Teksti suurus:

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2015, 8

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5 ning § 59 lõigete 5 ja 6, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 27 lõike 11, artikli 44 ning artikli 45 lõigete 1–3 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, toetuse määr, toetuse vähendamise kord, toetuse andmise alused ja toetuse andmise täpsem kord ettevõtte üleandmise ja ülevõtmise korral ning kohustuse üleandmise, ülevõtmise, suurendamise, vähendamise ja asendamise korral ning toetuse väljamaksmise kord.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 2.   Toetuse määr

  (1) Toetuse määr «Mahepõllumajanduse seaduses» kehtestatud nõuete kohase (edaspidi mahepõllumajanduslik) taimekasvatusega tegelemiseks kasutatava ühe hektari suuruse põllumajandusmaa kohta, mille andmed on kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, on järgmine:
  1) rohumaa (v.a kuni kaheaastane külvikorras olev rohumaa ja heinaseemnepõld), mille iga hektari kohta peetakse põllumajandusettevõttes (edaspidi ettevõte) vähemalt 0,2 ühikule vastaval hulgal mahepõllumajanduslikke karjatatavaid loomi, hektari kohta 76,69 eurot aastas;
  2) teravilja, kaunvilja, õli- ja kiukultuuride, muude tehniliste kultuuride ja rühvelkultuuride kasvatamiseks kasutatava põllumajandusmaa, mustkesa, kuni kaheaastase külvikorras oleva rohumaa ning heinaseemnepõllu hektari kohta 119,20 eurot aastas;
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]
  3) avamaa köögivilja, puuvilja- ja marjakultuuri, maasika ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks kasutatava põllumajandusmaa hektari kohta 349,60 eurot aastas.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (2) Toetuse määr on 31,96 eurot karjatatava looma ühe ühiku kohta, kelle andmed on pärast Põllumajandusameti (edaspidi PMA) kohapealset kontrolli kantud mahepõllumajanduse registrisse ja põllumajandusloomade registrisse.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (3) Toetuse määr ettevõttes taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal mahepõllumajanduslikult peetud kodulindude, sigade, küülikute või mesilasperede keskmise arvu kohta on järgmine:
  1) 6,39 eurot kodulinnu kohta, kui ettevõttes peeti taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal keskmiselt vähemalt 50 kodulindu ühest järgnevalt nimetatud liigist: kalkun, hani, part, broiler või üle kuue kuu vanune munakana;
  2) 210,91 eurot emise või kuldi kohta ning 127,82 eurot vähemalt kahe kuu vanuse nuum- või noorsea kohta, kui ettevõttes peeti taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal keskmiselt vähemalt kahele ühikule vastaval hulgal sigu;
  3) 6,39 eurot küüliku kohta, kui ettevõttes peeti taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal keskmiselt vähemalt 50 üle nelja kuu vanust küülikut;
  4) 31,96 eurot mesilaspere kohta, kui ettevõttes oli taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal keskmiselt vähemalt viis mesilasperet.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Lõigetes 1–3 nimetatud karjatatavate loomade ja sigade ühikud arvutatakse järgmiste koefitsientide alusel:

1) lüpsilehm 1,2;
2) üle 24 kuu vanune veis, sh ammlehm 1,0;
3) 6–24 kuu vanune veis 0,6;
4) kuni kuue kuu vanune veis 0,2;
5) vähemalt kuue kuu vanune kits või lammas; kits või utt talledega 0,15;
6) hobune 0,2;
7) emis (sh põrsastega) või kult 0,33;
8) vähemalt kahe kuu vanune nuum- või noorsiga 0,2.

  (5) Toetuse määr arengukava raames keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamiseks nõuetekohase sõidukite liiklemiseks avalikult kasutatava teega piirneva ettevõtte toetusõigusliku maa ääres oleva põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud kuni 5 meetri laiuse mitmeaastase kõrreliste heintaimede ja teiste rohtsete õistaimede segust koosneva mitmeliigilise taimestikuga rohumaa riba (edaspidi rohumaa riba) hektari kohta on sama, mis rohumaa ribaga külgneva kultuuri kasvatamiseks kasutatava põllumajandusmaa hektari kohta.

  (6) Lõike 1 punktis 2 nimetatud kuni kaheaastase külvikorras oleva rohumaa puhul loetakse heintaimede külviaasta, sealhulgas allakülvina tehtava külvi aasta, rohumaade vanuse arvestamisel 0-aastaks.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (7) Lõike 1 punktis 1 nimetatud rohumaal ei pea mahepõllumajanduslikke karjatatavaid loomi pidama taotleja, kes taotleb toetust lõike 3 punktis 4 nimetatud mesilaspere kohta ja kellel on ühe mesilaspere kohta kuni 0,1 hektarit lõike 1 punktis 1 nimetatud rohumaad.

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED JA TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 3.   Nõuded toetuse saamiseks

  (1) Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik (edaspidi taotleja), kes taotleb toetust mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemiseks kasutatava vähemalt 1,00 hektari suuruse põllumajandusmaa kohta, mis vastab «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 14 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (11) Taotleja ettevõte peab olema kogu kohustuseperioodi jooksul mahepõllumajanduse seaduse § 5 alusel tunnustatud.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (2) Arengukava raames keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotleja võib selle määruse alusel taotleda toetust § 2 lõikes 5 sätestatud rohumaa riba kohta.

  (21) Toetust ei anta maa kohta, mille kohta taotletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 10 lõike 2 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava 2014–2020) alusel antavat pindalapõhist toetust, välja arvatud kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust ja Natura 2000 toetust põllumajandusmaale.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (3) Taotleja võtab kohustuse tegeleda ettevõtte põllumajandusmaal taotluse esmakordse esitamise kalendriaastast alates viis järjestikust kalendriaastat (edaspidi kohustuseperiood) selle määruse nõuete kohaselt mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatusega (edaspidi mahepõllumajanduslik tootmine) kohustuse võtmise aastal taotluses näidatud või taotluse kontrollimisel kindlaks tehtud maal ja selle pindalal (edaspidi algne kohustus). Kui taotluse kontrollimisel kindlaks tehtud maa pindala on suurem kui pindala, mille kohta toetust taotletakse, loetakse algse kohustuse aluseks maaks see maa ning maa pindalaks see pindala, mille kohta toetust taotletakse.

