Teksti suurus:

Euroopa Kohtu eelotsusemenetluste ja Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluste andmekogu asutamine ning andmekogu põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.01.2013, 5

Määrus kehtestatakse «Välissuhtlemisseaduse» § 9 lõike 14 ja § 9 lõike 5 punkti 3 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse » § 435 lõikega 1.

§ 1.   Andmekogu

  Andmekogu nimetus on «Euroopa Kohtu eelotsusemenetluste ja Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluste andmekogu» (edaspidi andmekogu).

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on hallata Euroopa Kohtu eelotsusemenetluste kohta saadetud informatsiooni, jälgida menetluste käiku ning teavitada sellest asjaomaseid ametiasutusi. Samuti hallatakse andmekogus teavet Euroopa Komisjoni algatatud rikkumismenetluste kohta.
[RT I, 24.01.2013, 2 - jõust. 27.01.2013]

§ 3.   Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Välisministeerium.

§ 4.   Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

§ 5.   Andmekogusse eelotsuse kohta kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse eelotsuse kohta järgmised põhiandmed (nende olemasolul) koos digitaalsete dokumendifailidega:
  1) kohtuasja number;
  2) kirja Välisministeeriumi dokumendiregistri indeks;
  3) kirja sissetuleku kuupäev;
  4) piirangumärge (piirangu kehtivuse alguse ja lõppemise aeg, piirangu alus, piirangu kehtestaja);
  5) kohtuasja nimetus;
  6) menetluse liik;
  7) eelotsusetaotluse esitanud kohtu riik;
  8) vastutav ministeerium ja amet;
  9) vastutava ministeeriumi ja ameti seisukoha esitamise tähtaeg;
  10) Eesti seisukoha esitamise tähtaeg;
  11) menetluse hetkeseis;
  12) menetluse staadium;
  13) märge Eesti sekkumise kohta;
  14) Eesti seisukohad;
  15) märksõnad;
  16) õiguslik vorm;
  17) vastutava ministeeriumi ja ameti seisukoht, Vabariigi Valitsuse istungile või Euroopa Liidu koordinatsioonikogule (edaspidi KOK) esitatud materjalid;
  18) kommentaar.

  (2) Andmekogusse kantakse eelotsuse menetluse käigu kohta järgmised andmed (nende olemasolul) koos digitaalsete dokumendifailidega:
  1) kirjalike märkuste staadiumis: sissetulnud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, piirangumärge, vastutava ministeeriumi ja ameti vastuse tähtaeg, lõplik vastuse tähtaeg, kommentaar;
  2) suulise istungi toimumise teate puhul: sissetulnud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, piirangumärge, kommentaar;
  3) kohtuistungi ettekande staadiumis: sissetulnud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, piirangumärge, kommentaar;
  4) kohtujuristi ettepaneku staadiumis: sissetulnud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, piirangumärge, kommentaar;
  5) kohtu määruse või otsuse puhul: sissetulnud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, piirangumärge, kommentaar.
[RT I, 24.01.2013, 2 - jõust. 27.01.2013]

§ 6.   Andmekogusse Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluse kohta kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluse kohta järgmised põhiandmed (nende olemasolul) koos digitaalsete dokumendifailidega:
  1) rikkumise number;
  2) rikkumise iseloom;
  3) direktiivi, määruse, otsuse vm alusdokumendi info;
  4) vastutav ministeerium ja amet;
  5) rikkumismenetluse staadium;
  6) Euroopa Komisjoni kirja dokumendiregistri indeks ja saatmise kuupäev;
  7) Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures registreeritud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev;
  8) Euroopa Komisjonile vastamise tähtaeg;
  9) vastutava ministeeriumi ja ameti seisukoha esitamise tähtaeg;
  10) vastutava ministeeriumi ja ameti seisukoht;
  11) Vabariigi Valitsuse istungi või KOK-i koosoleku kuupäev;
  12) Vabariigi Valitsuse istungile või KOK-ile esitatud dokumendid;
  13) Euroopa Komisjonile saadetud vastuskirja Välisministeeriumi dokumendiregistri indeks ja saatmise kuupäev;
  14) Euroopa Komisjonile saadetud dokumendifailid;
  15) Euroopa Komisjoni vastus;
  16) märkused.

