Teksti suurus:

Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse tõendamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.07.2014
Avaldamismärge:RT I 2010, 66, 490

Määrus kehtestatakse «Noorsootöö seaduse» § 10 lõike 5 ja § 11 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus sätestab noorte püsilaagri ning noorte projektlaagri (edaspidi laager) juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning kvalifikatsiooninõuetele vastavuse tõendamise korra.

2. peatükk KVALIFIKATSIOONINÕUDED 

§ 2.  Laagri juhataja kvalifikatsiooninõuded

  Laagri juhataja kvalifikatsiooninõuded on:
  1) keskharidus;
  2) vastavus §-s 4 sätestatud kompetentsusnõuetele;
  3) läbitud esmaabikoolitus vähemalt 8 tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul ja
  4) läbitud täienduskoolitus noorsootöö, hariduse või sotsiaaltöö valdkonnas vähemalt 32 tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul.

§ 3.  Laagri kasvataja kvalifikatsiooninõuded

  Laagri kasvataja kvalifikatsiooninõuded on:
  1) keskharidus;
  2) vastavus §-s 5 sätestatud kompetentsusnõuetele;
  3) läbitud esmaabikoolitus vähemalt 8 tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul ja
  4) läbitud täienduskoolitus noorsootöö, hariduse, sotsiaaltöö, pedagoogika või kultuuri valdkonnas vähemalt 32 tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul.

§ 4.  Laagri juhataja kompetentsusnõuded

  (1) Laagri juhataja kompetentsusnõueteks on teadmiste olemasolu turvalisusest laagris, sotsiaalpedagoogikast ja tööst laagri juhatajana.

  (2) Turvalisus laagris puudutab võimalike ohtude ja riskide tundmist, oskusi neid vältida ning sisaldab teadmisi vähemalt järgmistes valdkondades:
  1) laagritegevust puudutav seadusandlus;
  2) tervisekaitsealased nõuded laagris;
  3) pääste- ja ohutusalased nõuded laagris.

  (3) Sotsiaalpedagoogika käsitleb noore toimetulekut laagris ning sisaldab teadmisi vähemalt järgmistes valdkondades:
  1) noore ealised iseärasused;
  2) emotsionaal- ja käitumisprobleemidega noor laagris;
  3) erivajadustega noorte märkamine ja laagritegevuse kohandamine nende vajadustele vastavaks;
  4) konfliktsituatsioonide lahendamine.

  (4) Töö laagri juhatajana puudutab laagri kui organisatsiooni juhtimist ning sisaldab teadmisi vähemalt järgmistes valdkondades:
  1) töö organiseerimine, planeerimine ja juhtimine;
  2) eelarvestamine.

§ 5.  Laagri kasvataja kompetentsusnõuded

  (1) Laagri kasvataja kompetentsusnõueteks on teadmiste olemasolu turvalisusest laagris, sotsiaalpedagoogikast ja tööst laagri kasvatajana.

  (2) Turvalisus laagris puudutab võimalike ohtude ja riskide tundmist, oskusi neid vältida ning sisaldab teadmisi vähemalt järgmistes valdkondades:
  1) laagritegevust puudutav seadusandlus;
  2) tervisekaitsealased nõuded, sealhulgas hügieen laagris;
  3) pääste- ja ohutusalased nõuded laagris.

  (3) Sotsiaalpedagoogika käsitleb noore toimetulekut laagris ning sisaldab teadmisi vähemalt järgmistes valdkondades:
  1) noore ealised iseärasused;
  2) emotsionaal- ja käitumisprobleemidega noor laagris;
  3) erivajadustega noorte märkamine ja laagritegevuse kohandamine nende vajadustele vastavaks;
  4) konfliktsituatsioonide lahendamine.

  (4) Töö laagri kasvatajana puudutab laagri kui organisatsiooni juhtimist ning sisaldab teadmisi vähemalt järgmistes valdkondades:
  1) grupi juhtimine ja meeskonnatöö;
  2) tegevusprogrammi koostamise alused;
  3) mängu juhtimine ja mängujuhtimise metoodika.