  (4) Nende ravim- ja maitsetaimede loetelu, mille kultuuris kasvatamiseks kasutatava maa kohta võib toetust taotleda, on esitatud lisas 1.

  (5) Puuvilja- ja marjakultuuri ning maasika kasvatamiseks kasutatava maa kohta toetuse taotlemise korral on minimaalne ühtlaste ridadena istutatud istikute arv hektari kohta järgmine:
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]
  1) õunapuu tugeva kasvuga alusel - 100 istikut hektari kohta;
  11) õunapuu keskmise kasvuga alusel - 300 istikut hektari kohta;
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]
  2) õunapuu nõrga kasvuga alusel - 500 istikut hektari kohta;
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]
  3) ploom, kirss, pirn – 270 istikut hektari kohta;
  4) astelpaju, aroonia – 400 istikut hektari kohta;
  5) sõstar, karusmari – 800 istikut hektari kohta;
  6) vaarikas – 3000 istikut hektari kohta;
  7) maasikas – 20 000 istikut hektari kohta.

  (6) Taotleja täidab kogu ettevõtte põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” kohaseid nõudeid ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artikli 93 lõikes 1 nimetatud ning PRIA veebilehel avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

§ 4.   Baasnõuded

  (1) Taotleja võtab toetuse esmakordsel taotlemisel kohustuse täita kogu ettevõtte põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses kohustuseperioodi jooksul nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 39 lõike 3 kohaseid baasnõudeid:
  1) taotleja kannab andmed ettevõtte põllumajandusmaal tehtud tegevuste kohta «Veeseaduse» § 261 lõike 7 alusel peetavasse põlluraamatusse;
  2) kogu ettevõtte põllumajandusmaal kasvatatakse põllumajanduskultuuri, mis on külvatud, maha pandud või istutatud 15. juuniks, kasutades kohalikele normidele vastavaid agrotehnilisi võtteid ja vältides seejuures umbrohu levikut, või hoitakse põllumajandusmaad alates 15. juunist mustkesas;
  3) enne taotluse esitamise aastat rajatud rohumaad on vähemalt üks kord enne 10. augusti niidetud või on seal karjatatud loomi. 10. augustiks on niide koristatud või hekseldatud. Karjamaana kasutatava rohumaa hooldamine tagatakse asjakohase loomkoormusega karjatades ning ebapiisava tulemuse korral niidetakse rohumaa üle. Nimetatud toimingute tegemist peab kogu taotlusel märgitud maa-alal olema võimalik visuaalselt tuvastada. Nimetatud baasnõude täitmisel arvestatakse maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruses nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” sätestatud erisustega;
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]
  4) «Looduskaitseseaduse» § 4 lõikes 1 nimetatud kaitstavat looduse üksikobjekti ei tohi rikkuda ega hävitada;
  5) looduslikku rohumaad ja poollooduslikku kooslust ei tohi üles harida ning seal ei tohi kasutada väetisi ega taimekaitsevahendeid;
  6) viljapuude võrad ja marjapõõsad on lõikamise teel hooldatud ning puuvilja- ja marjakultuuride aia võraalused ja reavahed on vähemalt üks kord aastas enne 31. juulit niidetud või on seal karjatatud loomi;
  7) taotleja või tema ettevõtte esindaja, kes tegeleb mahepõllumajandusliku tootmisega on kohustuse võtmise aasta 1. novembriks osalenud vähemalt 12 akadeemilist tundi mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või õppepäeval ja viienda kohustuseaasta 1. juuniks vähemalt 12 akadeemilist tundi mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise täienduskoolitusel või õppepäeval.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (2) Lõike 1 punktis 7 nimetatud mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või õppepäeval ei pea osalema taotleja või tema ettevõtte esindaja, kes on kohustuse võtmise aastale eelnenud viie aasta jooksul osalenud vähemalt 12 akadeemilist tundi lõike 1 punktis 7 nimetatud mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või õppepäeval või mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise täienduskoolitusel või õppepäeval.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

§ 5.   Nõuded mahepõllumajanduslikult majandatava põllumajandusmaa ning mahepõllumajandusliku taimekasvatuse ja loomakasvatuse kohta

  Taotleja järgib kogu kohustuseperioodi jooksul ettevõtte kohustusealusel põllumajandusmaal mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõudeid ja mahepõllumajanduslikult peetavate loomade puhul mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõudeid.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

§ 6.   Nõuded toetuse taotluse kohta ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Taotleja esitab «Mahepõllumajanduse seaduse» § 7 lõike 6 alusel PMAle taotluse ettevõtte tunnustamiseks, tunnustatud ettevõtte puhul teabe «Mahepõllumajanduse seaduse» § 10 alusel ettevõttes tehtavate muudatuste kohta või põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 25 «Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded» §-des 4 ja 10 nimetatud teabe mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatusega tegelemise jätkamiseks.