  (2) Andmekogusse kantakse Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluse edasise käigu kohta järgmised andmed (nende olemasolul) koos digitaalsete dokumendifailidega:
  1) põhjendatud arvamuse staadiumis: Euroopa Komisjoni kirja dokumendiregistri indeks ja saatmise kuupäev, Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures registreeritud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, Euroopa Komisjonile vastamise tähtaeg, vastutava ministeeriumi seisukoha esitamise tähtaeg, Vabariigi Valitsuse istungi või KOK-i koosoleku kuupäev, Vabariigi Valitsuse istungile või KOK-ile esitatud dokumendid, Euroopa Komisjonile saadetud vastuskirja Välisministeeriumi dokumendiregistri indeks ja saatmise kuupäev, Euroopa Komisjoni vastus (Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures registreeritud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev), märkused;
  2) kohtu staadiumis: kohtuasja number, Euroopa Kohtu kirja saatmise kuupäev, saabunud kirja Välisministeeriumi dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, Euroopa Kohtule vastamise tähtaeg, vastutava ministeeriumi ja ameti seisukoha esitamise tähtaeg, Vabariigi Valitsuse istungi või KOK-i koosoleku kuupäev, Vabariigi Valitsuse istungile või KOK-ile esitatud dokumendid, vastuse hagile või pikendamistaotluse Välisministeeriumi dokumendiregistri indeks ja saatmise kuupäev, repliik, vasturepliik ja suuline istung (kirja Välisministeeriumi dokumendiregistri indeks ja saabumise või saatmise kuupäev), märkused, kohtuotsus (saabunud kirja Välisministeeriumi dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev);
  3) Euroopa Komisjoni otsus rikkumismenetluse lõpetamise kohta (kuupäev).
[RT I, 24.01.2013, 2 - jõust. 27.01.2013]

§ 7.   Andmete andmekogusse kandmine ja andmete õigsus

  (1) Andmekogusse kannab uusi andmeid ja muudatuste sisestamise eest vastutab andmekogu vastutav töötleja.

  (2) Kui andmekogusse kantud andmed muutuvad, teeb andmekogu vastutav töötleja andmekogus asjakohase muudatuse.

  (3) Andmekogusse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmekogu vastutav töötleja.

§ 8.   Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogu sisaldab avalikke ja asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud andmeid.

  (2) Andmekogule on juurdepääs asjaomaste ametiasutuste ametnikel, kes saavad tutvuda oma vastutusalas olevate eelotsuse- ja rikkumismenetluste andmetega ning sisestada vastuseid andmekogu eelotsusemenetluste ossa. Vastutava töötleja ning andmekaitse järelevalveasutuse selleks volitatud isikutel on andmetele juurdepääs teenistusülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses, samuti on juurdepääs andmekogu arendaval või hooldaval isikul tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.
[RT I, 24.01.2013, 2 - jõust. 27.01.2013]

§ 9.   Andmekogus sisalduvate andmete ja nende alusdokumentide säilitamine

  Andmekogus olevaid andmeid säilitatakse alatiselt. Andmekogusse kantud andmete alusdokumente säilitatakse kooskõlas välisministri kinnitatud «Välisministeeriumi dokumentide loetelus» sarjadele kehtestatud säilitustähtaegadega, mille lõppemise järel otsustatakse nende hävitamine.

§ 10.   Andmekogusse kantavate andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 11.   Andmete turvalisus

  Andmekogu turvaklass on K1T1S1 ning andmekogu turbeaste on madal (L).

§ 12.   Andmekogu rahastamine

  Andmekogu pidamist rahastatakse Välisministeeriumile riigieelarvest selleks otstarbeks eraldatavatest vahenditest.

§ 13.   Andmekogu tegevuse lõpetamine

  Andmekogu tegevus lõpetatakse ja lõpetamine registreeritakse Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruse nr 58 «Riigi infosüsteemi haldussüsteem» kohaselt.

