Teksti suurus:

Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 14, 266

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 5 ja § 59 lõigete 5 ja 6, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 27 lõike 11, artikli 44 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), artikli 4 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidiarengukava).

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ohustatud tõugu looma pidamise toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, toetuse määr, toetuse vähendamise kord, toetuse andmise alused ja toetuse andmise täpsem kord kohustuse üleandmise, ülevõtmise, suurendamise, vähendamise ja asendamise korral ning toetuse väljamaksmise kord.

§ 2. Toetuse määr

  Toetuse määr eesti hobuse ja tori hobuse pidamise eest on 2920 krooni aastas, eesti raskeveohobuse pidamise eest 3115 krooni aastas ja eesti maatõugu veise pidamise eest 3070 krooni aastas.

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED JA TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 3. Nõuded toetuse saamiseks

 (1) Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus (edaspidi taotleja).

 (2) Eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobuse pidamise eest toetuse taotleja peab 2. mai seisuga vähemalt kuue kuu vanust puhtatõulist ja nõuetekohaselt identifitseeritud tõuraamatu põhiossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku eesti või eesti raskeveo tõugu hobust või tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku ja tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni kuuluvat tori tõugu hobust.

 (3) Eesti maatõugu veise pidamise eest toetuse taotleja peab tõuraamatu põhiossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku ja 2. mai seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud vähemalt kuue kuu vanust eesti maatõugu veist, kelle mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa.

 (4) Taotleja võtab kohustuse pidada majapidamises taotluse esmakordse esitamise kalendriaastast alates viis järjestikust kalendriaastat (edaspidi kohustuseperiood) selle määruse nõuete kohaselt kohustuse võtmise aastal kindlaks tehtud arvul lõigetes 2 ja 3 sätestatud loomi, kelle kohta ta toetust taotleb (edaspidi kohustus). Iga loomatõu kohta võtab taotleja eraldi kohustuse.

 (5) Kohustust ei või võtta selle loomatõu kohta, mille kohta on taotlejal «Eesti maaelu arengukava 2004–2006» raames ohustatud tõugu looma kasvatamise kehtiv kohustus või arengukava raames ohustatud tõugu looma pidamise kehtiv kohustus.

 (6) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 2 kohaselt täidab taotleja kogu majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning sama paragrahvi lõike 3 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013» lisas 1 sätestatud väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid.

§ 4. Nõuded toetuse taotluse kohta ja taotluse esitamise tähtaeg

 (1) Taotleja esitab ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) järgmised dokumendid:
 1) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 18 lõike 3 alusel kehtestatud õigusaktis toodud vormi kohane taotlus;
 2) punktis 1 nimetatud taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta;
 3) põllumassiivi kaart, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid ja nende piirid;
 4) kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, katastri kaart või muu kaardimaterjal, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid, piirid ja katastritunnused;
 5) lisas 1 toodud vormi kohane ohustatud tõugu loomade loetelu;
 6) põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013» lisas 3 toodud vormi kohane kinnitus kohustuse võtmise kohta.

 (2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega PRIAle «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 lõikes 1 nimetatud avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

 (3) Kohustuse võtmise aastale järgnevatel kohustuseaastatel esitab toetuse saaja lõikes 1 sätestatud ajavahemikul PRIAle kohustuse jätkamise kinnitamiseks lõike 1 punktides 1–5 loetletud dokumendid.

 (4) Kui taotleja majapidamises peetav § 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuete kohane loom on võetud rendile, esitab taotleja toetuse taotlemisel Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi VTA) looma kohta sõlmitud lisas 2 toodud vormi kohase rendilepingu ärakirja.

3. peatükk TAOTLEJA JA TAOTLUSE KONTROLLIMINE 

§ 5. Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

 (1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), I jao I alajao kohaselt.

 (2) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 25 nimetatud asutused teevad § 3 lõikes 6 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 II jao I alajao kohaselt, kontrollides sealhulgas kohapeal vähemalt 1% nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 36 punkti a alapunktides i–v ja punkti b alapunktis iv nimetatud toetuse taotlejatest.

 (3) VTA kontrollib § 4 lõikes 4 nimetatud rendilepinguid ja ohustatud tõugu looma vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 I jao I alajao kohaselt.