  (2) Taotleja esitab ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) järgmised dokumendid:
  1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]
  2) punktis 1 nimetatud taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta, ning asjakohaste põldude kohta on märgitud, millist toetust taotletakse;
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]
  3) põllumassiivi kaart, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid ja nende piirid;
  4) kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, katastri kaart või muu kaardimaterjal, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid, piirid ja katastritunnused.
  5) [kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]
  6) [kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]
  7) [kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (3) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega PRIAle «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 lõikes 1 nimetatud avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

  (4) Kohustuse võtmise aastale järgnevatel kohustuseaastatel esitab toetuse saaja lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIAle kohustuse jätkamise kinnitamiseks lõike 2 punktides 1–4 loetletud dokumendid.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (5) Kui taotleja või tema ettevõtte esindaja on kohustuse võtmise aastale eelnenud viie aasta jooksul osalenud § 4 lõikes 2 nimetatud mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või õppepäeval või mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise täienduskoolitusel või õppepäeval, esitab taotleja koos taotlusega PRIAle seal osalemist tõendava dokumendi ärakirja.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

3. peatükk TAOTLEJA JA TAOTLUSE KONTROLLIMINE 

§ 7.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124) artiklite 24–41 kohaselt.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 25 nimetatud asutused teevad määruse § 3 lõikes 6 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 65–72 kohaselt.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (3) PRIA teeb §-s 4 sätestatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 24–41 kohaselt.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (4) Paragrahvis 5 sätestatud nõuete täitmise üle teeb kontrolli PMA, kes edastab teabe kindlakstehtud nõuete rikkumise raskusaste, ulatuse ja kestuse kohta PRIAle.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (5) PMA kontrollib kohapeal § 6 lõike 2 punktis 5 nimetatud andmete vastavust ettevõttes olevate dokumentide põhjal ja edastab asjakohased andmed PRIAle.

  (6) Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli tegemise juures, näitab ta kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette põllu piiri.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

4. peatükk TAOTLETUD TOETUSE VÄHENDAMINE NING TAOTLUSE RAHULDAMINE JA RAHULDAMATA JÄTMINE 

§ 8.   Taotletud toetuse vähendamine

  (1) PRIA otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korras.

  (2) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 4 sätestatud nõudeid, või kui Keskkonnainspektsioon on teinud §-s 4 sätestatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 25%.

  (3) Kui PMA on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 5 sätestatud nõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta järgmiselt:
  1) kuni 25%, kui taotleja on rikkunud mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõuet;
  2) kuni 25% karjatatava looma ühiku kohta, kui taotleja on rikkunud mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuet karjatatavate loomade puhul;
  3) kuni 25% aasta keskmise looma, kodulinnu või mesilaspere kohta, kelle kohta toetust on taotletud, kui taotleja on rikkunud mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuet kodulindude, sigade ja küülikute puhul või mahepõllumajandusliku mesinduse nõuet.

  (4) Kui taotleja rikub §-s 4 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 50%.

  (5) Kui taotleja rikub §-s 5 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 50%.

  (6) Kui taotleja on toetust taotledes ületanud nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 I lisas artikli 36 punkti a alapunktis iv nimetatud põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohta sätestatud maksimaalse suuruse, vähendab PRIA taotletud toetust toetuse maksimaalset suurust ületava osa võrra.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

§ 9.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Arvestades §-s 7 sätestatud kontrollide tulemusi ja toetuse määra, teeb PRIA taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluse esitamise aastale järgneva aasta 1. veebruariks.

  (2) Kui nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab kohustuseaastaks määratud tegevuse rahastamise eelarve, vähendab PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 61 lõike 3 alusel § 2 lõigetes 1–3 sätestatud toetuse määra võrdeliselt.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artiklite 31, 35 ja 40 kohaselt ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 2 punktides 1 ja 4–6 sätestatud juhtudel.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (4) PRIA võib §-des 4 ja 5 sätestatud nõuete rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades otsustada jätta taotluse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rahuldamata.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

5. peatükk ETTEVÕTTE JA KOHUSTUSE ÜLEANDMINE JA ÜLEVÕTMINE NING KOHUSTUSE SUURENDAMINE, VÄHENDAMINE JA ASENDAMINE 
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 10.   Ettevõtte ja kohustuse üleandmine ja ülevõtmine
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

  (1) Kui toetuse saaja annab kogu oma kohustuse või selle osa üle teisele isikule, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15-73), artikli 44 lõiget 1.

  (11) Ettevõtte üleandmise korral kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklit 8.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (2) Taotleja ei või kohustust üle anda ega üle võtta kohustuse võtmise aastal, välja arvatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 47 lõikes 1 sätestatud juhtudel ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 kohaselt ettevõtte üleandmise korral.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

  (3) Kohustuse ülevõtmise korral loetakse ülevõetud kohustus ja § 3 lõikes 3 nimetatud algne kohustus üheks kohustuseks, mille kestus arvestatakse lühemat aega kestnud kohustuse järgi. Kui kohustuse võtab üle isik, kellel varem ei olnud kohustust, loetakse kohustuseperioodi kestuseks ülevõetud kohustuse kestus.

  (4) Kui kohustuse ülevõtja või tema esindaja ei ole kohustuse ülevõtmise aastale eelnenud viie aasta jooksul osalenud vähemalt 12 tundi § 4 lõike 1 punktis 7 nimetatud mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või õppepäeval või mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise täienduskoolitusel või õppepäeval, peab kohustuse ülevõtja või tema esindaja kohustuse ülevõtmise aasta 1. novembriks olema osalenud § 4 lõike 1 punktis 7 nimetatud mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või õppepäeval. Kui kohustus võetakse üle viimasel kohustuseaastal, ei pea kohustuse ülevõtja või tema esindaja asjaomastel koolitustel või õppepäevadel osalema.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

§ 11.   Kohustuse suurendamine

  (1) Kui toetuse saaja suurendab komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 45 lõigete 1–3 kohaselt § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustusealuse maa pindala kuni 30% või kuni 2 hektarit selle maa arvelt, mille kohta ei ole mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kohustust võetud, loetakse kohustuseperioodi kestuseks algse kohustuse kestus.

  (2) Kui toetuse saaja suurendab kohustusealuse maa pindala üle lõikes 1 sätestatud määra, algab kogu maa kohta uus kohustus, mille kestus on viis aastat.

  (3) Kohustuse üleandmise ja ülevõtmise korral on kohustuse üleandjal ja ülevõtjal õigus suurendada kohustusealuse maa pindala üksnes § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse arvelt.

  (4) Kohustuse suurendamiseks ei loeta § 10 kohast kohustuse ülevõtmist või § 13 kohast kohustuse asendamist määruses sätestatud kohustusega.