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.01.2013, 5

Määrus kehtestatakse «Välissuhtlemisseaduse» § 9 lõike 14 ja § 9 lõike 5 punkti 3 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse » § 435 lõikega 1.

§ 1.   Andmekogu

  Andmekogu nimetus on «Euroopa Kohtu eelotsusemenetluste ja Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluste andmekogu» (edaspidi andmekogu).

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on hallata Euroopa Kohtu eelotsusemenetluste kohta saadetud informatsiooni, jälgida menetluste käiku ning teavitada sellest asjaomaseid ametiasutusi. Samuti hallatakse andmekogus teavet Euroopa Komisjoni algatatud rikkumismenetluste kohta.
[RT I, 24.01.2013, 2 - jõust. 27.01.2013]

§ 3.   Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Välisministeerium.

§ 4.   Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

§ 5.   Andmekogusse eelotsuse kohta kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse eelotsuse kohta järgmised põhiandmed (nende olemasolul) koos digitaalsete dokumendifailidega:
  1) kohtuasja number;
  2) kirja Välisministeeriumi dokumendiregistri indeks;
  3) kirja sissetuleku kuupäev;
  4) piirangumärge (piirangu kehtivuse alguse ja lõppemise aeg, piirangu alus, piirangu kehtestaja);
  5) kohtuasja nimetus;
  6) menetluse liik;
  7) eelotsusetaotluse esitanud kohtu riik;
  8) vastutav ministeerium ja amet;
  9) vastutava ministeeriumi ja ameti seisukoha esitamise tähtaeg;
  10) Eesti seisukoha esitamise tähtaeg;
  11) menetluse hetkeseis;
  12) menetluse staadium;
  13) märge Eesti sekkumise kohta;
  14) Eesti seisukohad;
  15) märksõnad;
  16) õiguslik vorm;
  17) vastutava ministeeriumi ja ameti seisukoht, Vabariigi Valitsuse istungile või Euroopa Liidu koordinatsioonikogule (edaspidi KOK) esitatud materjalid;
  18) kommentaar.

  (2) Andmekogusse kantakse eelotsuse menetluse käigu kohta järgmised andmed (nende olemasolul) koos digitaalsete dokumendifailidega:
  1) kirjalike märkuste staadiumis: sissetulnud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, piirangumärge, vastutava ministeeriumi ja ameti vastuse tähtaeg, lõplik vastuse tähtaeg, kommentaar;
  2) suulise istungi toimumise teate puhul: sissetulnud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, piirangumärge, kommentaar;
  3) kohtuistungi ettekande staadiumis: sissetulnud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, piirangumärge, kommentaar;
  4) kohtujuristi ettepaneku staadiumis: sissetulnud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, piirangumärge, kommentaar;
  5) kohtu määruse või otsuse puhul: sissetulnud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, piirangumärge, kommentaar.
[RT I, 24.01.2013, 2 - jõust. 27.01.2013]

§ 6.   Andmekogusse Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluse kohta kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluse kohta järgmised põhiandmed (nende olemasolul) koos digitaalsete dokumendifailidega:
  1) rikkumise number;
  2) rikkumise iseloom;
  3) direktiivi, määruse, otsuse vm alusdokumendi info;
  4) vastutav ministeerium ja amet;
  5) rikkumismenetluse staadium;
  6) Euroopa Komisjoni kirja dokumendiregistri indeks ja saatmise kuupäev;
  7) Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures registreeritud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev;
  8) Euroopa Komisjonile vastamise tähtaeg;
  9) vastutava ministeeriumi ja ameti seisukoha esitamise tähtaeg;
  10) vastutava ministeeriumi ja ameti seisukoht;
  11) Vabariigi Valitsuse istungi või KOK-i koosoleku kuupäev;
  12) Vabariigi Valitsuse istungile või KOK-ile esitatud dokumendid;
  13) Euroopa Komisjonile saadetud vastuskirja Välisministeeriumi dokumendiregistri indeks ja saatmise kuupäev;
  14) Euroopa Komisjonile saadetud dokumendifailid;
  15) Euroopa Komisjoni vastus;
  16) märkused.