4. peatükk TAOTLETUD TOETUSE VÄHENDAMINE NING TAOTLUSE RAHULDAMINE JA RAHULDAMATA JÄTMINE 

§ 6. Taotletud toetuse vähendamine

 (1) Kui PRIA ja VTA on kontrolli käigus teinud kindlaks, et tegelik loomade arv erineb taotlusel märgitud loomade arvust, mille kohta toetust taotleti, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 17 kohaselt.

 (2) Kui § 5 lõikes 2 nimetatud asutused on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 3 lõikes 6 nimetatud nõudeid või on teinud § 3 lõikes 6 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artiklite 22–24 ning «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 26 lõigete 1–3 ja § 61 lõike 2 kohaselt.

 (3) Kui taotleja ei esita kõiki § 4 lõike 1 punktis 2 sätestatud andmeid põllumajandusmaa kohta, mida tal on õigus kasutada, kuid mille kohta ta ei taotle toetust, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 30.11.2009, lk 65–112), artikli 55 lõike 1 kohaselt.

 (4) Kui taotleja esitab taotluse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 23 kohaselt.

 (5) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab PRIA komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 73.

§ 7. Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

 (1) Arvestades §-s 5 sätestatud kontrollide tulemusi, teeb PRIA taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluse esitamise aastale järgneva aasta 25. jaanuariks.

 (2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artiklite 17 ja 23 kohaselt ning «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 punktides 1 ja 4–6 sätestatud juhtudel.

5. peatükk KOHUSTUSE ÜLEANDMINE, ÜLEVÕTMINE, SUURENDAMINE, VÄHENDAMINE JA ASENDAMINE 

§ 8. Kohustuse ülevõtmine ja üleandmine

 (1) Kui toetuse saaja annab kogu oma kohustuse või osa sellest üle teisele isikule, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 44 lõiget 1.

 (2) Taotleja ei või kohustust üle anda ega üle võtta kohustuse võtmise aastal, välja arvatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 47 lõikes 1 sätestatud vääramatu jõu juhtudel.

 (3) Kui kohustuse ülevõtjal on kehtiv kohustus, liidetakse ülevõetud kohustus taotleja kohustusega ja kohustuseperioodi kestuseks loetakse lühemat aega kestnud kohustuse kestus.

 (4) Kui kohustuse võtab üle isik, kellel varem ei olnud kehtivat kohustust, loetakse kohustuseperioodi kestuseks ülevõetud kohustuse kestus.

§ 9. Kohustuse suurendamine

 (1) Toetuse saaja võib suurendada § 3 lõikes 4 nimetatud kohustusealuste loomade arvu kuni 30% või kuni kahe looma võrra nende sama tõugu loomade arvelt, kelle kohta ei ole kohustust võetud ja kes vastavad § 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatud toetuse saamise nõuetele.

 (2) Kui toetuse saaja suurendab kohustusealuste loomade arvu lõikes 1 sätestatud määral, arvestatakse kohustuseperioodi kestus olemasoleva kohustuse kestuse järgi.

 (3) Kui toetuse saaja suurendab kohustusealuste loomade arvu üle lõikes 1 sätestatud määra, algab kõigi loomade kohta uus kohustus, mille kestus on viis aastat.

 (4) Kohustuse üleandmise ja ülevõtmise korral on kohustuse üleandjal ja ülevõtjal õigus kohustust suurendada § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuse arvelt.

§ 10. Kohustuse vähendamine

 (1) Toetuse saaja võib komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 3 kohaselt vähendada § 3 lõikes 4 nimetatud kohustusealuste loomade arvu kuni 30%.

 (2) Kohustuse üleandmise ja ülevõtmise korral on kohustuse üleandjal ja ülevõtjal õigus kohustust vähendada § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuse arvelt.

§ 11. Kohustuse aluse looma asendamine

 (1) Toetuse saaja võib asendada § 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatud ohustatud tõugu looma toetuse saamise nõuete kohase teise sama tõugu loomaga, kelle kohta ei ole kohustust võetud, kaotamata õigust saada toetust taotletud mahus.

 (2) Toetuse saaja asendab § 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatud ohustatud tõugu looma lõike 1 kohaselt 20 päeva jooksul arvates looma asendamise tinginud sündmusest.

§ 12. Muudatustest teavitamine

 (1) Toetuse saaja teavitab kohustuse suurendamisest PRIAt § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 4 lõikes 3 nimetatud dokumendid.

 (2) Toetuse saaja teavitab kohustuse vähendamisest PRIAt § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 4 lõikes 3 nimetatud dokumendid.

