Teksti suurus:

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 32, 161

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas määruse (EÜ) nr 1689/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 2 alusel esitatud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, toetuse suurus, nõuded toetuse saajale, taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord, sealhulgas taotluse eelistamise võimalused, taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise kord ning toetuse väljamaksmise kord.

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED NING TOETUSE SUURUS 

§ 2.  Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega alustav füüsilisest isikust ettevõtja või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühing (edaspidi taotleja).

  (2) Taotluse esitamise ajal peab taotleja olema noorem, kui 40 aastat või peavad kõik tema osanikud ja juhatuse liikmed olema nooremad kui 40 aastat.

  (3) Füüsilisest isikust ettevõtjal või osaühingu kõigil osanikel ja juhatuse liikmetel peab olema vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus ja põllumajandusalane keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või «Kutseseaduse» § 4 lõikes 4 nimetatud «Kvalifikatsiooniraamistiku» kolmas kutsetase.

  (4) Lõikes 3 nimetatud põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutse puudumise korral peab füüsilisest isikust ettevõtja, osaühingu osanik või osaühingu juhatuse liige omandama need 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

  (5) Füüsilisest isikust ettevõtja ega osaühingu ükski osanik ei tohi taotluse rahuldamise ajaks olla tegelenud põllumajandusliku majandustegevusega üle 18 kuu.

  (6) Kui füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik on taotluse rahuldamise ajaks tegelenud põllumajandusliku majandustegevusega üle 18 kuu, ei tohi füüsilisest isiku ettevõtja või äriühingu aastane müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist olla suurem kui 37 552 krooni ajal, kui füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik omas äriühingus osalust. Siinjuures ei arvestata füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osaniku sellist osalust äriühingus, millega ta ei saanud otseselt ega kaudselt oluliselt mõjutada selle äriühingu tegevust.

  (7) Taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt.

  (8) Kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või on saanud muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas.

  (9) Toetust ei saa taotleda füüsilisest isikust ettevõtja, kes omab või on omanud, või osaühing, kelle osanik omab või on omanud «Konkurentsiseaduse» § 2 lõike 4 mõistes valitsevat mõju taotlejaga samas tegevuskohas ja samal põllumajanduslikul tegevusalal tegutseva ettevõtja suhtes, kelle kohta on varem tehtud selle toetuse raames taotluse rahuldamise otsus.

  (10) Taotleja omandis on lisas 1 toodud vormi kohases äriplaanis märgitud põllumajandusmaa või ta kasutab seda muul õiguslikul alusel.

§ 3.  Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks.

  (2) Põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks tehtavad täpsemad tegevused nimetab taotleja lisas 1 toodud vormi kohases äriplaanis. Äriplaanis kavandatud tegevuste maksumus peab olema põhjendatud ning majanduslikult otstarbekas ja vajalik toetuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

  (3) Toetatavaks tegevuseks võib olla kasutatud seadme ostmise kulu, kui kasutatud seadme ostab taotleja, kes on komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47), artikli 2 punkti 7 tähenduses mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja, ja kui nimetatud seade ei ole toodetud rohkem kui kolm aastat tagasi, selle ostmiseks ei ole kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetatud seadme hind ei ületa selle turuväärtust ega ole uue samaväärse seadme hinnaga võrdne või sellest kõrgem.

  (4) Kavandatavate tegevuste elluviimist ei või alustada varem ja tegevuste elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

  (5) Äriplaanis kavandatavad tegevused ei tohi olla vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71.

§ 4.  Nõuded äriplaani kohta

  Äriplaanist peavad selguma järgmised andmed:
  1) põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks kavandatud investeeringute rahaline maht kokku peab olema vähemalt 50% taotletava toetuse mahust;
  2) äriplaanis kavandatud tegevused peavad olema tehtud taotluse esitamise aastale järgneva kahe majandusaasta jooksul ning nende maksumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti maksumusega;
  3) taotleja iga-aastane omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi on hiljemalt äriplaanis nimetatud tegevuste elluviimisele järgnenud majandusaastast alates vähemalt 50% taotleja kogu müügitulust, kui taotleja peab «Raamatupidamise seaduse» kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust, või vähemalt 50% taotleja Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E alusel arvutatud kogu müügitulust, kui taotleja peab «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust;
  4) paragrahvi 2 lõikes 3 sätestatud nõuete täitmiseks kavandatavad tegevused, juhul, kui taotleja ei vasta nimetatud nõuetele taotluse esitamise ajal;
  5) taotleja müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist on taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks suurem kui 37 552 krooni ja taotleja omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ning omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi moodustab taotluse esitamise aastale järgneval viiendal majandusaastal vähemalt 80% taotletud toetuse summast.

