Teksti suurus:

Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2011, 11

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 4 lõike 3, § 31 lõigete 1 ja 2, § 32 lõike 5 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (ELT L 183, 11.07.2008, lk 17–26), artikli 3 lõike 1 ning artikli 11 lõigete 1 ja 2 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1–49), artikli 102 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid.

§ 2.   Piim ja piimatooted

  Koolipiimatoetust võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 I lisas sätestatud nõuete kohaselt järgmiste piima ja piimatoodete kohta:
  1) kuumtöödeldud piim;
  2) kuumtöödeldud maitsestatud piim;
  3) maitsestamata hapendatud piimatooted;
  4) maitsestatud hapupiim.

§ 3.   Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr

  Komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 artiklis 4 nimetatud toetusmäärale makstakse lisaks riigieelarve vahenditest § 2 punktides 1–3 nimetatud piima ja piimatoodete maksumuse piires 25,24 eurot 100 kg toote kohta.
[RT I, 06.07.2011, 4 - jõust. 09.07.2011]

§ 4.   Koolipiimatoetuse taotleja heakskiitmine

  (1) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 32 lõikes 2 nimetatud koolipiimatoetuse taotleja esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 artiklis 7 sätestatud heakskiidu saamiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

  (2) Koolipiimatoetuse taotleja andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 kohaselt.

  (3) Heaks kiidetud koolipiimatoetuse taotleja teavitab heakskiidutaotlusel esitatud andmete muutumisest viivitamata PRIA-t.

§ 5.   Koolipiimatoetuse taotlemine

  (1) Koolipiimatoetust võib taotleda kuni kuus korda aastas järgmiste taotlusperioodide kohta:
1. jaanuar–28. (29.) veebruar; 1. märts–30. aprill; 1. mai–30. juuni; 1. juuli–31. august; 1. september–31. oktoober ning 1. november–31. detsember.

  (2) Taotlusperioodi kestel heaks kiidetud koolipiimatoetuse taotleja suhtes algab lõikes 1 nimetatud taotlusperiood heakskiidu saamisele järgneval päeval.

  (3) Koolipiimatoetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lõikes 1 nimetatud taotlusperioodi kohta lisas 2 toodud vormi kohase taotluse.

§ 6.   Dokumentide säilitamine

  Koolipiimatoetuse taotleja ja õppeasutus, mille õpilased tarbisid toetuskõlblikku piima ja piimatoodet, säilitavad koolipiimatoetuse taotlemisega seonduvaid dokumente seitse aastat.

§ 7.   Rakendussätted
[RT I, 06.07.2011, 4 - jõust. 09.07.2011]

 

  (1) Põllumajandusministri 25. augusti 2008. a määrus nr 88 «Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid» (RTL 2008, 73, 1017; 2009, 57, 832) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Paragrahvis 3 sätestatud koolipiimatoetuse lisatoetuse määra 25,24 eurot 100 kg toote kohta rakendatakse alates 1. maist 2011. a.
[RT I, 06.07.2011, 4 - jõust. 09.07.2011]

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2015, 16

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json