 (3) Kohustuse üleandja teavitab kohustuse üleandmisest PRIAt § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013» lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Kohustuse ülevõtja esitab PRIAle samal ajavahemikul ülevõetud kohustuse kohta § 4 lõikes 3 nimetatud dokumendid.

 (4) Kui loom asendatakse ajavahemikul 2. maist kuni 15. oktoobrini, teavitab taotleja sellest VTAd seitsme päeva jooksul arvates looma asendamisest, esitades lisas 3 toodud vormi kohase teatise. Kui loom asendatakse ajavahemikul 16. oktoobrist kuni 1. maini, teavitab taotleja sellest VTAd seitsme päeva jooksul arvates looma asendamisest või hiljemalt taotluse esitamise tähtaja esimeseks päevaks, esitades lisas 3 toodud vormi kohase teatise.

6. peatükk TOETUSE MAKSMINE 

§ 13. Toetuse maksmine

 (1) PRIA maksab toetuse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.08.2005, lk 1–25) artikli 11 kohaselt taotleja arvelduskontole § 7 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel taotluse esitamise aastale järgneval aastal ajavahemikul 25. veebruarist kuni 30. juunini.

 (2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

§ 14. Kohustuse lõppemine ja toetuse tagasinõudmata jätmine

 (1) Eelmistel aastatel makstud toetust ei nõuta tagasi nende loomade eest, kelle arvelt toetuse saaja on vähendanud § 3 lõikes 4 nimetatud kohustusealuste loomade arvu alla § 10 lõikes 1 sätestatud määra. Kui kohustus on võetud kahe või kolme ohustatud tõugu looma kohta ja taotleja vähendab kohustusealuste loomade arvu, ei nõuta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi ühe looma eest.

 (2) Eelmistel aastatel makstud toetust ei nõuta tagasi, kui toetuse saaja on täitnud võetud kohustuse vähemalt kolmel järjestikusel kohustuseaastal ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 2 punkti a kohaselt lõpetab põllumajandusliku tegevuse.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15. Rakendussätted

 (1) «Eesti maaelu arengukava 2004–2006» raames ohustatud tõugu looma kasvatamise eest toetuse saaja võib kogu oma kohustuse asendada § 3 lõike 4 kohase ohustatud tõugu looma pidamise toetuse kohustusega, ilma et temalt nõuetekohaselt asendatud loomade kohta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks. Sel juhul «Eesti maaelu arengukava 2004–2006» raames ohustatud tõugu looma kasvatamise kohta võetud kohustus lõpeb. Toetuse saaja teavitab kohustuse asendamisest PRIAt § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 4 lõikes 1 nimetatud dokumendid ja teabe, millest nähtub, millise loomatõu osas kohustus asendati.

 (2) Arengukava raames tori tõugu hobuse pidamise kohustuse võtnud toetuse saaja kehtiv kohustus tori tõugu hobuste kohta, kes ei ole kantud tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa ega kuulu tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni, kehtib kuni taotleja kohustuseperioodi lõpuni.

 (3) Arengukava raames tori tõugu hobuse pidamise kohustuse võtnud toetuse saaja võib asendada kohustusealuse tori tõugu hobuse, kes ei ole kantud tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa ega kuulu tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni, ainult tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa kantud või sinna kandmiseks sobiliku vähemalt kuue kuu vanuse ja tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni kuuluva tori tõugu hobusega, kelle kohta ei ole kohustust võetud.

 (4) Kui arengukava raames tori tõugu hobuse pidamise kohustuse võtnud toetuse saaja suurendab tori tõugu hobuste arvu § 9 kohaselt, võetakse kohustusealuste loomade arvu suurendamise korral arvesse ainult taotlusele märgitud vähemalt kuue kuu vanune tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa kantud või sinna kandmiseks sobilik tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni kuuluv tori tõugu hobune, kelle kohta ei ole kohustust võetud.

 (5) Arengukava raames tori tõugu hobuse pidamise kohustuse võtnud toetuse saaja võib lõpetada kehtiva kohustuse tori tõugu hobuste kohta, kes ei ole kantud tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa ega kuulu tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni, ilma et temalt nende loomade kohta eelmistel aastatel makstud toetus tagasi nõutaks.