§ 12.   Kohustuse vähendamine

  (1) Toetuse saaja võib vähendada § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse aluse maa pindala kuni 10% komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 3 kohaselt.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (2) Kohustuse üleandmise ja ülevõtmise korral on kohustuse üleandjal ja ülevõtjal õigus vähendada kohustusealuse maa pindala üksnes § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse osas.

  (3) Kohustuse vähendamiseks ei loeta § 10 kohast kohustuse üleandmist või § 13 kohast kohustuse asendamist määruses sätestatud kohustusega.

§ 13.   Kohustuse asendamine

  (1) [Kehtetu - RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

  (2) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (3) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (4) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (5) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (6) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (7) Toetuse saaja võib asendada oma kehtiva kohustuse:
  1) osaliselt või täielikult arengukava 2014–2020 alusel antava poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamiseks võetava kohustusega või
  2) täielikult arengukava 2014–2020 alusel antava mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks võetava kohustusega.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (8) Asendatud kohustuse asemel algab uus kohustus, mille kestus on viis aastat.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

§ 14.   Muudatustest teavitamine

  (1) Toetuse saaja teavitab kohustuse suurendamisest PRIAt § 6 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul, esitades § 6 lõikes 4 nimetatud dokumendid.

  (2) Toetuse saaja teavitab kohustuse vähendamisest PRIAt § 6 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul, esitades § 6 lõikes 4 nimetatud dokumendid.

  (21) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. mail ning lõppeb 1. septembril. Ettevõtte ülevõtja teavitab selle aja jooksul ettevõtte ülevõtmisest PRIAt, esitades ettevõtte ülevõtmist tõendavad dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning teabe, et taotleb toetuse maksmist.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (3) Kohustuse ülevõtja teavitab kohustuse ülevõtmisest PRIAt § 6 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul, esitades § 6 lõikes 4 nimetatud dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007-2013» lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

  (4) Toetuse saaja teavitab kohustuse asendamisest PRIAt § 6 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul, esitades § 6 lõikes 2 nimetatud dokumendid ning kohustuse asendamise kohta teabe, millest nähtub, millise ettevõte või selle osa kohustus mahepõllumajandusliku tootmise kohustusega asendati.

6. peatükk TOETUSE MAKSMINE 

§ 15.   Toetuse maksmine

  (1) PRIA maksab toetuse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.08.2005, lk 1–25) artikli 11 kohaselt taotleja arvelduskontole § 9 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

  (2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

§ 16.   Kohustuse lõppemine ja toetuse tagasinõudmata jätmine

  (1) Kui toetuse saaja vähendab § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse aluse maa pindala komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 3 kohaselt kuni 10%, ei nõuta selle maa pindala kohta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (2) Eelmistel aastatel makstud toetust ei nõuta tagasi, kui toetuse saaja on täitnud võetud kohustuse vähemalt kolmel järjestikusel kohustuseaastal ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 2 punkti a kohaselt lõpetab põllumajandusliku tegevuse.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (3) Kui muudetakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 esimeses lõigus nimetatud nõudeid, vaadatakse võetud kohustus komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 esimese lõigu alusel üle. Kui nende nõuete muutmise tulemusena tehtud kohustuse kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis võetud kohustus lõpeb komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 teise lõigu kohaselt, ilma et eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (4) Kohustus, mis kehtib kauem kui arengukava periood, kohandatakse sellele perioodile järgneva programmiperioodi õigusliku raamistikuga. Kui selline kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis võetud kohustus lõpeb komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 teise lõigu kohaselt, ilma et eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Rakendussätted

  (1) 2009. aastal võetud kohustuse puhul kestab § 3 lõikes 3 nimetatud kohustuseperioodi esimene kohustuseaasta 21. maist kuni 31. detsembrini 2009 ja viies kohustuseaasta 1. jaanuarist 2013 kuni 20. maini 2014.

  (2) [Kehtetu - RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (4) Alates 1. jaanuarist 2012 on § 2 lõike 3 punktis 2 nimetatud toetuse määr 210,91 eurot emise kohta, kes on taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta jooksul vähemalt üks kord poeginud.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

  (5) Enne 2012. aasta 2. maid §-des 4 ja 5 sätestatud nõudeid rikkunud taotleja puhul § 9 lõiget 4 ei kohaldata.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (6) Enne 2012. aasta 2. maid kohustuse võtnud toetuse saaja võib vähendada § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse aluse maa pindala kuni 30%, ilma et selle maa pindala kohta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (7) Paragrahvi 16 lõiget 4 kohaldatakse alates 2012. aastast võetud kohustuste puhul.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (8) 2012. aastal peab § 4 lõike 1 punktis 3 sätestatud nõue olema täidetud 20. augustiks, arvestades samas punktis nimetatud erisustega.
[RT I, 27.07.2012, 10 - jõust. 30.07.2012]

  (9) 2009. aastal kohustuse võtnud toetuse saaja võib § 3 lõikes 3 nimetatud kohustuseperioodi ühe kohustuseaasta võrra pikendada. Nimetatud kohustuseaasta kestab 21. maist 2014 kuni 31. detsembrini 2014. Kohustuseperioodi pikendamise korral esitab toetuse saaja koos § 6 lõikes 4 nimetatud dokumentidega põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 3 toodud vormi kohase kinnituse kohustuse pikendamise kohta. Kohustuse pikendamise aastal ei ole kohustuse täielik üleandmine lubatud.
[RT I, 29.03.2014, 3 - jõust. 01.04.2014]

  (10) 2016. ja 2017. aastal § 13 lõikes 7 nimetatud kehtiva kohustuse osalisel asendamisel arengukava 2014–2020 kohase poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse kohustusega lähtutakse uue kohustuse kestuse arvestamisel maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” §-s 16 sätestatust.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (11) 2015. aastal on § 6 lõikes 2 sätestatud ajavahemik 7. maist kuni 25. maini.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (12) 2015. aastal on § 14 lõikes 21 sätestatud ajavahemik 26. maist kuni 1. septembrini.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2015, 8