§ 5.  Toetuse suurus

  Toetust antakse ühe taotleja kohta kuni 625 864 krooni üks kord arengukava programmiperioodil.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 6.  Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) lisas 1 toodud vormi kohase äriplaani ja lisas 2 toodud vormi kohase avalduse ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus). Lisaks esitab taotleja PRIA-le vormikohase avalduse ja äriplaani elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (3) Lõikes 1 nimetatud dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi ärakirja esitamist.

§ 7.  Nõuded taotluse kohta

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks PRIA-le taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavad järgmised dokumendid:
  1) taotleja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
  2) osaühingu puhul mitte varasema kui taotluse esitamise tähtpäevale vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri kõikide osanike kohta ja nende osaluse protsent osaühingus koos nende isikukoodidega, nende puudumise korral koos nende sünniaegadega;
  3) osaühingu puhul mitte varasema kui taotluse esitamise tähtpäevale vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri osaühingu juhatuse liikmete kohta koos nende isikukoodidega, nende puudumise korral koos nende sünniaegadega, kui nimetatud andmed ei ole kättesaadavad äriregistrist;
  4) taotleja või tema osaniku ja juhatuse liikme erialast haridust tõendava dokumendi ja elulookirjelduse, töölepingu või tööraamatu ärakiri või selle väljavõte, millest nähtub tema põllumajandusalane töökogemus;
  5) taotluse esitamise aasta ja taotlemisele järgneva majandusaasta maarendilepingute ärakirjad;
  6) tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastate kohta majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakirjad või kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastate kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E ärakirjad.

  (2) Kui taotleja või tema osanik on omandanud eelnevalt vähemalt kaks majandusaastat tegutsenud oma vanemale või vanavanemale kuulunud põllumajandusega tegeleva osaühingu kogu osaluse või vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud kogu põllumajandusettevõtte, mille iga-aastane omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja nende töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50% taotleja kogu müügitulust, ning taotleja müügitulu ületas 37 552 krooni, kuid ei ületanud koos muude ärituludega 7 miljonit krooni, esitab taotleja lisaks:
  1) osaühingu puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande ärakirja, kui majandusaasta aruanne ei ole kättesaadav äriregistrist, või füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakirja või «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E ärakirja;
  2) ärakiri enda või oma vanema sünnitunnistusest;
  3) ettevõtte esmakordse äriregistris või Maksu- ja Tolliametis registreerimise aega või üleantud ettevõtte põllumajandustootmisega alustamise aega tõendavate muude dokumentide ärakirjad ja kinnituse, et vanemad või vanavanemad on asjakohasel tootmisalal tegevuse lõpetanud.

  (3) Taotleja võib esitada ettenähtud tähtajal vaid ühe taotluse.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 8.  Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja nende nõuetekohast täitmist ning taotluse tähtaegset esitamist.

§ 9.  Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Paragrahvi 11 lõikes 3 nimetatud juhul kontrollib PRIA taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele pärast taotluste hindamist. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

  (3) Taotluse nõuetekohasuse kontrollimiseks võrdleb PRIA taotluses ja äriplaanis esitatud andmeid omavahel ning neid andmeid tõendavates dokumentides esitatud andmetega.

  (4) Taotluses esitatud andmete kontrollimiseks on PRIA-l õigus kasutada teiste andmekogude andmeid.

  (5) Taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
  1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
  2) ei esine «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;
  3) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded.

  (6) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 10.  Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse koostamine

  (1) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarve, hindab PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõike 2 alusel taotlusi enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 4 kohaselt.

  (2) Taotluste hindamiseks ning taotluste paremusjärjestuse koostamiseks moodustab PRIA peadirektor hindamiskomisjoni.

  (3) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks kõrgema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (4) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõike 3 alusel taotlust, mille on esitanud noorem füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik, kui taotlejaks on ühe osanikuga osaühing. Kui taotlejaks on mitme osanikuga osaühing, võetakse aluseks osaühingu osanike vanuse aritmeetiline keskmine.