 (6) 2007. aastal võetud kohustuse puhul kestab § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuseperioodi kolmas kohustuseaasta 21. maist kuni 31. detsembrini 2009 ja viies kohustuseaasta 1. jaanuarist 2011 kuni 20. maini 2012, 2008. aastal võetud kohustuse puhul kestab § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuseperioodi teine kohustuseaasta 21. maist kuni 31. detsembrini 2009 ja viies kohustuseaasta 1. jaanuarist 2012 kuni 20. maini 2013, 2009. aastal võetud kohustuse puhul kestab § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuseperioodi esimene kohustuseaasta 21. maist kuni 31. detsembrini 2009 ja viies kohustuseaasta 1. jaanuarist 2013 kuni 20. maini 2014.

 (7) Põllumajandusministri 20. aprilli 2007. a määrus nr 61 «Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2007, 37, 638; 2009, 96, 1421) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Helir-Valdor SEEDER


Kantsler Ants NOOT


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 19.03.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-00965.

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2015, 5

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (RT I 2009, 56, 375) § 58 lõike 5 ning § 59 lõigete 5 ja 6, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 27 lõike 11 ning artikli 44 lõigete 1 ja 2 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ohustatud tõugu looma pidamise toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, toetuse määr, toetuse vähendamise kord, toetuse andmise alused ja toetuse andmise täpsem kord majapidamise üleandmise ja ülevõtmise korral ning kohustuse üleandmise, ülevõtmise, suurendamise, vähendamise ja asendamise korral ning toetuse väljamaksmise kord.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 2.  Toetuse määr

  Toetuse määr eesti hobuse ja tori hobuse pidamise eest on 186,62 eurot aastas, eesti raskeveohobuse pidamise eest 199,08 eurot aastas ja eesti maatõugu veise pidamise eest 196,21 eurot aastas.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED JA TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 3.  Nõuded toetuse saamiseks

 (1) Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus (edaspidi taotleja).

 (2) Eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobuse pidamise eest toetuse taotleja peab 2. mai seisuga vähemalt kuue kuu vanust puhtatõulist ja nõuetekohaselt identifitseeritud tõuraamatu põhiossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku eesti või eesti raskeveo tõugu hobust või tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku ja tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni kuuluvat tori tõugu hobust.

 (3) Eesti maatõugu veise pidamise eest toetuse taotleja peab tõuraamatu põhiossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku ja 2. mai seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud vähemalt kuue kuu vanust eesti maatõugu veist, kelle mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa.

 (4) Taotleja võtab kohustuse pidada majapidamises taotluse esmakordse esitamise kalendriaastast alates viis järjestikust kalendriaastat (edaspidi kohustuseperiood) selle määruse nõuete kohaselt kohustuse võtmise aastal kindlaks tehtud arvul lõigetes 2 ja 3 sätestatud loomi, kelle kohta ta toetust taotleb (edaspidi kohustus). Iga loomatõu kohta võtab taotleja eraldi kohustuse.

 (5) Taotleja ei või võtta kohustust selle loomatõu kohta, mille kohta tal arengukava raames on ohustatud tõugu looma pidamise kehtiv kohustus.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

 (6) Taotleja täidab kogu majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” kohaseid nõudeid ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artikli 93 lõikes 1 nimetatud ning PRIA veebilehel avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

§ 4.  Nõuded toetuse taotluse kohta ja taotluse esitamise tähtaeg

 (1) Taotleja esitab ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) järgmised dokumendid:
 1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]
 2) punktis 1 nimetatud taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta;
 3) põllumassiivi kaart, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid ja nende piirid;
 4) kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, katastri kaart või muu kaardimaterjal, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid, piirid ja katastritunnused;
 5) lisas 1 toodud vormi kohane ohustatud tõugu loomade loetelu;
 6) põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013» lisas 3 toodud vormi kohane kinnitus kohustuse võtmise kohta;
 7) [kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega PRIAle «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 lõikes 1 nimetatud avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

 (3) Kohustuse võtmise aastale järgnevatel kohustuseaastatel esitab toetuse saaja lõikes 1 sätestatud ajavahemikul PRIAle kohustuse jätkamise kinnitamiseks lõike 1 punktides 1–5 loetletud dokumendid.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (4) Kui taotleja majapidamises peetav § 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuete kohane loom on võetud rendile, esitab taotleja toetuse taotlemisel Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi VTA) looma kohta sõlmitud lisas 2 toodud vormi kohase rendilepingu ärakirja.