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5 ning § 59 lõigete 5 ja 6, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 27 lõike 11, artikli 44 ning artikli 45 lõigete 1–3 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, toetuse määr, toetuse vähendamise kord, toetuse andmise alused ja toetuse andmise täpsem kord ettevõtte üleandmise ja ülevõtmise korral ning kohustuse üleandmise, ülevõtmise, suurendamise, vähendamise ja asendamise korral ning toetuse väljamaksmise kord.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 2.   Toetuse määr

  (1) Toetuse määr «Mahepõllumajanduse seaduses» kehtestatud nõuete kohase (edaspidi mahepõllumajanduslik) taimekasvatusega tegelemiseks kasutatava ühe hektari suuruse põllumajandusmaa kohta, mille andmed on kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, on järgmine:
  1) rohumaa (v.a kuni kaheaastane külvikorras olev rohumaa ja heinaseemnepõld), mille iga hektari kohta peetakse põllumajandusettevõttes (edaspidi ettevõte) vähemalt 0,2 ühikule vastaval hulgal mahepõllumajanduslikke karjatatavaid loomi, hektari kohta 76,69 eurot aastas;
  2) teravilja, kaunvilja, õli- ja kiukultuuride, muude tehniliste kultuuride ja rühvelkultuuride kasvatamiseks kasutatava põllumajandusmaa, mustkesa, kuni kaheaastase külvikorras oleva rohumaa ning heinaseemnepõllu hektari kohta 119,20 eurot aastas;
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]
  3) avamaa köögivilja, puuvilja- ja marjakultuuri, maasika ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks kasutatava põllumajandusmaa hektari kohta 349,60 eurot aastas.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (2) Toetuse määr on 31,96 eurot karjatatava looma ühe ühiku kohta, kelle andmed on pärast Põllumajandusameti (edaspidi PMA) kohapealset kontrolli kantud mahepõllumajanduse registrisse ja põllumajandusloomade registrisse.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (3) Toetuse määr ettevõttes taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal mahepõllumajanduslikult peetud kodulindude, sigade, küülikute või mesilasperede keskmise arvu kohta on järgmine:
  1) 6,39 eurot kodulinnu kohta, kui ettevõttes peeti taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal keskmiselt vähemalt 50 kodulindu ühest järgnevalt nimetatud liigist: kalkun, hani, part, broiler või üle kuue kuu vanune munakana;
  2) 210,91 eurot emise või kuldi kohta ning 127,82 eurot vähemalt kahe kuu vanuse nuum- või noorsea kohta, kui ettevõttes peeti taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal keskmiselt vähemalt kahele ühikule vastaval hulgal sigu;
  3) 6,39 eurot küüliku kohta, kui ettevõttes peeti taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal keskmiselt vähemalt 50 üle nelja kuu vanust küülikut;
  4) 31,96 eurot mesilaspere kohta, kui ettevõttes oli taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal keskmiselt vähemalt viis mesilasperet.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Lõigetes 1–3 nimetatud karjatatavate loomade ja sigade ühikud arvutatakse järgmiste koefitsientide alusel:

1) lüpsilehm 1,2;
2) üle 24 kuu vanune veis, sh ammlehm 1,0;
3) 6–24 kuu vanune veis 0,6;
4) kuni kuue kuu vanune veis 0,2;
5) vähemalt kuue kuu vanune kits või lammas; kits või utt talledega 0,15;
6) hobune 0,2;
7) emis (sh põrsastega) või kult 0,33;
8) vähemalt kahe kuu vanune nuum- või noorsiga 0,2.

  (5) Toetuse määr arengukava raames keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamiseks nõuetekohase sõidukite liiklemiseks avalikult kasutatava teega piirneva ettevõtte toetusõigusliku maa ääres oleva põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud kuni 5 meetri laiuse mitmeaastase kõrreliste heintaimede ja teiste rohtsete õistaimede segust koosneva mitmeliigilise taimestikuga rohumaa riba (edaspidi rohumaa riba) hektari kohta on sama, mis rohumaa ribaga külgneva kultuuri kasvatamiseks kasutatava põllumajandusmaa hektari kohta.

  (6) Lõike 1 punktis 2 nimetatud kuni kaheaastase külvikorras oleva rohumaa puhul loetakse heintaimede külviaasta, sealhulgas allakülvina tehtava külvi aasta, rohumaade vanuse arvestamisel 0-aastaks.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (7) Lõike 1 punktis 1 nimetatud rohumaal ei pea mahepõllumajanduslikke karjatatavaid loomi pidama taotleja, kes taotleb toetust lõike 3 punktis 4 nimetatud mesilaspere kohta ja kellel on ühe mesilaspere kohta kuni 0,1 hektarit lõike 1 punktis 1 nimetatud rohumaad.

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED JA TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 3.   Nõuded toetuse saamiseks

  (1) Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik (edaspidi taotleja), kes taotleb toetust mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemiseks kasutatava vähemalt 1,00 hektari suuruse põllumajandusmaa kohta, mis vastab «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 14 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (11) Taotleja ettevõte peab olema kogu kohustuseperioodi jooksul mahepõllumajanduse seaduse § 5 alusel tunnustatud.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (2) Arengukava raames keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotleja võib selle määruse alusel taotleda toetust § 2 lõikes 5 sätestatud rohumaa riba kohta.

  (21) Toetust ei anta maa kohta, mille kohta taotletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 10 lõike 2 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava 2014–2020) alusel antavat pindalapõhist toetust, välja arvatud kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust ja Natura 2000 toetust põllumajandusmaale.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (3) Taotleja võtab kohustuse tegeleda ettevõtte põllumajandusmaal taotluse esmakordse esitamise kalendriaastast alates viis järjestikust kalendriaastat (edaspidi kohustuseperiood) selle määruse nõuete kohaselt mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatusega (edaspidi mahepõllumajanduslik tootmine) kohustuse võtmise aastal taotluses näidatud või taotluse kontrollimisel kindlaks tehtud maal ja selle pindalal (edaspidi algne kohustus). Kui taotluse kontrollimisel kindlaks tehtud maa pindala on suurem kui pindala, mille kohta toetust taotletakse, loetakse algse kohustuse aluseks maaks see maa ning maa pindalaks see pindala, mille kohta toetust taotletakse.

