Teksti suurus:

Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.06.2014, 13

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse” § 26 lõike 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrust kohaldatakse jäätmeseaduse § 25 lõike 3 punktis 5 nimetatud jäätmeteks muutunud rehvidele (edaspidi vanarehvid), sealhulgas mootorsõiduki ja maastikusõiduki romusõidukina üleandmisel selle küljes olevatele vanarehvidele.
[RT I, 17.06.2014, 11 - jõust. 20.06.2014]

  (2) Määrust ei kohaldata Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 79 „Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” § 1 lõikes 1 nimetatud romusõiduki üleandmisel romusõiduki küljes olevatele vanarehvidele.

§ 2.  Rehvide kasutaja

  Rehvide kasutaja on füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab rehve.

§ 3.  Rehvide kasutajale esitatav teave
[Kehtetu - RT I, 15.10.2013, 1 - jõust. 18.10.2013]

§ 4.  Vanarehvide kogumisele, vedamisele ja tootjale tagastamisele esitatavad nõuded

  (1) Rehvide kasutaja peab koguma vanarehvid lahus muudest jäätmetest.

  (2) Vanarehvide vedamisel kogumispunkti tuleb vältida nende segunemist ja saastumist teiste jäätmetega, mis takistaks hilisemat vanarehvide korduskasutamist või materjalide taaskasutamist või tekitaks ohtu keskkonnale.

  (3) Tootja peab rajama vanarehvide kogumispunktid igasse Eesti maakonda, võttes arvesse rahvastiku tihedust ning seda, et vanarehvide üleandmine oleks kasutajale võimalikult mugav. Tootja peab rajama vanarehvide kogumispunktid vähemalt igasse Eesti linna, alevisse ning üle 1500 elanikuga alevikku.

  (4) Tootjad, kes lasevad turule täisrehve või kaevanduskallurite rehve või rehve üksnes koos mootorsõidukitega või haagistega, ei pea rajama lõikes 3 nimetatud vanarehvide kogumispunkte, vaid peavad tagama vanarehvide kogumise muul viisil (näiteks kogumise müügikoha kaudu).

§ 5.  Vanarehvide tagasivõtmine

  Tootja on kohustatud vanarehvid tasuta tagasi võtma piiramata koguses:
  1) rehvide kasutajalt;
  2) mootorsõidukite ja rehvide hooldustöökojalt, välja arvatud hooldustöökojalt, kes tegeleb ka romusõidukite töötlemisega;
  3) kohalikult omavalitsuselt;
  4) kohaliku omavalitsuse jäätmejaama lepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt.

§ 6.  Vanarehvide ringlussevõtt ja taaskasutamine
[RT I, 17.06.2014, 11 - jõust. 20.06.2014]

  (1) Tootja on kohustatud ringlusse võtma või taaskasutama kõik kogutud vanarehvid.

  (2) Selliste vanarehvide käitlemisel, mida jäätmeseaduse § 351 lõike 2 alusel on lubatud ladestada prügilasse, tuleb eelistada sobiva tehnoloogia olemasolul nende ringlussevõttu või taaskasutamist.

  (3) Vanarehvide ringlussevõtul või taaskasutamisel tuleb välja sortida vanarehvid, mida on võimalik protekteerida või korduskasutusse suunata.

  (4) Väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda ja OECD liikmesriike ringlussevõtuks või taaskasutamiseks väljaveetud vanarehvid loetakse ringlusse võetuks või taaskasutatuks ainult siis, kui tootja või jäätmekäitleja tõendab, et vanarehvid on töödeldud vähemalt vastavalt jäätmeseadusega sätestatud nõuetele.

  (5) Vanarehvid loetakse ringlusse võetuks või taaskasutatuks ainult siis, kui vanarehvide töötlemisel saadud korduskasutatavad, ringlussevõetavad ja taaskasutatavad vanarehvid ja materjalid on tegelikult korduskasutusse suunatud, protekteeritud, ringlusse võetud või taaskasutatud või täidetud on jäätmeseaduse §-ga 21 sätestatud nõuded.
[RT I, 17.06.2014, 11 - jõust. 20.06.2014]

§ 7.  Vanarehvide kõrvaldamine

  Rehvidest tekkinud mittetaaskasutatavad jäätmed kõrvaldatakse „Jäätmeseaduse” kohaselt.