3. peatükk TAOTLEJA JA TAOTLUSE KONTROLLIMINE 

§ 5.  Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

 (1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124) artiklite 24–43 kohaselt.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 25 nimetatud asutused teevad määruse § 3 lõikes 6 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 65–72 kohaselt.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (3) VTA kontrollib § 4 lõikes 4 nimetatud rendilepinguid ja ohustatud tõugu looma vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 24–43 kohaselt.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

4. peatükk TAOTLETUD TOETUSE VÄHENDAMINE NING TAOTLUSE RAHULDAMINE JA RAHULDAMATA JÄTMINE 

§ 6.  Taotletud toetuse vähendamine

 (1) PRIA otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korras.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (2) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (3) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (4) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (5) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (6) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (7) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15-73), artikli 47 lõikes 1 nimetatud erandlikuks asjaoluks on ka taotleja tahtest sõltumatult looma karjast väljaviimine, kui:
 1) ) loom on hukkunud või veterinaarsetel näidustustel hukatud ja taotleja on saatnud PRIAle selle tõendamiseks piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti kirjaliku kinnituse;
 2) loom on läinud kaduma ning taotleja on saatnud PRIAle selle tõendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile esitatud avalduse ärakirja.

 (8) Taotleja esitab lõikes 7 nimetatud dokumendid komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 47 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul.

§ 7.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

 (1) Arvestades §-s 5 sätestatud kontrollide tulemusi, teeb PRIA taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluse esitamise aastale järgneva aasta 25. jaanuariks.

 (2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artiklite 31, 35 ja 40 kohaselt ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 2 punktides 1 ja 4–6 sätestatud juhtudel.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

5. peatükk MAJAPIDAMISE JA KOHUSTUSE ÜLEANDMINE JA ÜLEVÕTMINE NING KOHUSTUSE SUURENDAMINE, VÄHENDAMINE JA ASENDAMINE 
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 8.  Majapidamise ja kohustuse üleandmine ja ülevõtmine

 (1) Kui toetuse saaja annab kogu oma kohustuse või osa sellest üle teisele isikule, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõiget 1.

 (2) Majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklit 8.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (3) Taotleja ei või kohustust üle anda ega üle võtta kohustuse võtmise aastal, välja arvatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 47 lõikes 1 sätestatud juhtudel ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 kohaselt majapidamise üleandmise korral.

 (4) Kui kohustuse ülevõtjal on kehtiv kohustus, liidetakse ülevõetud kohustus taotleja kohustusega ja kohustuseperioodi kestuseks loetakse lühemat aega kestnud kohustuse kestus.

 (5) Kui kohustuse võtab üle isik, kellel varem ei olnud kehtivat kohustust, loetakse kohustuseperioodi kestuseks ülevõetud kohustuse kestus.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 9.  Kohustuse suurendamine

 (1) Toetuse saaja võib suurendada § 3 lõikes 4 nimetatud kohustusealuste loomade arvu kuni 30% või kuni kahe looma võrra nende sama tõugu loomade arvelt, kelle kohta ei ole kohustust võetud ja kes vastavad § 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatud toetuse saamise nõuetele.

 (2) Kui toetuse saaja suurendab kohustusealuste loomade arvu lõikes 1 sätestatud määral, arvestatakse kohustuseperioodi kestus olemasoleva kohustuse kestuse järgi.

 (3) Kui toetuse saaja suurendab kohustusealuste loomade arvu üle lõikes 1 sätestatud määra, algab kõigi loomade kohta uus kohustus, mille kestus on viis aastat.

 (4) Kohustuse üleandmise ja ülevõtmise korral on kohustuse üleandjal ja ülevõtjal õigus kohustust suurendada § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuse arvelt.

§ 10.  Kohustuse vähendamine

 (1) Toetuse saaja võib vähendada § 3 lõikes 4 nimetatud kohustusealuste loomade arvu kuni 30%.
[RT I, 05.04.2012, 6 - jõust. 08.04.2012]

 (2) Kohustuse üleandmise ja ülevõtmise korral on kohustuse üleandjal ja ülevõtjal õigus kohustust vähendada § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuse arvelt.

§ 11.  Kohustuse aluse looma asendamine

 (1) Toetuse saaja võib asendada § 3 lõikes 2 ja 3 sätestatud ohustatud tõugu looma toetuse saamise nõuete kohase teise sama tõugu loomaga, kelle kohta ei ole kohustust võetud, kaotamata õigust saada toetust taotletud mahus.