  (4) Nende ravim- ja maitsetaimede loetelu, mille kultuuris kasvatamiseks kasutatava maa kohta võib toetust taotleda, on esitatud lisas 1.

  (5) Puuvilja- ja marjakultuuri ning maasika kasvatamiseks kasutatava maa kohta toetuse taotlemise korral on minimaalne ühtlaste ridadena istutatud istikute arv hektari kohta järgmine:
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]
  1) õunapuu tugeva kasvuga alusel - 100 istikut hektari kohta;
  11) õunapuu keskmise kasvuga alusel - 300 istikut hektari kohta;
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]
  2) õunapuu nõrga kasvuga alusel - 500 istikut hektari kohta;
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]
  3) ploom, kirss, pirn – 270 istikut hektari kohta;
  4) astelpaju, aroonia – 400 istikut hektari kohta;
  5) sõstar, karusmari – 800 istikut hektari kohta;
  6) vaarikas – 3000 istikut hektari kohta;
  7) maasikas – 20 000 istikut hektari kohta.

  (6) Taotleja täidab kogu ettevõtte põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” kohaseid nõudeid ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artikli 93 lõikes 1 nimetatud ning PRIA veebilehel avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

§ 4.   Baasnõuded

  (1) Taotleja võtab toetuse esmakordsel taotlemisel kohustuse täita kogu ettevõtte põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses kohustuseperioodi jooksul nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 39 lõike 3 kohaseid baasnõudeid:
  1) taotleja kannab andmed ettevõtte põllumajandusmaal tehtud tegevuste kohta «Veeseaduse» § 261 lõike 7 alusel peetavasse põlluraamatusse;
  2) kogu ettevõtte põllumajandusmaal kasvatatakse põllumajanduskultuuri, mis on külvatud, maha pandud või istutatud 15. juuniks, kasutades kohalikele normidele vastavaid agrotehnilisi võtteid ja vältides seejuures umbrohu levikut, või hoitakse põllumajandusmaad alates 15. juunist mustkesas;
  3) enne taotluse esitamise aastat rajatud rohumaad on vähemalt üks kord enne 10. augusti niidetud või on seal karjatatud loomi. 10. augustiks on niide koristatud või hekseldatud. Karjamaana kasutatava rohumaa hooldamine tagatakse asjakohase loomkoormusega karjatades ning ebapiisava tulemuse korral niidetakse rohumaa üle. Nimetatud toimingute tegemist peab kogu taotlusel märgitud maa-alal olema võimalik visuaalselt tuvastada. Nimetatud baasnõude täitmisel arvestatakse maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruses nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” sätestatud erisustega;
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]
  4) «Looduskaitseseaduse» § 4 lõikes 1 nimetatud kaitstavat looduse üksikobjekti ei tohi rikkuda ega hävitada;
  5) looduslikku rohumaad ja poollooduslikku kooslust ei tohi üles harida ning seal ei tohi kasutada väetisi ega taimekaitsevahendeid;
  6) viljapuude võrad ja marjapõõsad on lõikamise teel hooldatud ning puuvilja- ja marjakultuuride aia võraalused ja reavahed on vähemalt üks kord aastas enne 31. juulit niidetud või on seal karjatatud loomi;
  7) taotleja või tema ettevõtte esindaja, kes tegeleb mahepõllumajandusliku tootmisega on kohustuse võtmise aasta 1. novembriks osalenud vähemalt 12 akadeemilist tundi mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või õppepäeval ja viienda kohustuseaasta 1. juuniks vähemalt 12 akadeemilist tundi mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise täienduskoolitusel või õppepäeval.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (2) Lõike 1 punktis 7 nimetatud mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või õppepäeval ei pea osalema taotleja või tema ettevõtte esindaja, kes on kohustuse võtmise aastale eelnenud viie aasta jooksul osalenud vähemalt 12 akadeemilist tundi lõike 1 punktis 7 nimetatud mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või õppepäeval või mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise täienduskoolitusel või õppepäeval.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

§ 5.   Nõuded mahepõllumajanduslikult majandatava põllumajandusmaa ning mahepõllumajandusliku taimekasvatuse ja loomakasvatuse kohta

  Taotleja järgib kogu kohustuseperioodi jooksul ettevõtte kohustusealusel põllumajandusmaal mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõudeid ja mahepõllumajanduslikult peetavate loomade puhul mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõudeid.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

§ 6.   Nõuded toetuse taotluse kohta ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Taotleja esitab «Mahepõllumajanduse seaduse» § 7 lõike 6 alusel PMAle taotluse ettevõtte tunnustamiseks, tunnustatud ettevõtte puhul teabe «Mahepõllumajanduse seaduse» § 10 alusel ettevõttes tehtavate muudatuste kohta või põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 25 «Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded» §-des 4 ja 10 nimetatud teabe mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatusega tegelemise jätkamiseks.

