Teksti suurus:

Koolituskulude arvestamise ja hüvitamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.03.2015
Avaldamismärge:RTL 2009, 97, 1443

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 69 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab politseiametnike, kadettide ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli politsei ja piirivalve eriala lõpetanud või õpingud katkestanud isikute koolitusele ja välisriigis korraldatud erialasele täiendusõppele tehtud otseste kulutuste (edaspidi vastavalt koolituskulud ja täiendusõppe kulud) arvestamise ja hüvitamise korra.

  (2) Sisekaitseline rakenduskõrgkool käesoleva määruse mõistes on Sisekaitseakadeemia.

§ 2.  Koolituskulud

  (1) Koolituskulud on:
  1) riikliku koolitustellimuse õppekoha või koolituskoha baasmaksumus;
  2) väljamakstud põhistipendium;
  3) väljastatud vormiriietuse maksumus;
  4) majutuskulud;
  5) toitlustamiskulud.

  (2) Õppe- või koolituskoha baasmaksumus on vastavalt immatrikuleerimise hetkel kehtiv Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud riikliku koolitustellimuse rakenduskõrgharidusõppe õppekoha baasmaksumus või Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud riikliku koolitustellimuse kutseõppeasutuse koolituskoha baasmaksumus.

§ 3.  Täiendusõppe kulud

  Täiendusõppe kulud on politseiametniku täiendusõppele tehtud otsesed kulud, välja arvatud välisriiki lähetamisega seotud sõidu- ja majutuskulud, reisikindlustuse maksumus ning päevarahad.

§ 4.  Koolituskulusid ja täiendusõppe kulusid hüvitama kohustatud isikute arvestus

  (1) Sisekaitseakadeemiasse immatrikuleeritud kadettide koolituskulude arvestust peab Sisekaitseakadeemia.

  (2) Täiendusõppe kulude arvestust ning koolituskulusid ja täiendusõppe kulusid hüvitama kohustatud politseiametnike arvestust peab vastavalt teenistuskohale kas Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet või Sisekaitseakadeemia.

§ 5.  Koolituskulude ja täiendusõppe kulude teatise koostamine ja teatavakstegemine

  (1) Sisekaitseakadeemia koostab koolituskulude teatise iga eksmatrikuleeritud kadeti kohta.

  (2) Vastavalt politseiametniku teenistuskohale koostab Politsei- ja Piirivalveamet, või Kaitsepolitseiamet viie tööpäeva jooksul, arvates politseiametniku välisriigis toimunud täiendusõppe läbimise või katkestamise kohta ametliku kinnituse saamisest, täiendusõppe kulude teatise.

§ 6.  Koolituskulude teatis

  (1) Koolituskulude teatisele kantakse järgmised andmed:
  1) eksmatrikuleeritud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) isiku elukoha andmed;
  3) eriala nimetus ja õppekavaga kehtestatud nominaalne õppeaeg;
  4) õppeaja alguse ja lõpu kuupäev;
  5) koolituskulude arvestamise aluseks võetud kulutuste nimetused ja summad ning kulude kogusumma;
  6) «Politsei ja piirivalve seaduse» § 69 lõike 2 punktis 1 nimetatud ajavahemik;
  7) ülekande tegemiseks vajalikud pangarekvisiidid ja selgitused;
  8) teatise koostaja nimi, kontaktandmed ja allkiri;
  9) teatise koostamise kuupäev.

  (2) Koolituskulude teatis koostatakse kolmes eksemplaris Sisekaitseakadeemia plangil. Teatise allkirjastab Sisekaitseakadeemia rektor või tema poolt volitatud töötaja. Teatise üks eksemplar antakse eksmatrikuleeritud isikule allkirja vastu, teine saadetakse politseiametniku teenistuskohajärgsesse asutusse ning kolmas jääb Sisekaitseakadeemiale.

  (3) Allkirja andmisest keeldumise korral, teeb Sisekaitseakadeemia töötaja igale teatise eksemplarile märke allkirja andmisest keeldumise ja kuupäeva kohta, mille kinnitab allkirjaga.

  (4) Kui koolituskulude teatist ei ole võimalik isikule kätte anda, saadetakse teatis talle tähitud kirjaga.

§ 7.  Täiendusõppe kulude teatis

  (1) Täiendusõppe kulude teatisele kantakse järgmised andmed:
  1) isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) isiku elukoha andmed;
  3) täienduskoolituse nimetus, toimumise koht ja aeg;
  4) täiendusõppele tehtud otseste kulude nimetused, summad ning kulude kogusumma;
  5) «Politsei ja piirivalve seaduse» § 69 lõike 2 punktis 2 nimetatud ajavahemik;
  6) ülekande tegemiseks vajalikud pangarekvisiidid ja selgitused;
  7) teatise koostaja nimi, kontaktandmed ja allkiri;
  8) teatise koostamise kuupäev.

  (2) Täiendusõppe kulude teatis koostatakse kahes eksemplaris asutuse plangil, millest üks antakse politseiametnikule allkirja vastu ja teine jääb teatise koostanud asutusele.

  (3) Allkirja andmisest keeldumise korral teeb asutuse esindaja mõlemale teatise eksemplarile märke allkirja andmisest keeldumise ja kuupäeva kohta, mille kinnitab allkirjaga.

  (4) Kui täiendusõppe kulude teatist ei ole võimalik isikule kätte anda, saadetakse teatis talle tähitud kirjaga.

§ 8.  Koolituskulude ja täiendusõppe kulude hüvitamine

  (1) Sissenõudmisele kuuluvaid koolitus- või täiendusõppe kulusid vähendatakse proportsionaalselt pärast koolituse või täiendusõppe läbimist politseiteenistuses oldud ajaga.

  (2) Koolitus- või täiendusõppe kulusid hüvitama kohustatud isik hüvitab kulud kolme kuu jooksul hüvitamise kohustuse tekkimise päevast arvates.

  (3) Koolitus- või täiendusõppe kulusid hüvitama kohustatud isiku kirjalikul taotlusel võib Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitsepolitseiameti ja Sisekaitseakadeemia juht või tema poolt volitatud isik ajatada kulude hüvitamise kohustuse, kuid mitte pikemaks ajaks kui nominaalne õppeaeg õpitud erialal, täiendusõppe kulude hüvitamise puhul aga kuni üheks aastaks.

§ 9.  Koolituskulude ja täiendusõppe kulude sissenõudmine

  (1) Isikult, kes on katkestanud õpingud Sisekaitseakadeemias ning isikult, kes kolme kuu jooksul pärast õpingute lõpetamist ei ole asunud politseiteenistusse, nõuab koolituskulud sisse Sisekaitseakadeemia.

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet ning Kaitsepolitseiamet vastavalt teavitavad kirjalikult Sisekaitseakadeemiat nendest isikutest, kes on asunud kolme kuu jooksul pärast Sisekaitseakadeemia lõpetamist politseiteenistusse.

  (3) Politseiteenistusest vabastatud isiku koolituskulud ja täiendusõppe kulud nõuab sisse teenistuskohajärgne asutus.

§ 10.  Määruse rakendamine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist tehtud koolituskulud ja täiendusõppekulud tuleb hüvitada senikehtinud ulatuses ja korras.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 19.03.2015, 76

/otsingu_soovitused.json