Teksti suurus:

Nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud pesumasina energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.06.2012
Avaldamismärge:RT I 2010, 75, 579

Määrus kehtestatakse «Toote nõuetele vastavuse seaduse» § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 «Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks» § 1 lõike 1 punkti 2 ja lõike 2 alusel.

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Määrus kehtestab nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud elektrivõrgust toidetava pesumasina (edaspidi pesumasin) energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile.

  (2) Määrust ei kohaldata:
  1) pesumasinale, mis võib lisaks elektrile kasutada ka muid energiaallikaid;
  2) pesumasinale, millel puudub tsentrifuug;
  3) pesumasinale, millel on eraldi pesemis- ja tsentrifuugimistrummel;
  4) kombineeritud pesumasin-kuivatile;
  5) kasutatud pesumasinale ja enne 1996. aasta 30. septembrit turule lastud pesumasinale.

§ 2.  Energiamärgistus

  (1) Pesumasin peab olema tootja, tema volitatud esindaja või importija (edaspidi tarnija) poolt varustatud lisas 1 esitatud vormi kohase energiamärgistusega.

  (2) Energiamärgistus võib sisaldada ka andmeid pesumasina poolt tekitatava müra kohta.

  (3) Energiamärgistus paigaldatakse selgelt nähtavalt pesumasina esiküljele või peale.

§ 3.  Tootekirjeldus

  (1) Pesumasina tootekirjelduses olevad andmed võib esitada ka tabelina, mis hõlmab mitut sama tarnija poolt tarnitavat mudelit ja mille puhul ettenähtud andmed esitatakse lõikes 2 kindlaksmääratud järjekorras.

  (2) Pesumasina tootekirjelduses esitatakse järgmised andmed:
  1) tarnija kaubamärk;
  2) tarnija mudelitähis;
  3) mudeli energiatõhususe klass, mis määratakse kindlaks vastavalt lisale 2 ja väljendatakse kujul «Energiatõhususe klass .... skaalas A (vähem tarbiv) kuni G (rohkem tarbiv)»; need andmed võib esitada tabelis muul viisil, kui on selge, et skaala on A-st (vähem tarbiv) kuni G-ni (rohkem tarbiv);
  4) kui andmed on esitatud tabelis ja kui mõnele tabelis loetletud mudelile on antud Euroopa Liidu ökomärgis, võib selle teabe tabelisse juurde lisada; sel juhul on rea pealkiri «Euroopa Liidu ökomärgis» ja tabelisse kantakse ökomärgise koopia;
  5) pesumasina energiatarve kilovatt-tundides pesemisprogrammi «puuvill 60 °C» korral järgmisel kujul: «energiatarve kWh/programm», mis põhineb stabiilsetes oludes mõõdetud energiatarbimisel, kasutades pesemisprogrammi puuvilla pesemiseks 60 °C juures, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele (tegelik energiatarve sõltub seadme kasutusviisist);
  6) pesumasina pesemistulemuse klass, mis määratakse kindlaks vastavalt lisale 2 ja väljendatakse kujul «pesemistulemuse klass .... skaalas A (parem) kuni G (halvem)»; need andmed võib esitada muul viisil, kui on selge, et skaala on A-st (parem) kuni G-ni (halvem);
  7) pesumasina tsentrifuugimistõhususe klass, mis määratakse kindlaks vastavalt lisale 2 ja väljendatakse kujul «tsentrifuugimistõhususe klass .... skaalas A (kõrgem) kuni G (madalam)» ning millele järgneb selgitus: «Kui kasutada trummelkuivatit tsentrifuugimistõhususe klassiga A, maksab trummelkuivatus poole vähem kui tsentrifuugimistõhususe klassi G korral kuid pesu kuivatamine kulutab üldjuhul rohkem energiat kui pesemine.» Kui see teave on esitatud tabelis, võib seda esitada ka muul viisil, kui on selge, et skaala on A-st (kõrgem) kuni G-ni (madalam) ja ekspluatatsioonikulusid puudutav tekst on esitatud tabelis või allmärkusena;
  8) pesumasina tsentrifuugimistõhusus pesemisprogrammi «puuvill 60 °C» kasutamisel, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele ja esitatakse kujul: «jääkniiskus pärast tsentrifuugimist protsentides (%) kuiva pesu kaalust»;
  9) pesumasina maksimaalne tsentrifuugimiskiirus pööret minutis (p/min) pesemisprogrammi «puuvill 60 °C» kasutamisel, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  10) pesumasina täitekogus kilogrammides pesemisprogrammi «puuvill 60 °C» kasutamisel, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  11) pesumasina veetarve liitrites pesemisprogrammi «puuvill 60 °C» kasutamisel, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  12) pesumasina programmi ajaline kestus pesemisprogrammi «puuvill 60 °C» kasutamisel, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  13) tarnijad võivad lisada muid pesemisprogramme käsitlevaid andmeid, mis on nimetatud punktides 6–12;
  14) pesumasina hinnanguline aastane energia- ja veetarve, mis vastab 200-le pesemiskorrale pesemisprogrammi «puuvill 60 °C» kasutamisel, esitatuna järgmisel kujul: «tavalise neljaliikmelise perekonna hinnanguline aastatarbimine»;
  15) vajadusel esitatakse pesemis- ja tsentrifuugimisprogrammide müratase pesemisprogrammi «puuvill 60 °C» kasutamisel.

  (3) Kui tootekirjelduse juurde lisatakse märgistuse värviline või mustvalge koopia, tuleb tootekirjeldusse märkida ainult märgistuselt puuduvad andmed.

§ 4.  Tehniline dokumentatsioon

  (1) Tehnilises dokumentatsioonis peavad sisalduma:
  1) pesumasina tarnija nimi ja aadress;
  2) pesumasina mudeli üheseks ja lihtsaks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus;
  3) pesumasina mudeli konstruktsiooni põhilised iseärasused ja eelkõige energiatarvet oluliselt mõjutavaid asjaolusid käsitlevad andmed, sealhulgas ka asjakohased joonised;
  4) harmoneeritud standardites sätestatud katsetamismenetluste kohaselt tehtud asjakohaste mõõtmiskatsete protokollid;
  5) pesumasina kasutusjuhend selle olemasolu korral.

  (2) Tarnija säilitab pesumasina tehnilist dokumentatsiooni kontrollimiseks kättesaadavana viis aastat pärast selle tootmise lõpetamist.

§ 5.  Müügiks ja kasutamiseks pakkumine sidevahendi kaudu

  (1) Kui pesumasinat pakutakse müügiks või kasutamiseks sidevahendi abil nii, et potentsiaalsel ostjal ei ole eeldatavasti võimalik pakutavat pesumasinat näha, nagu näiteks kirjaliku pakkumise, postimüügikataloogi, internetis või elektroonilistel andmekandjatel olevate kuulutuste puhul, peab pakkumise teatis sisaldama järgnevat teavet allpool toodud järjekorras:
  1) mudeli energiatõhususe klass, mida väljendatakse vastavalt § 3 lõike 2 punkti 3 nõuetele;
  2) pesumasina energiatarve vastavalt § 3 lõike 2 punkti 5 nõuetele;
  3) pesumasina pesemistulemuse klass vastavalt § 3 lõike 2 punkti 6 nõuetele;
  4) pesumasina tsentrifuugimistõhususe klass vastavalt § 3 lõike 2 punkti 7 nõuetele;
  5) pesumasina maksimaalne tsentrifuugimiskiirus vastavalt § 3 lõike 2 punkti 9 nõuetele;
  6) pesumasina täitekogus vastavalt § 3 lõike 2 punkti 10 nõuetele;
  7) pesumasina veetarve vastavalt § 3 lõike 2 punkti 11 nõuetele;
  8) tavalise neljaliikmelise perekonna aastatarve vastavalt § 3 lõike 2 punkti 14 nõuetele;
  9) vajadusel müratase.

  (2) Kui soovitakse esitada muud tootekirjelduses sisalduvat teavet, peab see teave olema esitatud § 3 lõikes 2 määratletud vormis ja lisatud eespool nimetatud teabele tootekirjelduse jaoks ettenähtud järjekorras.

§ 6.  Pesumasina energiatõhususe klass

  Pesumasina energiatõhususe klass, pesemistulemuse klass ja tsentrifuugimistõhususe klass määratakse kindlaks vastavalt lisale 2.

§ 7.  Energiatarbe määramine

  Energiamärgistuses sisalduvate andmete määramise metoodika peab vastama pesumasinate energiatarvet käsitlevate harmoneeritud standardite nõuetele.

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2012, 10

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json