§ 11.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ei ületa toetuse liigi rahastamise eelarvet ja taotlusi ei hinnata, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 1 alusel.

  (2) Lõikes 1 nimetatud juhul teeb PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 1 alusel taotluse rahuldamise otsuse või sama paragrahvi lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

  (3) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad nõuetele vastavad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõike 5 punkti 2 alusel.

  (4) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 4 alusel.

  (5) PRIA teeb lõikes 3 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 4 nimetatud taotluse osalise rahuldamise otsuse või «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 või 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

§ 12.  Muudatustest teavitamine

  (1) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt toetuse väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest.

  (2) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt toetuse väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult nõusoleku saamiseks:
  1) äriplaanis nimetatud tegevusega seotud muudatusest;
  2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged;
  3) osaühingu puhul tema osanike ja juhatuse liikme vahetumisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust.

5. peatükk NÕUDED TOETUSE SAAJALE JA TOETUSE VÄLJAMAKSMISE KORD 

§ 13.  Nõuded toetuse saajale

  (1) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) viima vastavalt äriplaanis esitatud ajakavale ellu äriplaanis kavandatud põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks vajalikud investeeringud, mille rahaline maht kokku peab olema vähemalt 50% saadud toetuse mahust;
  2) täitma § 4 punktides 2–4 sätestatud nõudeid;
  3) tagama, et müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist on taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks suurem kui 37 552 krooni ja taotleja omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi moodustab taotluse esitamise aastale järgneval viiendal majandusaastal vähemalt 80% saadud toetuse summast;
  4) säilitama ja kasutama investeeringuobjekti sihipäraselt vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse väljamaksmisest;
  5) saadud toetusraha äriplaanis kavandatud tegevuste täitmata jätmise ja investeeringuobjekti mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;
  6) saadud toetusraha PRIA nõudmisel osaliselt tagasi maksma, kui toetuse saaja on osaliselt täitnud § 4 punktides 1, 2 ja 5 sätestatud nõuded. Tagasimakstava toetuse suurus arvutatakse, lähtudes ellu viimata tegevuste äriplaanikohasest maksumusest § 4 punktides 1 ja 2 sätestatud nõuete osalise täitmise korral ning täitmata müügitulu osatähtsusest § 4 punktis 5 sätestatud nõuete osalise täitmise korral;
  7) võimaldama teostada järelevalvet toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle;
  8) tagama, et kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse väljamaksmisest osaühingu osaniku või juhatuse liikme vahetumise korral vastab uus osanik või juhatuse liige toetuse saamiseks esitatud nõuetele.

  (2) Toetuse saaja esitab PRIA-le taotluse esitamise aastale järgneval kahel majandusaastal mõlema majandusaasta kohta eraldi lisas 3 toodud vormi kohase teatise äriplaanis kavandatud investeeringuga ja tegevustega seotud kulude tegemise kohta koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saateleht või arve ärakiri;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri;
  4) kasutatud seadme ostmise korral selle isiku kirjalik kinnitus, kellelt toetuse saaja ostis seadme, et nimetatud seade vastab § 3 lõikes 3 sätestatud nõuetele.

  (3) Kui toetuse saaja on äriplaanis kavandanud investeeringuga ja tegevustega seotud kulud vaid ühele majandusaastale, esitab ta lõikes 2 nimetatud teatise vaid investeeringuga ja tegevustega seotud kulude tegemise aastal. Toetuse saaja esitab nimetatud teatise ka juhul, kui ta jätab äriplaanis kavandatud investeeringu või tegevuse tegemata, lisades põhjenduse tegemata jätmise kohta.

  (4) Kapitalirendi puhul esitab toetuse saaja pärast lõike 1 punktis 1 nimetatud investeeringu tegemist ja selle eest tasumist PRIA-le kapitalirendi lepingus ettenähtud korras, kuid mitte hiljem kui taotluse esitamise aastale järgneva kahe majandusaasta jooksul teatise koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;
  2) punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk;
  3) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku ärakiri.

  (5) Kapitalirendile andja võib olla «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

§ 14.  Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) PRIA kannab toetusraha toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

  (2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 15.  Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Toetuse taotlemisega ja tegevuse elluviimisega seotud dokumente säilitatakse PRIA-s kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 16.  Rakendussäte

  Põllumajandusministri 20. detsembri 2007. a määrus nr 158 «Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2008, 2, 17; 2009, 64, 944) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Helir-Valdor SEEDER

 

Põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.08.2015, 16

Määrus kehtestatakse "Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud “Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).
[RT I, 24.05.2011, 1 - jõust. 27.05.2011]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, toetuse suurus, nõuded toetuse saajale, taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord, sealhulgas taotluse eelistamise võimalused, taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise kord ning toetuse väljamaksmise kord.