  (2) Taotleja esitab ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) järgmised dokumendid:
  1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]
  2) punktis 1 nimetatud taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta, ning asjakohaste põldude kohta on märgitud, millist toetust taotletakse;
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]
  3) põllumassiivi kaart, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid ja nende piirid;
  4) kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, katastri kaart või muu kaardimaterjal, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid, piirid ja katastritunnused.
  5) [kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]
  6) [kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]
  7) [kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (3) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega PRIAle «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 lõikes 1 nimetatud avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

  (4) Kohustuse võtmise aastale järgnevatel kohustuseaastatel esitab toetuse saaja lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIAle kohustuse jätkamise kinnitamiseks lõike 2 punktides 1–4 loetletud dokumendid.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (5) Kui taotleja või tema ettevõtte esindaja on kohustuse võtmise aastale eelnenud viie aasta jooksul osalenud § 4 lõikes 2 nimetatud mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või õppepäeval või mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise täienduskoolitusel või õppepäeval, esitab taotleja koos taotlusega PRIAle seal osalemist tõendava dokumendi ärakirja.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

3. peatükk TAOTLEJA JA TAOTLUSE KONTROLLIMINE 

§ 7.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124) artiklite 24–41 kohaselt.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 25 nimetatud asutused teevad määruse § 3 lõikes 6 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 65–72 kohaselt.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (3) PRIA teeb §-s 4 sätestatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 24–41 kohaselt.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (4) Paragrahvis 5 sätestatud nõuete täitmise üle teeb kontrolli PMA, kes edastab teabe kindlakstehtud nõuete rikkumise raskusaste, ulatuse ja kestuse kohta PRIAle.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (5) PMA kontrollib kohapeal § 6 lõike 2 punktis 5 nimetatud andmete vastavust ettevõttes olevate dokumentide põhjal ja edastab asjakohased andmed PRIAle.

  (6) Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli tegemise juures, näitab ta kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette põllu piiri.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

4. peatükk TAOTLETUD TOETUSE VÄHENDAMINE NING TAOTLUSE RAHULDAMINE JA RAHULDAMATA JÄTMINE 

§ 8.   Taotletud toetuse vähendamine

  (1) PRIA otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korras.

  (2) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 4 sätestatud nõudeid, või kui Keskkonnainspektsioon on teinud §-s 4 sätestatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 25%.

  (3) Kui PMA on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 5 sätestatud nõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta järgmiselt:
  1) kuni 25%, kui taotleja on rikkunud mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõuet;
  2) kuni 25% karjatatava looma ühiku kohta, kui taotleja on rikkunud mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuet karjatatavate loomade puhul;
  3) kuni 25% aasta keskmise looma, kodulinnu või mesilaspere kohta, kelle kohta toetust on taotletud, kui taotleja on rikkunud mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuet kodulindude, sigade ja küülikute puhul või mahepõllumajandusliku mesinduse nõuet.

  (4) Kui taotleja rikub §-s 4 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 50%.

  (5) Kui taotleja rikub §-s 5 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 50%.

  (6) Kui taotleja on toetust taotledes ületanud nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 I lisas artikli 36 punkti a alapunktis iv nimetatud põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohta sätestatud maksimaalse suuruse, vähendab PRIA taotletud toetust toetuse maksimaalset suurust ületava osa võrra.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

§ 9.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Arvestades §-s 7 sätestatud kontrollide tulemusi ja toetuse määra, teeb PRIA taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluse esitamise aastale järgneva aasta 1. veebruariks.

  (2) Kui nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab kohustuseaastaks määratud tegevuse rahastamise eelarve, vähendab PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 61 lõike 3 alusel § 2 lõigetes 1–3 sätestatud toetuse määra võrdeliselt.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artiklite 31, 35 ja 40 kohaselt ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 2 punktides 1 ja 4–6 sätestatud juhtudel.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (4) PRIA võib §-des 4 ja 5 sätestatud nõuete rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades otsustada jätta taotluse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rahuldamata.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

5. peatükk ETTEVÕTTE JA KOHUSTUSE ÜLEANDMINE JA ÜLEVÕTMINE NING KOHUSTUSE SUURENDAMINE, VÄHENDAMINE JA ASENDAMINE 
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 10.   Ettevõtte ja kohustuse üleandmine ja ülevõtmine
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

  (1) Kui toetuse saaja annab kogu oma kohustuse või selle osa üle teisele isikule, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15-73), artikli 44 lõiget 1.

  (11) Ettevõtte üleandmise korral kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklit 8.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (2) Taotleja ei või kohustust üle anda ega üle võtta kohustuse võtmise aastal, välja arvatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 47 lõikes 1 sätestatud juhtudel ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 kohaselt ettevõtte üleandmise korral.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

  (3) Kohustuse ülevõtmise korral loetakse ülevõetud kohustus ja § 3 lõikes 3 nimetatud algne kohustus üheks kohustuseks, mille kestus arvestatakse lühemat aega kestnud kohustuse järgi. Kui kohustuse võtab üle isik, kellel varem ei olnud kohustust, loetakse kohustuseperioodi kestuseks ülevõetud kohustuse kestus.

  (4) Kui kohustuse ülevõtja või tema esindaja ei ole kohustuse ülevõtmise aastale eelnenud viie aasta jooksul osalenud vähemalt 12 tundi § 4 lõike 1 punktis 7 nimetatud mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või õppepäeval või mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise täienduskoolitusel või õppepäeval, peab kohustuse ülevõtja või tema esindaja kohustuse ülevõtmise aasta 1. novembriks olema osalenud § 4 lõike 1 punktis 7 nimetatud mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või õppepäeval. Kui kohustus võetakse üle viimasel kohustuseaastal, ei pea kohustuse ülevõtja või tema esindaja asjaomastel koolitustel või õppepäevadel osalema.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

§ 11.   Kohustuse suurendamine

  (1) Kui toetuse saaja suurendab komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 45 lõigete 1–3 kohaselt § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustusealuse maa pindala kuni 30% või kuni 2 hektarit selle maa arvelt, mille kohta ei ole mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kohustust võetud, loetakse kohustuseperioodi kestuseks algse kohustuse kestus.

  (2) Kui toetuse saaja suurendab kohustusealuse maa pindala üle lõikes 1 sätestatud määra, algab kogu maa kohta uus kohustus, mille kestus on viis aastat.

  (3) Kohustuse üleandmise ja ülevõtmise korral on kohustuse üleandjal ja ülevõtjal õigus suurendada kohustusealuse maa pindala üksnes § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse arvelt.

  (4) Kohustuse suurendamiseks ei loeta § 10 kohast kohustuse ülevõtmist või § 13 kohast kohustuse asendamist määruses sätestatud kohustusega.