 (2) Eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobune, kellega kohustusealune loom asendatakse, on puhtatõuline ning asendamise ajaks vähemalt kuue kuu vanune ja nõuetekohaselt identifitseeritud. Eesti ja eesti raskeveo tõugu hobune on kantud tõuraamatu põhiossa või on sinna kandmiseks sobilik; tori tõugu hobune on kantud tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa või on sinna kandmiseks sobilik ning kuulub tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni.

 (3) Eesti maatõugu veis, kellega kohustusealune loom asendatakse, on kantud tõuraamatu põhiossa või on sinna kandmiseks sobilik ning on asendamise ajaks vähemalt kuue kuu vanune ja on kantud põllumajandusloomade registrisse. Eesti maatõugu veise mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa.

 (4) Toetuse saaja asendab § 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatud ohustatud tõugu looma lõike 1 kohaselt 20 päeva jooksul arvates looma asendamise tinginud sündmusest.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 12.  Muudatustest teavitamine

 (1) Toetuse saaja teavitab kohustuse suurendamisest PRIAt § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 4 lõikes 3 nimetatud dokumendid.

 (2) Toetuse saaja teavitab kohustuse vähendamisest PRIAt § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 4 lõikes 3 nimetatud dokumendid.

 (3) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. mail ning lõppeb 1. septembril. Majapidamise ülevõtja teavitab selle aja jooksul majapidamise ülevõtmisest PRIAt, esitades majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning teabe, et taotleb toetuse maksmist.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (4) ) Kohustuse ülevõtja teavitab kohustuse ülevõtmisest PRIAt § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 4 lõikes 3 nimetatud dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 “Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta.

 (5) Toetuse saaja teavitab VTAd kohustusealuse looma asendamisest seitsme päeva jooksul arvates looma asendamisest, esitades lisas 3 toodud vormi kohase teatise.

 (6) Kui toetuse saaja soovib § 6 lõikes 7 nimetatud erandliku asjaolu esinemise tõttu § 11 kohaselt kohustusealust looma asendada, kuid ei saa seda asendamist takistava asjaolu tõttu § 11 lõikes 4 sätestatud tähtaja jooksul teha, teavitab ta asendamist takistavast asjaolust VTAd kirjalikult seitsme päeva jooksul arvates asendamist takistava asjaolu esinemisest. Sellisel juhul asendab toetuse saaja kohustusealuse looma viivitamata pärast asendamist takistava asjaolu esinemise lõppemist.

 (7) Kui loom ei ole lõike 6 kohaselt hiljemalt järgmise taotlusperioodi alguseks asendatud, siis loetakse, et looma ei ole asendatud.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 121.  Kohustuse asendamine
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  Toetuse saaja võib asendada oma kehtiva kohustuse täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 10 lõike 2 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antava ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamiseks sama loomatõu kohta võetava kohustusega. Asendatud kohustuse asemel algab uus kohustus, mille kestus on viis aastat.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

6. peatükk TOETUSE MAKSMINE 

§ 13.  Toetuse maksmine

 (1) PRIA maksab toetuse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.08.2005, lk 1–25) artikli 11 kohaselt taotleja arvelduskontole § 7 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

 (2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

§ 14.  Kohustuse lõppemine ja toetuse tagasinõudmata jätmine

 (1) Eelmistel aastatel makstud toetust ei nõuta tagasi nende loomade eest, kelle arvelt toetuse saaja on vähendanud § 3 lõikes 4 nimetatud kohustusealuste loomade arvu alla § 10 lõikes 1 sätestatud määra. Kui kohustus on võetud kahe või kolme ohustatud tõugu looma kohta ja taotleja vähendab kohustusealuste loomade arvu, ei nõuta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi ühe looma eest.

 (2) Eelmistel aastatel makstud toetust ei nõuta tagasi, kui toetuse saaja on täitnud võetud kohustuse vähemalt kolmel järjestikusel kohustuseaastal ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 2 punkti a kohaselt lõpetab põllumajandusliku tegevuse.

