Teksti suurus:

Tööstusliku suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning tööstusliku tooraine üle arvestuse pidamise kord, taotluse vorm ja toetuse andmise aluseks olevate dokumentide vormid

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2012, 4

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 4 lõike 3, § 27 lõike 2 ja § 28 lõike 2 alusel ning komisjoni määruse (EÜ) nr 967/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 (kvooti ületava suhkrutoodangu kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 176, 30.06.2006, lk 22–31), artikli 5, artikli 13 lõike 1 ja artikli 21 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse tööstusliku suhkru, tööstusliku isoglükoosi või tööstusliku inuliinisiirupi (edaspidi tööstuslik tooraine) kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning tööstusliku tooraine üle arvestuse pidamise kord, taotluse vorm ja toetuse andmise aluseks olevate dokumentide vormid.

  (2) Kasutustoetust saab taotleda nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1–149), artikli 61 punktis a ja artiklis 142 sätestatud tegevuste kohta.

§ 2.   Tööstuslikku toorainet kasutava ettevõtja heakskiitmine

  (1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 967/2006 artikli 5 lõikes 1 nimetatud toimingut teha sooviv isik (edaspidi taotleja) esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) heakskiidu taotlemiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

  (2) Heakskiidutaotluses esitatud andmete õigsust kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA).

  (3) Taotleja andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 kohaselt.

  (4) PRIA teeb heakskiitva või heakskiitmata jätva otsuse 25 tööpäeva jooksul heakskiidutaotluse esitamisest arvates.

§ 3.   Tööstusliku tooraine kasutamise üle arvestuse pidamine

  (1) Taotleja peab arvestust tööstusliku tooraine kasutamise üle, mille kohta kasutustoetust taotletakse, komisjoni määruse (EÜ) nr 967/2006 artikli 11 kohaselt. Arvestuse pidamise nõuetekohasust ning esitatud teabe õigsust kontrollib VTA.

  (2) Taotleja peab arvestust tööstusliku tooraine kasutamise kohta igas töötlemisprotsessi etapis. Kui üks töötlemisprotsessi etapp vältab kauem kui üks kuu või tööstuslik tooraine on ladustatud ning seda ei kasutata töötlemisprotsessis, peetakse arvestust üks kord kuus.

§ 4.   Aruande esitamine

  (1) Paragrahvi 2 kohaselt kasutustoetuse saamiseks heakskiidetud taotleja (edaspidi töötleja) esitab PRIA-le tööstusliku tooraine kasutamise tõendamise kohta komisjoni määruse (EÜ) nr 967/2006 artikli 9 lõikes 2 nimetatud tingimustel ja tähtajaks lisas 2 toodud vormi kohase aruande ja selles esitatud andmete õigsust tõendavad dokumendid.

  (2) Kui töötleja kasutab imporditud tööstuslikku toorainet, esitab ta PRIA-le selle kasutamise kohta komisjoni määruse (EÜ) nr 891/2009, millega avatakse teatavad ühenduse tariifikvoodid suhkrusektoris ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 254, 26.9.2009, lk 82–93), artikli 13 lõike 4 alusel ja korras lisas 2 toodud vormi kohase aruande ja selles esitatud andmete õigsust tõendavad dokumendid.

§ 5.   Heakskiitva otsuse peatamine

  Komisjoni määruse (EÜ) nr 967/2006 artikli 13 lõikes 1 sätestatud juhul peatab PRIA § 2 lõikes 4 nimetatud heakskiitva otsuse kehtivuse kolmeks kuuks rikkumise tuvastamisest arvates.
[RT I, 31.05.2012, 3 - jõust. 03.06.2012]

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2012, 4

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 4 lõike 3, § 27 lõike 2 ja § 28 lõike 2 alusel ning komisjoni määruse (EÜ) nr 967/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 (kvooti ületava suhkrutoodangu kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 176, 30.06.2006, lk 22–31), artikli 5, artikli 13 lõike 1 ja artikli 21 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse tööstusliku suhkru, tööstusliku isoglükoosi või tööstusliku inuliinisiirupi (edaspidi tööstuslik tooraine) kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning tööstusliku tooraine üle arvestuse pidamise kord, taotluse vorm ja toetuse andmise aluseks olevate dokumentide vormid.

  (2) Kasutustoetust saab taotleda nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1–149), artikli 61 punktis a ja artiklis 142 sätestatud tegevuste kohta.

§ 2.   Tööstuslikku toorainet kasutava ettevõtja heakskiitmine

  (1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 967/2006 artikli 5 lõikes 1 nimetatud toimingut teha sooviv isik (edaspidi taotleja) esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) heakskiidu taotlemiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

  (2) Heakskiidutaotluses esitatud andmete õigsust kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA).

  (3) Taotleja andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 kohaselt.

  (4) PRIA teeb heakskiitva või heakskiitmata jätva otsuse 25 tööpäeva jooksul heakskiidutaotluse esitamisest arvates.

§ 3.   Tööstusliku tooraine kasutamise üle arvestuse pidamine

  (1) Taotleja peab arvestust tööstusliku tooraine kasutamise üle, mille kohta kasutustoetust taotletakse, komisjoni määruse (EÜ) nr 967/2006 artikli 11 kohaselt. Arvestuse pidamise nõuetekohasust ning esitatud teabe õigsust kontrollib VTA.

  (2) Taotleja peab arvestust tööstusliku tooraine kasutamise kohta igas töötlemisprotsessi etapis. Kui üks töötlemisprotsessi etapp vältab kauem kui üks kuu või tööstuslik tooraine on ladustatud ning seda ei kasutata töötlemisprotsessis, peetakse arvestust üks kord kuus.

§ 4.   Aruande esitamine

  (1) Paragrahvi 2 kohaselt kasutustoetuse saamiseks heakskiidetud taotleja (edaspidi töötleja) esitab PRIA-le tööstusliku tooraine kasutamise tõendamise kohta komisjoni määruse (EÜ) nr 967/2006 artikli 9 lõikes 2 nimetatud tingimustel ja tähtajaks lisas 2 toodud vormi kohase aruande ja selles esitatud andmete õigsust tõendavad dokumendid.

  (2) Kui töötleja kasutab imporditud tööstuslikku toorainet, esitab ta PRIA-le selle kasutamise kohta komisjoni määruse (EÜ) nr 891/2009, millega avatakse teatavad ühenduse tariifikvoodid suhkrusektoris ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 254, 26.9.2009, lk 82–93), artikli 13 lõike 4 alusel ja korras lisas 2 toodud vormi kohase aruande ja selles esitatud andmete õigsust tõendavad dokumendid.

§ 5.   Heakskiitva otsuse peatamine

  Komisjoni määruse (EÜ) nr 967/2006 artikli 13 lõikes 1 sätestatud juhul peatab PRIA § 2 lõikes 4 nimetatud heakskiitva otsuse kehtivuse kolmeks kuuks rikkumise tuvastamisest arvates.
[RT I, 31.05.2012, 3 - jõust. 03.06.2012]

/otsingu_soovitused.json