§ 12.   Kohustuse vähendamine

  (1) Toetuse saaja võib vähendada § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse aluse maa pindala kuni 10% komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 3 kohaselt.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (2) Kohustuse üleandmise ja ülevõtmise korral on kohustuse üleandjal ja ülevõtjal õigus vähendada kohustusealuse maa pindala üksnes § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse osas.

  (3) Kohustuse vähendamiseks ei loeta § 10 kohast kohustuse üleandmist või § 13 kohast kohustuse asendamist määruses sätestatud kohustusega.

§ 13.   Kohustuse asendamine

  (1) [Kehtetu - RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

  (2) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (3) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (4) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (5) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (6) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (7) Toetuse saaja võib asendada oma kehtiva kohustuse:
  1) osaliselt või täielikult arengukava 2014–2020 alusel antava poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamiseks võetava kohustusega või
  2) täielikult arengukava 2014–2020 alusel antava mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks võetava kohustusega.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (8) Asendatud kohustuse asemel algab uus kohustus, mille kestus on viis aastat.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

§ 14.   Muudatustest teavitamine

  (1) Toetuse saaja teavitab kohustuse suurendamisest PRIAt § 6 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul, esitades § 6 lõikes 4 nimetatud dokumendid.

  (2) Toetuse saaja teavitab kohustuse vähendamisest PRIAt § 6 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul, esitades § 6 lõikes 4 nimetatud dokumendid.

  (21) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. mail ning lõppeb 1. septembril. Ettevõtte ülevõtja teavitab selle aja jooksul ettevõtte ülevõtmisest PRIAt, esitades ettevõtte ülevõtmist tõendavad dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning teabe, et taotleb toetuse maksmist.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (3) Kohustuse ülevõtja teavitab kohustuse ülevõtmisest PRIAt § 6 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul, esitades § 6 lõikes 4 nimetatud dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007-2013» lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

  (4) Toetuse saaja teavitab kohustuse asendamisest PRIAt § 6 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul, esitades § 6 lõikes 2 nimetatud dokumendid ning kohustuse asendamise kohta teabe, millest nähtub, millise ettevõte või selle osa kohustus mahepõllumajandusliku tootmise kohustusega asendati.

6. peatükk TOETUSE MAKSMINE 

§ 15.   Toetuse maksmine

  (1) PRIA maksab toetuse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.08.2005, lk 1–25) artikli 11 kohaselt taotleja arvelduskontole § 9 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

  (2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

§ 16.   Kohustuse lõppemine ja toetuse tagasinõudmata jätmine

  (1) Kui toetuse saaja vähendab § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse aluse maa pindala komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 3 kohaselt kuni 10%, ei nõuta selle maa pindala kohta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (2) Eelmistel aastatel makstud toetust ei nõuta tagasi, kui toetuse saaja on täitnud võetud kohustuse vähemalt kolmel järjestikusel kohustuseaastal ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 2 punkti a kohaselt lõpetab põllumajandusliku tegevuse.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (3) Kui muudetakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 esimeses lõigus nimetatud nõudeid, vaadatakse võetud kohustus komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 esimese lõigu alusel üle. Kui nende nõuete muutmise tulemusena tehtud kohustuse kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis võetud kohustus lõpeb komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 teise lõigu kohaselt, ilma et eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (4) Kohustus, mis kehtib kauem kui arengukava periood, kohandatakse sellele perioodile järgneva programmiperioodi õigusliku raamistikuga. Kui selline kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis võetud kohustus lõpeb komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 teise lõigu kohaselt, ilma et eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Rakendussätted

  (1) 2009. aastal võetud kohustuse puhul kestab § 3 lõikes 3 nimetatud kohustuseperioodi esimene kohustuseaasta 21. maist kuni 31. detsembrini 2009 ja viies kohustuseaasta 1. jaanuarist 2013 kuni 20. maini 2014.

  (2) [Kehtetu - RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (4) Alates 1. jaanuarist 2012 on § 2 lõike 3 punktis 2 nimetatud toetuse määr 210,91 eurot emise kohta, kes on taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta jooksul vähemalt üks kord poeginud.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

  (5) Enne 2012. aasta 2. maid §-des 4 ja 5 sätestatud nõudeid rikkunud taotleja puhul § 9 lõiget 4 ei kohaldata.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (6) Enne 2012. aasta 2. maid kohustuse võtnud toetuse saaja võib vähendada § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse aluse maa pindala kuni 30%, ilma et selle maa pindala kohta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (7) Paragrahvi 16 lõiget 4 kohaldatakse alates 2012. aastast võetud kohustuste puhul.
[RT I, 26.04.2012, 3 - jõust. 29.04.2012]

  (8) 2012. aastal peab § 4 lõike 1 punktis 3 sätestatud nõue olema täidetud 20. augustiks, arvestades samas punktis nimetatud erisustega.
[RT I, 27.07.2012, 10 - jõust. 30.07.2012]

  (9) 2009. aastal kohustuse võtnud toetuse saaja võib § 3 lõikes 3 nimetatud kohustuseperioodi ühe kohustuseaasta võrra pikendada. Nimetatud kohustuseaasta kestab 21. maist 2014 kuni 31. detsembrini 2014. Kohustuseperioodi pikendamise korral esitab toetuse saaja koos § 6 lõikes 4 nimetatud dokumentidega põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 3 toodud vormi kohase kinnituse kohustuse pikendamise kohta. Kohustuse pikendamise aastal ei ole kohustuse täielik üleandmine lubatud.
[RT I, 29.03.2014, 3 - jõust. 01.04.2014]

  (10) 2016. ja 2017. aastal § 13 lõikes 7 nimetatud kehtiva kohustuse osalisel asendamisel arengukava 2014–2020 kohase poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse kohustusega lähtutakse uue kohustuse kestuse arvestamisel maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” §-s 16 sätestatust.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (11) 2015. aastal on § 6 lõikes 2 sätestatud ajavahemik 7. maist kuni 25. maini.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

  (12) 2015. aastal on § 14 lõikes 21 sätestatud ajavahemik 26. maist kuni 1. septembrini.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

/otsingu_soovitused.json