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED NING TOETUSE SUURUS 

§ 2.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega alustav füüsilisest isikust ettevõtja või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühing (edaspidi taotleja).

  (2) Taotluse esitamise ajal peab taotleja olema noorem, kui 40 aastat või peavad kõik tema osanikud ja juhatuse liikmed olema nooremad kui 40 aastat.

  (3) Füüsilisest isikust ettevõtjal või osaühingu kõigil osanikel ja juhatuse liikmetel peab olema vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus ja põllumajandusalane keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või «Kutseseaduse» § 4 lõikes 4 nimetatud «Kvalifikatsiooniraamistiku» viies kutsetase.
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]

  (4) Lõikes 3 nimetatud põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutse puudumise korral peab füüsilisest isikust ettevõtja, osaühingu osanik või osaühingu juhatuse liige omandama need 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

  (5) Füüsilisest isikust ettevõtja ega osaühingu ükski osanik ei tohi taotluse rahuldamise ajaks olla tegelenud põllumajandusliku majandustegevusega üle 18 kuu.

  (6) Kui füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik on taotluse rahuldamise ajaks tegelenud põllumajandusliku majandustegevusega üle 18 kuu, ei tohi füüsilisest isiku ettevõtja või äriühingu aastane müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist olla suurem kui 2400 eurot ajal, kui füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik omas äriühingus osalust. Siinjuures ei arvestata füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osaniku sellist osalust äriühingus, millega ta ei saanud otseselt ega kaudselt oluliselt mõjutada selle äriühingu tegevust.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (7) Taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]

  (8) Kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või on saanud muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud summas.
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]

  (81) Taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust.
[RT I, 24.05.2011, 1 - jõust. 27.05.2011]

  (9) Toetust ei saa taotleda füüsilisest isikust ettevõtja, kes omab või on omanud, või osaühing, kelle osanik omab või on omanud «Konkurentsiseaduse» § 2 lõike 4 mõistes valitsevat mõju taotlejaga samas tegevuskohas ja samal põllumajanduslikul tegevusalal tegutseva ettevõtja suhtes, kelle kohta on varem tehtud selle toetuse raames taotluse rahuldamise otsus.

  (10) Taotleja omandis on lisas 1 toodud vormi kohases äriplaanis märgitud põllumajandusmaa või ta kasutab seda muul õiguslikul alusel.

§ 3.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks.

  (2) Põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks tehtavad täpsemad tegevused nimetab taotleja lisas 1 toodud vormi kohases äriplaanis. Äriplaanis kavandatud tegevuste maksumus peab olema põhjendatud ning majanduslikult otstarbekas ja vajalik toetuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

  (3) Toetatavaks tegevuseks võib olla kasutatud seadme ostmise kulu, kui kasutatud seadme ostab taotleja, kes on komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47), artikli 2 punkti 7 tähenduses mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja, ja kui nimetatud seade ei ole toodetud rohkem kui kolm aastat tagasi, selle ostmiseks ei ole kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetatud seadme hind ei ületa selle turuväärtust ega ole uue samaväärse seadme hinnaga võrdne või sellest kõrgem.

  (4) Kavandatavate tegevuste elluviimist ei või alustada varem ja tegevuste elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

  (5) Äriplaanis kavandatavad tegevused ei tohi olla vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71.

§ 4.   Nõuded äriplaani kohta

  Äriplaanist peavad selguma järgmised andmed:
  1) põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks kavandatud investeeringute rahaline maht kokku peab olema vähemalt 50% taotletava toetuse mahust;
  2) äriplaanis kavandatud tegevused peavad olema tehtud taotluse esitamise aastale järgneva kahe majandusaasta jooksul ning nende maksumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti maksumusega;
  3) taotleja iga-aastane omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi on hiljemalt äriplaanis nimetatud tegevuste elluviimisele järgnenud majandusaastast alates vähemalt 50% taotleja kogu müügitulust, kui taotleja peab «Raamatupidamise seaduse» kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust, või vähemalt 50% taotleja Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E alusel arvutatud kogu müügitulust, kui taotleja peab «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust;
  4) paragrahvi 2 lõikes 3 sätestatud nõuete täitmiseks kavandatavad tegevused, juhul, kui taotleja ei vasta nimetatud nõuetele taotluse esitamise ajal;
  5) taotleja müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist on taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks ja igal järgneval äriplaanis kajastatud aastal suurem kui 2400 eurot.
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]

