Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ja Saue linna ühise jäätmekava (Lääne-Harjumaa jäätmekava) 2015–2020 vastuvõtmineSaue Vallavolikogumäärus919.06.2015 - 31.12.2020
Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kordSaue Vallavolikogumäärus1204.07.2015 - …
Saue valla Laagri aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015–2025 kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus2108.11.2015 - 31.12.2025
Kaugküttepiirkonna määramine Saue vallas Laagri alevikusSaue Vallavolikogumäärus2209.11.2015 - …
Laagri esmatasandi tervisekeskuse arengukava kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus508.02.2016 - …
Saue valla jäätmehoolduseeskiriSaue Vallavolikogumäärus1816.07.2016 - …
Reklaamimaksu kehtestamineSaue Vallavolikogumäärus2801.01.2011 - …
Välireklaami paigaldamise kordSaue Vallavolikogumäärus2701.01.2011 - …
Saue valla konkursi „Kaunis kodu“ tingimuste kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus307.04.2013 - …
Saue valla raamatukogude kasutamise eeskiriSaue Vallavolikogumäärus811.10.2013 - …
Saue valla noortevolikogu põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus1007.06.2014 - …
Saue valla raamatukogude põhimääruste kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus101.02.2008 - …
Saue valla aadressitähiste kujunduse nõudedSaue Vallavolikogumäärus301.03.2008 - …
Saue valla kriisireguleerimisplaani kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus826.08.2007 - …
Külavanema statuut Saue kohalikus omavalitsusesSaue Vallavolikogumäärus1101.05.2003 - …
Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiriSaue Vallavolikogumäärus509.06.2014 - …
Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiriSaue Vallavolikogumäärus603.10.2011 - …
Saue valla sportlaste toetamise kordSaue Vallavolikogumäärus3224.04.2017 - …
Saue Valla Kultuurikeskuse põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus2324.10.2017 - …
Saue Valla Noortekeskuse põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus2224.10.2017 - …
Volikogu liikme, volikogu komisjoni liikme ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise, puhkuse vormistamise ning tasu ja hüvitiste maksmise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus2010.12.2017 - …
Saue Vallavalitsuse põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus1801.01.2018 - …
Saue Vallavalitsuse palgajuhendSaue Vallavolikogumäärus1901.01.2018 - …
Saue valla 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine Saue Vallavolikogumäärus1526.09.2017 - 31.12.2018
Saue valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus706.03.2016 - 10.06.2018
Saue valla lemmikloomade keskregistri põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus603.03.2008 - 10.06.2018
Saue valla koerte ja kasside pidamise eeskiriSaue Vallavolikogumäärus2111.03.2016 - 10.06.2018
Koduteenuste osutamise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus2701.01.2018 - 10.06.2018
Rongisõidul soodustuse saamise kordSaue Vallavolikogumäärus1417.07.2017 - 31.08.2018
Maamaksu määr ja maamaksu vabastuse andmine Saue vallasSaue Vallavolikogumäärus3801.01.2018 - 09.04.2018
Bussiliinil nr 191 Saue Valla elanikele sõidusoodustuste kehtestamineSaue Vallavolikogumäärus502.02.2018 - 08.07.2018
Saue valla kohalikel bussiliinidel sõidusoodustuse saamise kordSaue Vallavolikogumäärus2024.04.2017 - 08.07.2018
Saue valla õpilastele sõidusoodustuste andmise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus901.01.2018 - 08.07.2018
Saue valla aiandusühistute teedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kordSaue Vallavolikogumäärus2001.11.2012 - 14.07.2018
Saue valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kordSaue Vallavolikogumäärus1401.08.2012 - 14.07.2018
Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Saue vallasSaue Vallavolikogumäärus905.02.2018 - …
Saue valla kaevetööde eeskiriSaue Vallavolikogumäärus705.02.2018 - …
Annetuste kogumise, arvelevõtmise ning jaotamise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus205.02.2018 - …
Saue valla teehoiukava 2018-2021 kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus805.02.2018 - 31.12.2021
Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kordSaue Vallavolikogumäärus302.02.2018 - …
Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamineSaue Vallavolikogumäärus130.01.2018 - 31.12.2018
Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuse maksmise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus4007.01.2018 - …
Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus3905.02.2018 - …
Saue valla finantsjuhtimise kordSaue Vallavolikogumäärus3530.12.2017 - …
Saue vallavara valitsemise kordSaue Vallavolikogumäärus3601.01.2018 - …
Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kordSaue Vallavolikogumäärus3201.01.2018 - …
Sotsiaalteenuste osutamise kordSaue Vallavolikogumäärus2401.01.2018 - …
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kordSaue Vallavolikogumäärus2301.01.2018 - …
Sotsiaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kordSaue Vallavolikogumäärus2601.01.2018 - …
Munitsipaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kordSaue Vallavolikogumäärus3701.01.2018 - …
Erakooli toetamise kord ning toetuse määradSaue Vallavolikogumäärus3401.01.2018 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord ning päevamaksumuse kompenseerimise kordSaue Vallavolikogumäärus3001.01.2018 - …
Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamineSaue Vallavolikogumäärus2901.01.2018 - …
Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkondade määramineSaue Vallavolikogumäärus3301.01.2018 - …
Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kordSaue Vallavolikogumäärus2801.01.2018 - …
Saue valla põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus724.10.2017 - 04.03.2018
Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamineSaue Vallavolikogumäärus2205.02.2018 - 05.03.2018
Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu toetamise kordSaue Vallavolikogumäärus3101.01.2018 - 05.03.2018
Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus2501.01.2018 - 05.03.2018
Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste määramise ning maksmise kordSaue Vallavolikogumäärus320.05.2017 - 04.03.2018
Elanike arvamuse väljaselgitamise kordSaue Vallavolikogumäärus208.02.2016 - 04.03.2018
Kohanimemääraja ja koha-aadressi määraja pädevuse delegeerimine ja kohanime määramise eelnõude avalikustamineSaue Vallavolikogumäärus1109.06.2014 - 05.03.2018
Pakendiseadusega kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste otsustusõiguse delegeerimineSaue Vallavolikogumäärus501.05.2011 - 05.03.2018
Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuse otsustusõiguse delegeerimineSaue Vallavolikogumäärus1301.12.2011 - 05.03.2018
Veeseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustusõiguse delegeerimineSaue Vallavolikogumäärus2314.09.2015 - 05.03.2018
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustusõiguse delegeerimineSaue Vallavolikogumäärus1209.06.2014 - 05.03.2018
Maakorraldustoimingute läbiviimise ja katastriüksuse sihtotstarbe määramise pädevuse delegeerimineSaue Vallavolikogumäärus1102.10.2015 - 05.03.2018
Looduskaitseseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuse otsustusõiguse delegeerimineSaue Vallavolikogumäärus508.03.2014 - 05.03.2018
Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kordSaue Vallavolikogumäärus2101.01.2018 - 05.03.2018
Raamatupidamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimineSaue Vallavolikogumäärus2311.07.2016 - 05.03.2018
Puu raieloa andmise tingimused ja kord Saue vallasSaue Vallavolikogumäärus1001.05.2012 - 31.03.2018
Kooli ja lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimineSaue Vallavolikogumäärus2906.12.2016 - 05.03.2018
Riigimaale hoonestusõiguse seadmise otsustamise pädevuse delegeerimineSaue Vallavolikogumäärus2402.11.2010 - 05.03.2018
Saue valla heakorra eeskiri Saue Vallavolikogumäärus1911.03.2016 - 10.05.2018
Korrakaitseseaduse rakendamine Saue vallasSaue Vallavolikogumäärus1609.02.2015 - 10.05.2018
Saue valla mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute poolt läbiviidava piirkondliku kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus3117.07.2017 - 04.10.2018
Saue valla munitsipaalõppeasutuste arengukavade kinnitamisestSaue Vallavolikogumäärus402.04.2012 - 13.09.2018
Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus2611.11.2016 - 13.09.2018
Koolilõuna ja lapse toidukulu päevamaksumuse kompenseerimise kordSaue Vallavolikogumäärus1901.01.2018 - …
Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus2009.04.2016 - 09.09.2018
Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubidesSaue Vallavolikogumäärus1401.09.2016 - 07.01.2019
Ääsmäe Põhikooli põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus3302.05.2012 - 11.02.2019
Tuleviku Lasteaia põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus324.10.2017 - 11.02.2019
Nõlvaku Lasteaia põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus624.10.2017 - 11.02.2019
Ääsmäe Lasteaia põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus1524.10.2017 - 11.02.2019
Laagri Lasteaia põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus424.10.2017 - 11.02.2019
Veskitammi Lasteaia põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus524.10.2017 - 10.02.2019

Kokku: 87| