Teksti suurus:

Nõuded uue vedel- ja gaaskütusega köetava kuumaveekatla kasutegurile ja tehnilisele dokumentatsioonile

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2015
Avaldamismärge:RT I 2010, 75, 578

Määrus kehtestatakse «Toote nõuetele vastavuse seaduse» § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 «Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks» § 1 lõike 1 punkti 2 ja lõike 2 alusel.

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Määrus kehtestab nõuded uue vedel- ja gaaskütusega köetava kuumaveekatla (edaspidi katel), võimsusega 4–400 kilovatti, kasutegurile ja tehnilisele dokumentatsioonile.

  (2) Määrust ei kohaldata:
  1) katlale, milles võib kasutada erinevaid kütuseid, sealhulgas tahkeid kütuseid;
  2) kuumavee kiirtootmiseks mõeldud katlale;
  3) katlale, mis on projekteeritud võimaldamaks kasutada tavalistest vedel- ja gaaskütustest oluliselt erinevaid kütuseid, näiteks tööstuslik jäätmegaas, biogaas;
  4) ahjule, mis on projekteeritud kütmaks peamiselt ruume, kuhu nad on paigaldatud, kusjuures nende lisafunktsiooniks on varustada keskkütet ja majapidamist kuuma veega;
  5) katlale, mille kasulik võimsus on alla 6 kilovati, mis töötab loomuliku ringlusega ja on projekteeritud üksnes kuuma vee tootmiseks;
  6) üksikeksemplarina valmistatud katlale;
  7) kasutatud katlale ja enne 1997. aasta 31. detsembrit turule lastud katlale.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) katel on korpusest ja põletist kombineeritud üksus, milles põlemisel eralduv soojus kantakse üle veele;
  2) kasulik nimivõimsus (Pn kilovattides) on tootja poolt kinnitatud ja tagatud suurim soojusvõimsus, mida on võimalik saavutada kestval kasutamisel tootja poolt määratud kasuteguril;
  3) kasutegur (protsentides) on suhe katla veele ajaühikus ülekantud soojushulga ning ajaühikus katlasse antud kütuse hulga ja kütuse püsirõhulise alumise kütteväärtuse korrutisega;
  4) osakoormus (protsentides) on kasulikust nimivõimsusest ajutiselt madalama tegeliku võimsuse ja kasuliku nimivõimsuse suhe;
  5) katla vee keskmine temperatuur on katlasse siseneva ja väljuva vee temperatuuri keskväärtus ehk aritmeetiline keskmine;
  6) standardkatel on katel, mille vee keskmine temperatuur on projektiga määratud;
  7) madalatemperatuuriline katel on katel, kaasa arvatud vedelkütusel töötav kondensatsioonkatel, mis võib pidevalt töötada katlast väljuva vee temperatuuridel 35–40 °C, tuues teatud tingimustel kaasa suitsugaaside niiskuse kondenseerumise;
  8) gaas-kondensatsioonkatel on katel, mis on projekteeritud suure koguse veeauru pidevaks kondenseerimiseks suitsugaasidest.

§ 3.  Nõuded katla kasuteguritele

  (1) Standardkatla kasutegur peab olema kasulikul nimivõimsusel (Pn) vähemalt 84+2log(Pn)%, kui katla vee keskmine temperatuur on 70 °C. Osakoormusel 30% peab kasutegur olema vähemalt 80+3log(Pn)%, kui katla vee keskmine temperatuur on vähemalt 50 °C.

  (2) Madalatemperatuurilise katla kasutegur peab olema kasulikul nimivõimsusel (Pn) vähemalt 87,5+1,5log(Pn)%, kui katla vee keskmine temperatuur on 70 °C. Osakoormusel 30% peab kasutegur olema vähemalt 87,5+1,5log(Pn)%, kui katla vee keskmine temperatuur on 40 °C.

  (3) Gaas-kondensatsioonkatla kasutegur peab olema kasulikul nimivõimsusel (Pn) vähemalt 91+1log(Pn)%, kui katla vee keskmine temperatuur on 70 °C. Osakoormusel 30% peab kasutegur olema vähemalt 97+1log(Pn)%, kui katlasse siseneva vee temperatuur on 30 °C.

  (4) Katlale, mis on ette nähtud nii küttesüsteemi vee kui ka tarbevee soojendamiseks, kohaldatakse lõigetes 1–3 esitatud nõudeid ainult küttesüsteemi vee kuumutamise funktsiooni osas.

§ 4.  Tehniline dokumentatsioon

  (1) Katla tootja, tema volitatud esindaja või importija (edaspidi tarnija) peab varustama katla tehnilise dokumentatsiooniga, mille põhjal oleks võimalik hinnata katla nõuetele vastavust. Tehniline dokumentatsioon peab vajalikul määral käsitlema katla projekteerimist, valmistamist ja kasutamist ning sisaldama järgmisi andmeid:
  1) katla üldine tüübikirjeldus;
  2) katla põhimõttelised projekteerimis- ja tootmisjoonised ning seadme osade, nagu elektrisüsteemi ja muude taoliste osade skeemid;
  3) jooniste ja skeemide ning katla tööpõhimõtete mõistmiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;
  4) loetelu asjakohastest katla energiatõhusust käsitlevatest harmoneeritud standarditest, mida on täielikult või osaliselt valmistamisel järgitud, või kui standardeid pole järgitud, siis kirjeldus muudest meetmetest, mida on rakendatud kasutegurile sätestatud nõuetele vastavuse tagamiseks;
  5) katla konstruktsiooniarvutuste ja sooritatud uuringute tulemused;
  6) katelde katseprotokollid.

  (2) Tarnija säilitab katla tehnilist dokumentatsiooni kontrollimiseks kättesaadavana kümme aastat pärast selle tootmise lõpetamist.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 05.05.2015, 3

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json