§ 8.  Määruse rakendamine

  Tootjad peavad kogumispunktide asukohad viima kooskõlla § 4 lõikes 3 sätestatuga hiljemalt 10 kuu jooksul määruse jõustumisest arvates.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.06.2014, 13

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse” § 26 lõike 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrust kohaldatakse jäätmeseaduse § 25 lõike 3 punktis 5 nimetatud jäätmeteks muutunud rehvidele (edaspidi vanarehvid), sealhulgas mootorsõiduki ja maastikusõiduki romusõidukina üleandmisel selle küljes olevatele vanarehvidele.
[RT I, 17.06.2014, 11 - jõust. 20.06.2014]

  (2) Määrust ei kohaldata Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 79 „Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” § 1 lõikes 1 nimetatud romusõiduki üleandmisel romusõiduki küljes olevatele vanarehvidele.

§ 2.  Rehvide kasutaja

  Rehvide kasutaja on füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab rehve.

§ 3.  Rehvide kasutajale esitatav teave
[Kehtetu - RT I, 15.10.2013, 1 - jõust. 18.10.2013]

§ 4.  Vanarehvide kogumisele, vedamisele ja tootjale tagastamisele esitatavad nõuded

  (1) Rehvide kasutaja peab koguma vanarehvid lahus muudest jäätmetest.

  (2) Vanarehvide vedamisel kogumispunkti tuleb vältida nende segunemist ja saastumist teiste jäätmetega, mis takistaks hilisemat vanarehvide korduskasutamist või materjalide taaskasutamist või tekitaks ohtu keskkonnale.

  (3) Tootja peab rajama vanarehvide kogumispunktid igasse Eesti maakonda, võttes arvesse rahvastiku tihedust ning seda, et vanarehvide üleandmine oleks kasutajale võimalikult mugav. Tootja peab rajama vanarehvide kogumispunktid vähemalt igasse Eesti linna, alevisse ning üle 1500 elanikuga alevikku.

  (4) Tootjad, kes lasevad turule täisrehve või kaevanduskallurite rehve või rehve üksnes koos mootorsõidukitega või haagistega, ei pea rajama lõikes 3 nimetatud vanarehvide kogumispunkte, vaid peavad tagama vanarehvide kogumise muul viisil (näiteks kogumise müügikoha kaudu).

§ 5.  Vanarehvide tagasivõtmine

  Tootja on kohustatud vanarehvid tasuta tagasi võtma piiramata koguses:
  1) rehvide kasutajalt;
  2) mootorsõidukite ja rehvide hooldustöökojalt, välja arvatud hooldustöökojalt, kes tegeleb ka romusõidukite töötlemisega;
  3) kohalikult omavalitsuselt;
  4) kohaliku omavalitsuse jäätmejaama lepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt.

§ 6.  Vanarehvide ringlussevõtt ja taaskasutamine
[RT I, 17.06.2014, 11 - jõust. 20.06.2014]

  (1) Tootja on kohustatud ringlusse võtma või taaskasutama kõik kogutud vanarehvid.

  (2) Selliste vanarehvide käitlemisel, mida jäätmeseaduse § 351 lõike 2 alusel on lubatud ladestada prügilasse, tuleb eelistada sobiva tehnoloogia olemasolul nende ringlussevõttu või taaskasutamist.

  (3) Vanarehvide ringlussevõtul või taaskasutamisel tuleb välja sortida vanarehvid, mida on võimalik protekteerida või korduskasutusse suunata.

  (4) Väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda ja OECD liikmesriike ringlussevõtuks või taaskasutamiseks väljaveetud vanarehvid loetakse ringlusse võetuks või taaskasutatuks ainult siis, kui tootja või jäätmekäitleja tõendab, et vanarehvid on töödeldud vähemalt vastavalt jäätmeseadusega sätestatud nõuetele.

  (5) Vanarehvid loetakse ringlusse võetuks või taaskasutatuks ainult siis, kui vanarehvide töötlemisel saadud korduskasutatavad, ringlussevõetavad ja taaskasutatavad vanarehvid ja materjalid on tegelikult korduskasutusse suunatud, protekteeritud, ringlusse võetud või taaskasutatud või täidetud on jäätmeseaduse §-ga 21 sätestatud nõuded.
[RT I, 17.06.2014, 11 - jõust. 20.06.2014]

§ 7.  Vanarehvide kõrvaldamine

  Rehvidest tekkinud mittetaaskasutatavad jäätmed kõrvaldatakse „Jäätmeseaduse” kohaselt.

§ 8.  Määruse rakendamine

  Tootjad peavad kogumispunktide asukohad viima kooskõlla § 4 lõikes 3 sätestatuga hiljemalt 10 kuu jooksul määruse jõustumisest arvates.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json