§ 5.   Toetuse suurus

  Toetust antakse ühe taotleja kohta kuni 40 000 eurot üks kord arengukava programmiperioodil.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 6.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) lisas 1 toodud vormi kohase äriplaani ja lisas 2 toodud vormi kohase avalduse ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus). Lisaks esitab taotleja PRIA-le vormikohase avalduse ja äriplaani elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (3) [Kehtetu - RT I, 24.05.2011, 1 - jõust. 27.05.2011]

§ 7.   Nõuded taotluse kohta

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks PRIA-le taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavad järgmised dokumendid:
  1) [Kehtetu - RT I, 24.05.2011, 1 - jõust. 27.05.2011]
  2) osaühingu puhul mitte varasema kui taotluse esitamise tähtpäevale vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri kõikide osanike kohta ja nende osaluse protsent osaühingus koos nende isikukoodidega, nende puudumise korral koos nende sünniaegadega;
  3) osaühingu puhul mitte varasema kui taotluse esitamise tähtpäevale vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri osaühingu juhatuse liikmete kohta koos nende isikukoodidega, nende puudumise korral koos nende sünniaegadega, kui nimetatud andmed ei ole kättesaadavad äriregistrist;
  4) taotleja või tema osaniku ja juhatuse liikme erialast haridust tõendava dokumendi ja elulookirjelduse, töölepingu või tööraamatu ärakiri või selle väljavõte, millest nähtub tema põllumajandusalane töökogemus;
  5) taotluse esitamise aasta ja taotlemisele järgneva majandusaasta maarendilepingute ärakirjad;
  6) tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastate kohta majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakirjad või kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastate kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E ärakirjad;
  7) osaühingu kõikide osanike puhul, kes on taotluse rahuldamise ajaks füüsilisest isikust ettevõtjana tegelenud põllumajandusliku majandustegevusega üle 18 kuu, punktis 6 nimetatud dokumendid.
[RT I, 24.05.2011, 1 - jõust. 27.05.2011]

  (2) Kui füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik on enne taotluse esitamist omandanud vähemalt kaks majandusaastat tegutsenud oma vanemale või vanavanemale kuulunud põllumajandusega tegeleva osaühingu kogu osaluse või vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud kogu põllumajandusettevõtte (edaspidi omandamine), mille iga-aastane omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi oli omandamisele vahetult eelnenud kahel järjestikusel majandusaastal vähemalt 50% taotleja kogu müügitulust, kui taotleja peab “Raamatupidamise seaduse” kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust, või vähemalt 50% taotleja Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E alusel arvutatud kogu müügitulust, kui taotleja peab “Raamatupidamise seaduse” kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust, ning ületas 2400 eurot, kuid ei ületanud koos muude ärituludega 447 382 eurot, ning taotleja soovib saada hindepunkte lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumi 4 põhjal, esitab ta lisaks lõikes 1 loetletud dokumentidele järgmised dokumendid:
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]
  1) osaühingu puhul omandamise aastale vahetult eelnenud vähemalt kahe järjestikuse majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande ärakiri, kui majandusaasta aruanne ei ole kättesaadav äriregistrist, või füüsilisest isikust ettevõtja puhul omandamise aastale vahetult eelnenud vähemalt kahe järjestikuse majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri või “Raamatupidamise seaduse” kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul omandamise aastale vahetult eelnenud vähemalt kahe järjestikuse kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E ärakiri;
  2) ärakiri enda või oma vanema sünnitunnistusest;
  3) ettevõtte esmakordse äriregistris või Maksu- ja Tolliametis registreerimise aega või üleantud ettevõtte põllumajandustootmisega alustamise aega tõendava muu dokumendi ärakiri ja kinnitus, et tema vanemad või vanavanemad on samal põllumajanduslikul tegevusalal oma tegevuse lõpetanud.
[RT I, 24.05.2011, 1 - jõust. 27.05.2011]

  (21) Kui omandatud ettevõtte müügitulu vastab lõike 2 sissejuhatavas lauses sätestatud tingimustele ja taotleja soovib saada hindepunkte lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumi 5 või 6 põhjal, kuid ei soovi saada hindepunkte lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumi 4 põhjal, esitab ta lisaks lõikes 1 loetletud dokumentidele lõike 2 punktis 1 nimetatud dokumendid.
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]

  (3) Taotleja võib esitada ettenähtud tähtajal vaid ühe taotluse.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 8.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja nende nõuetekohast täitmist ning taotluse tähtaegset esitamist.

