll, lao- ja müügiarvestus.
[RT I, 08.11.2011, 1 - jõust. 11.11.2011]

  (9) [Kehtetu - RT I, 08.11.2011, 1 - jõust. 11.11.2011]

§ 12.   Talitused

  (1) Ameti struktuuriüksusteks on järgmised talitused:
  1) Põhja talitus;
  2) Lõuna talitus;
  3) Lääne talitus;
  4) Ida talitus.

  (2) Talituste põhiülesandeks on täita oma tegevuspiirkonnas ameti ülesandeid, sealhulgas teostada riiklikku järelevalvet, kohaldada riiklikku sundi ning anda oma pädevuse piires haldusakte ja sooritada haldustoiminguid seadusega sätestatud alustel ja ulatuses.

§ 13.   Laborid

  (1) Ameti struktuuriüksusteks on järgmised laborid:
  1) Kesklabor, mille allüksusteks on nakkushaiguste labor, keemialabor ja füüsikalabor;
  2) Tartu labor;
  3) Kohtla-Järve labor.

  (2) Laborite põhiülesanneteks on mikrobioloogiliste, viroloogiliste, keemiliste ja füüsikaliste uuringute tegemine, valmisoleku tagamine erinevate haigustekitajate määramiseks, sealhulgas harvaesinevate nakkushaiguste diagnoosimiseks ning Euroopa nakkushaiguste seirevõrgustikes osalemine.

§ 14.   Struktuuriüksuste põhimäärused

  Struktuuriüksuste täpsemad ülesanded määratakse kindlaks nende põhimäärustes, mille kinnitab peadirektor.

4. peatükk JUHTIMINE 

§ 15.   Ameti juhtimine

  Ameti juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist sotsiaalminister kantsleri ettepanekul.

§ 16.   Peadirektor

  Peadirektor:
  1) juhib ameti tööd;
  2) vastutab ameti tegevust reguleerivate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru sotsiaalministrile;
  3) teostab teenistuslikku järelevalvet seadusega määratud ulatuses;
  4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud ja teised teenistujad;
  5) esitab valdkonna asekantslerile ettepanekuid ameti tulude ja kulude eelarve kohta ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle;
  6) esitab valdkonna asekantslerile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  7) tagab ameti tegevusvaldkondade arendamise kaudu kvaliteetse teenuse osutamise;
  8) kinnitab ameti tööplaanid ning tulude ja kulude alaeelarved;
  9) esitab sotsiaalministrile kinnitamiseks ameti teenistujate koosseisu;
  10) annab vastavalt õigusaktidele teenistusalastes küsimustes käskkirju;
  11) omab esimese allkirja õigust ameti panga- ja raamatupidamisdokumentidel;
  12) sõlmib ameti nimel lepinguid;
  13) moodustab nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi, määrab nende ülesanded ja töökorra;
  14) kaasab ameti pädevuses olevate ülesannete lahendamiseks eksperte;
  15) teeb ettepaneku maavanemale karantiini kehtestamiseks ja lõpetamiseks eriti ohtliku nakkushaiguse leviku tõkestamisel;
  16) kinnitab ameti sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ning korrad, struktuuriüksuste põhimäärused, teenistujate ametijuhendid ja ametipalgad vastavuses kehtivate õigusaktidega;
  17) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, ministri määruse või käskkirjaga.

§ 17.   Peadirektori asetäitja

  (1) Ameti koosseisus on kolm peadirektori asetäitja ametikohta. Peadirektori asetäitja allub vahetult peadirektorile.

  (2) Peadirektori asetäitja:
  1) koordineerib, suunab, juhendab, kontrollib ja analüüsib tema vastutusvaldkonna osakondadele pandud ülesannete täitmist, korraldab osakondadevahelist koostööd ning vastutab ülesannete efektiivse täitmise eest;
  2) osaleb ameti eelarve koostamisel ja teeb ettepanekuid eelarvevahendite kasutamise kohta;
  3) annab oma pädevuse piires alluvatele suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  4) pärib temale alluvatelt struktuuriüksuste juhtidelt aru nende tegevuse kohta;
  5) esindab ametit oma pädevuse ja peadirektorilt saadud volituste piires;
  6) asendab peadirektorit tema äraolekul peadirektori käskkirja alusel;
  7) teeb peadirektorile ettepanekuid teenistujate edutamiseks, ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
  8) täidab muid ametijuhendist tulenevaid ülesandeid.

§ 18.   Struktuuriüksuse juhtimine

  Ameti struktuuriüksuse juhtimine sätestatakse struktuuriüksuse põhimääruses.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 19.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Ameti korraldatakse ümber või tema tegevus lõpetatakse seaduses sätestatud korras.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Sotsiaalministri määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2022, 73

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json