3. peatükk KVALIFIKATSIOONINÕUETELE VASTAVUSE TÕENDAMINE 

§ 6.  Kvalifikatsiooninõuetele vastavus

  (1) Kvalifikatsiooninõuetele vastavust hindab Eesti Noorsootöö Keskuse (edaspidi ENTK) juures tegutsev komisjon.

  (2) Kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendab ENTK väljastatud tunnistus, mis kehtib 5 aastat.

  (3) Kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendava tunnistuse vormi kehtestab ENTK direktor, kooskõlastades selle eelnevalt Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

  (4) Kvalifikatsiooninõuetele vastavuse tõendamine jaguneb:
  1) esmakordne kvalifikatsiooninõuetele vastavuse tõendamine;
  2) kvalifikatsiooninõuetele vastavuse korduv tõendamine.

§ 7.  Esmakordne kvalifikatsiooninõuetele vastavuse tõendamine

  (1) Laagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuetele vastavuse esmakordseks tõendamiseks:
  1) esitatakse ENTK-le §-s 2 või 3 nimetatud haridust, esmaabikoolituse läbimist ja täienduskoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad ja
  2) sooritatakse eksam kompetentsusnõuetele vastavuse kohta vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 4 ja 5.

  (2) Kompetentsusnõuetele vastavuse eksami viib läbi ENTK. Eksam koosneb kirjalikust testist ja vestlusest.

  (3) Kompetentsusnõuetele vastavuse eksami korra kehtestab ENTK direktor, kooskõlastades selle eelnevalt Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

  (4) Laagri juhataja kompetentsusnõuetele vastavust tõendatakse eksamil järgmiselt:
  1) taotleja, kes omab vähemalt keskharidust, tõendab eksamil vastavust § 4 lõigetes 2–4 kirjeldatud kompetentsusnõuetele;
  2) taotleja, kes omab pedagoogilist, noorsootöö või sotsiaaltöö alast kõrgharidust, tõendab eksamil vastavust § 4 lõikes 2 kirjeldatud kompetentsusnõudele.

  (5) Laagri kasvataja kompetentsusnõuetele vastavust tõendatakse eksamil järgmiselt:
  1) taotleja, kes omab vähemalt keskharidust, tõendab eksamil vastavust § 5 lõigetes 2–4 kirjeldatud kompetentsusnõuetele;
  2) taotleja, kes omab pedagoogilist, noorsootöö või sotsiaaltöö alast kõrgharidust, tõendab eksamil vastavust § 5 lõikes 2 kirjeldatud kompetentsusnõudele.

§ 8.  Kvalifikatsiooninõuetele vastavuse korduv tõendamine

  (1) Laagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuetele vastavuse korduvaks tõendamiseks:
  1) esitatakse ENTK-le eelneva kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendava tunnistuse ja §-s 2 või 3 nimetatud esmaabikoolituse läbimist ning täienduskoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad ja
  2) sooritatakse eksam või esitatakse ENTK-le dokumentide koopiad, mis tõendavad praktilist töökogemust laagri juhatajana või laagri kasvatajana viimase 5 aasta jooksul.

  (2) Laagri juhataja kompetentsusnõuetele vastavust tõendatakse eksamil vastavalt § 7 lõikes 4 sätestatule.

  (3) Laagri kasvataja kompetentsusnõuetele vastavust tõendatakse eksamil vastavalt § 7 lõikes 5 sätestatule.

  (4) Kompetentsusnõuetele vastavuse tõendamine eksamit sooritamata on võimalik kuni 1 aasta jooksul pärast § 6 lõikes 2 nimetatud tunnistuse kehtivusaja lõppemist.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 9.  Varasemate tunnistuste kehtivus

  Enne käesoleva määruse jõustumist ENTK juures tegutsenud eksamikomisjoni väljastatud tunnistused kehtivad tunnistusele märgitud kehtivusaja lõpuni.

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 25.07.2014, 15

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json