§ 9.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Paragrahvi 11 lõikes 3 nimetatud juhul kontrollib PRIA taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele pärast taotluste hindamist. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

  (3) [Kehtetu - RT I, 24.05.2011, 1 - jõust. 27.05.2011]

  (4) [Kehtetu - RT I, 24.05.2011, 1 - jõust. 27.05.2011]

  (5) Taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
  1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
  2) ei esine «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;
  3) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded.

  (6) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 10.   Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse koostamine

  (1) Taotlusi hinnatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõike 2 alusel enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumite põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 4 kohaselt.
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]

  (2) PRIA hindab taotlusi lisa 4 B-osas kehtestatud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 4 B-osa kohaselt.

  (3) Taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse koostamiseks moodustab PRIA peadirektor hindamiskomisjoni, kes hindab taotlusi lisa 4 A-osas kehtestatud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 4 A-osa kohaselt.

  (4) T aotluste paremusjärjestuse koostamiseks liidab PRIA lõigetes 2 ja 3 nimetatud hindamiste tulemuste põhjal saadud hindepunktid kokku.

  (5) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks kõrgema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (6) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 60 lõike 3 alusel taotlust, mille on esitanud noorem füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik, kui taotlejaks on ühe osanikuga osaühing. Kui taotlejaks on mitme osanikuga osaühing, võetakse aluseks osaühingu osanike vanuse aritmeetiline keskmine.
[RT I, 24.05.2011, 1 - jõust. 27.05.2011]

§ 11.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuse liigi rahastamise eelarvet ja kui kõik nõuetele vastavad taotlused on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 1 alusel.
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]

  (2) [Kehtetu - RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]

  (3) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõike 5 punkti 2 alusel.
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]

  (31) Minimaalne hindepunktide summa on sätestatud lisa 4 punktis 7.1.
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]

  (4) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 4 alusel.

  (5) PRIA teeb lõigetes 1 ja 3 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 4 nimetatud taotluse osalise rahuldamise otsuse või Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 2 või 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]

§ 12.   Muudatustest teavitamine

  (1) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt toetuse väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest.

  (2) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt toetuse väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult nõusoleku saamiseks:
  1) äriplaanis nimetatud tegevusega seotud muudatusest;
  2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged;
  3) osaühingu puhul tema osanike ja juhatuse liikme vahetumisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust.

5. peatükk NÕUDED TOETUSE SAAJALE JA TOETUSE VÄLJAMAKSMISE KORD 

§ 13.   Nõuded toetuse saajale

  (1) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) tegema äriplaanis kavandatud põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks vajalikud investeeringud, mille rahaline maht kokku on vähemalt 50% saadud toetuse mahust;
[RT I, 24.05.2011, 1 - jõust. 27.05.2011]
  2) täitma § 4 punktides 2–4 sätestatud nõudeid;
  3) tagama, et müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist on taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks ja igal järgneval äriplaanis kajastatud aastal suurem kui 2400 eurot;
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]
  4) säilitama ja kasutama investeeringuobjekti sihipäraselt vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse väljamaksmisest;
  5) saadud toetusraha äriplaanis kavandatud tegevuste täitmata jätmise ja investeeringuobjekti mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;
  6) saadud toetusraha PRIA nõudmisel osaliselt tagasi maksma, kui toetuse saaja on osaliselt täitnud § 4 punktides 1, 2 ja 5 sätestatud nõuded. Tagasimakstava toetuse suurus arvutatakse, lähtudes ellu viimata tegevuste äriplaanikohasest maksumusest § 4 punktides 1 ja 2 sätestatud nõuete osalise täitmise korral;
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]
  7) võimaldama teostada järelevalvet toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle;
  8) tagama, et kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse väljamaksmisest osaühingu osaniku või juhatuse liikme vahetumise korral vastab uus osanik või juhatuse liige toetuse saamiseks esitatud nõuetele;
  9) lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumi 5 põhjal hindepunktide saamise korral tegelema vähemalt viie majandusaasta jooksul taotluse esitamise aastast arvates piimakarjakasvatusega, mille puhul iga-aastane müügitulu omatoodetud piima ja selle töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügist ning piimakarjakasvatusest kas koos või eraldi moodustab üle 50% omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulust ja nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulust;
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]
  10) lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumi 6 põhjal hindepunktide saamise korral tegelema vähemalt viis majandusaastat taotluse esitamise aastast arvates puuvilja-, marja-, köögivilja- või viinamarjakasvatusega, mille puhul iga-aastane müügitulu nimetatud omatoodetud põllumajandussaaduste kasvatusest või nende töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügist kas koos või eraldi moodustab üle 50% omatoodetud põllumajandussaaduste või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulust.
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]