 (3) Kohustus, mis kehtib kauem kui arengukava periood, kohandatakse sellele perioodile järgneva programmiperioodi õigusliku raamistikuga. Kui selline kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis võetud kohustus lõpeb komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 teise lõigu kohaselt, ilma et eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks.
[RT I, 05.04.2012, 6 - jõust. 08.04.2012]

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.  Rakendussätted

 (1) «Eesti maaelu arengukava 2004–2006» raames ohustatud tõugu looma kasvatamise eest toetuse saaja võib kogu oma kohustuse asendada § 3 lõike 4 kohase ohustatud tõugu looma pidamise toetuse kohustusega, ilma et temalt nõuetekohaselt asendatud loomade kohta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks. Sel juhul «Eesti maaelu arengukava 2004–2006» raames ohustatud tõugu looma kasvatamise kohta võetud kohustus lõpeb. Toetuse saaja teavitab kohustuse asendamisest PRIAt § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 4 lõikes 1 nimetatud dokumendid ja teabe, millest nähtub, millise loomatõu osas kohustus asendati.

 (2) Arengukava raames tori tõugu hobuse pidamise kohustuse võtnud toetuse saaja kehtiv kohustus tori tõugu hobuste kohta, kes ei ole kantud tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa ega kuulu tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni, kehtib kuni taotleja kohustuseperioodi lõpuni.

 (3) Arengukava raames tori tõugu hobuse pidamise kohustuse võtnud toetuse saaja võib asendada kohustusealuse tori tõugu hobuse, kes ei ole kantud tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa ega kuulu tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni, ainult tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa kantud või sinna kandmiseks sobiliku vähemalt kuue kuu vanuse ja tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni kuuluva tori tõugu hobusega, kelle kohta ei ole kohustust võetud.

 (4) Kui arengukava raames tori tõugu hobuse pidamise kohustuse võtnud toetuse saaja suurendab tori tõugu hobuste arvu § 9 kohaselt, võetakse kohustusealuste loomade arvu suurendamise korral arvesse ainult taotlusele märgitud vähemalt kuue kuu vanune tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa kantud või sinna kandmiseks sobilik tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni kuuluv tori tõugu hobune, kelle kohta ei ole kohustust võetud.

 (5) Arengukava raames tori tõugu hobuse pidamise kohustuse võtnud toetuse saaja võib lõpetada kehtiva kohustuse tori tõugu hobuste kohta, kes ei ole kantud tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa ega kuulu tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni, ilma et temalt nende loomade kohta eelmistel aastatel makstud toetus tagasi nõutaks.

 (6) 2007. aastal võetud kohustuse puhul kestab § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuseperioodi kolmas kohustuseaasta 21. maist kuni 31. detsembrini 2009 ja viies kohustuseaasta 1. jaanuarist 2011 kuni 20. maini 2012, 2008. aastal võetud kohustuse puhul kestab § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuseperioodi teine kohustuseaasta 21. maist kuni 31. detsembrini 2009 ja viies kohustuseaasta 1. jaanuarist 2012 kuni 20. maini 2013, 2009. aastal võetud kohustuse puhul kestab § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuseperioodi esimene kohustuseaasta 21. maist kuni 31. detsembrini 2009 ja viies kohustuseaasta 1. jaanuarist 2013 kuni 20. maini 2014.

 (7) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (8) Paragrahvi 14 lõiget 3 kohaldatakse alates 2012. aastast võetud kohustuste puhul.
[RT I, 05.04.2012, 6 - jõust. 08.04.2012]

 (9) 2008. aastal kohustuse võtnud toetuse saaja võib § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuseperioodi ühe kohustuseaasta võrra pikendada. Nimetatud kohustuseaasta kestab 21. maist 2013 kuni 20. maini 2014.
[RT I, 25.02.2013, 7 - jõust. 28.02.2013]

 (91) Toetuse saaja, kellel lõpeb § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuseperiood 20. mail 2014, võib kohustust pikendada kuni 31. detsembrini 2014. Kohustuse pikendamise aastal ei ole kohustuse täielik üleandmine lubatud.
[RT I, 29.03.2014, 3 - jõust. 01.04.2014]

 (10) Lõigetes 9 ja 91 sätestatud kohustuseperioodi pikendamise korral esitab toetuse saaja § 4 lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul PRIAle põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 “Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” lisas 3 toodud vormi kohase kinnituse kohustuse pikendamise kohta.
[RT I, 29.03.2014, 3 - jõust. 01.04.2014]

 (11) 2015. aastal on § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemik 7. maist kuni 25. maini.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (12) 2015. aastal on § 12 lõikes 3 sätestatud ajavahemik 26. maist kuni 1. septembrini.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

/otsingu_soovitused.json