  (2) Andmekogusse kantakse Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluse edasise käigu kohta järgmised andmed (nende olemasolul) koos digitaalsete dokumendifailidega:
  1) põhjendatud arvamuse staadiumis: Euroopa Komisjoni kirja dokumendiregistri indeks ja saatmise kuupäev, Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures registreeritud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, Euroopa Komisjonile vastamise tähtaeg, vastutava ministeeriumi seisukoha esitamise tähtaeg, Vabariigi Valitsuse istungi või KOK-i koosoleku kuupäev, Vabariigi Valitsuse istungile või KOK-ile esitatud dokumendid, Euroopa Komisjonile saadetud vastuskirja Välisministeeriumi dokumendiregistri indeks ja saatmise kuupäev, Euroopa Komisjoni vastus (Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures registreeritud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev), märkused;
  2) kohtu staadiumis: kohtuasja number, Euroopa Kohtu kirja saatmise kuupäev, saabunud kirja Välisministeeriumi dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, Euroopa Kohtule vastamise tähtaeg, vastutava ministeeriumi ja ameti seisukoha esitamise tähtaeg, Vabariigi Valitsuse istungi või KOK-i koosoleku kuupäev, Vabariigi Valitsuse istungile või KOK-ile esitatud dokumendid, vastuse hagile või pikendamistaotluse Välisministeeriumi dokumendiregistri indeks ja saatmise kuupäev, repliik, vasturepliik ja suuline istung (kirja Välisministeeriumi dokumendiregistri indeks ja saabumise või saatmise kuupäev), märkused, kohtuotsus (saabunud kirja Välisministeeriumi dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev);
  3) Euroopa Komisjoni otsus rikkumismenetluse lõpetamise kohta (kuupäev).
[RT I, 24.01.2013, 2 - jõust. 27.01.2013]

§ 7.   Andmete andmekogusse kandmine ja andmete õigsus

  (1) Andmekogusse kannab uusi andmeid ja muudatuste sisestamise eest vastutab andmekogu vastutav töötleja.

  (2) Kui andmekogusse kantud andmed muutuvad, teeb andmekogu vastutav töötleja andmekogus asjakohase muudatuse.

  (3) Andmekogusse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmekogu vastutav töötleja.

§ 8.   Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogu sisaldab avalikke ja asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud andmeid.

  (2) Andmekogule on juurdepääs asjaomaste ametiasutuste ametnikel, kes saavad tutvuda oma vastutusalas olevate eelotsuse- ja rikkumismenetluste andmetega ning sisestada vastuseid andmekogu eelotsusemenetluste ossa. Vastutava töötleja ning andmekaitse järelevalveasutuse selleks volitatud isikutel on andmetele juurdepääs teenistusülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses, samuti on juurdepääs andmekogu arendaval või hooldaval isikul tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.
[RT I, 24.01.2013, 2 - jõust. 27.01.2013]

§ 9.   Andmekogus sisalduvate andmete ja nende alusdokumentide säilitamine

  Andmekogus olevaid andmeid säilitatakse alatiselt. Andmekogusse kantud andmete alusdokumente säilitatakse kooskõlas välisministri kinnitatud «Välisministeeriumi dokumentide loetelus» sarjadele kehtestatud säilitustähtaegadega, mille lõppemise järel otsustatakse nende hävitamine.

§ 10.   Andmekogusse kantavate andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 11.   Andmete turvalisus

  Andmekogu turvaklass on K1T1S1 ning andmekogu turbeaste on madal (L).

§ 12.   Andmekogu rahastamine

  Andmekogu pidamist rahastatakse Välisministeeriumile riigieelarvest selleks otstarbeks eraldatavatest vahenditest.

§ 13.   Andmekogu tegevuse lõpetamine

  Andmekogu tegevus lõpetatakse ja lõpetamine registreeritakse Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruse nr 58 «Riigi infosüsteemi haldussüsteem» kohaselt.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json