  (2) Toetuse saaja esitab PRIA-le taotluse esitamise aastale järgneva kahe majandusaasta jooksul, kuid hiljemalt kahe kuu möödudes taotluse esitamise aastale järgneva teise majandusaasta lõppemisest arvates, lisas 3 toodud vormi kohase teatise lõike 1 punktis 1 nimetatud investeeringuga seotud kulude tegemise kohta koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saateleht või arve ärakiri;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) ehitamise või rekonstrueerimise puhul tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri;
  4) kasutatud seadme ostmise korral selle isiku kirjalik kinnitus, kellelt toetuse saaja ostis seadme, et nimetatud seade vastab § 3 lõikes 3 sätestatud nõuetele.
[RT I, 24.05.2011, 1 - jõust. 27.05.2011]

  (3) [Kehtetu - RT I, 24.05.2011, 1 - jõust. 27.05.2011]

  (4) Kapitalirendi puhul esitab toetuse saaja pärast lõike 1 punktis 1 nimetatud investeeringu tegemist ja selle eest tasumist PRIA-le kapitalirendi lepingus ettenähtud korras, kuid mitte hiljem kui taotluse esitamise aastale järgneva kahe majandusaasta jooksul teatise koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;
  2) punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk;
  3) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku ärakiri.

  (5) Kapitalirendile andja võib olla «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (6) Paragrahvi 2 lõikes 4 sätestatud põllumajandusalase hariduse või kutse omandamise nõude täitmise tõendamiseks esitab toetuse saaja PRIA-le kahe kuu jooksul alates 36 kuu möödumisest taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast lisas 5 toodud vormi kohase teatise ja omandatud põllumajandusalast haridust või kutset tõendava dokumendi ärakirja. Kui toetuse saaja ei täida § 2 lõikes 4 sätestatud põllumajandusalase hariduse või kutse omandamise nõuet ettenähtud tähtaja jooksul, esitab ta samuti lisas 5 toodud vormi kohase teatise, põhjendades selles § 2 lõikes 4 sätestatud põllumajandusalase hariduse või kutse omandamise nõude ettenähtud tähtaja jooksul täitmata jätmist.
[RT I, 24.05.2011, 1 - jõust. 27.05.2011]

§ 14.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) PRIA kannab toetusraha toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

  (2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 15.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Toetuse taotlemisega ja tegevuse elluviimisega seotud dokumente säilitatakse PRIA-s kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]

§ 16.   Määruse rakendamine
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]

  (1) Enne 2015. aastat toetust taotlenud toetuse saaja suhtes ei kohaldata § 13 lõike 1 punkti 3.
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]

  (2) Enne 2015. aastat toetust taotlenud toetuse saaja peab lisaks § 13 lõike 1 punktides 1, 2 ja 4−9 sätestatule tagama, et müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist on taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks suurem kui 2400 eurot ning taotleja omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu või omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi moodustab taotluse esitamise aastale järgneval viiendal majandusaastal vähemalt 80% taotletud toetuse summast.
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]

  (3) Enne 2015. aastat toetust taotlenud toetuse saaja puhul lähtutakse § 13 lõike 1 punktis 6 sätestatud tagasimakstava toetuse suuruse arvutamisel lisaks lõikes 2 sätestatud nõuete osalise täitmise korral täitmata müügitulu osatähtsusest.
[RT I, 04.08.2015, 15 - jõust. 07.08.2015]

/otsingu_soovitused.json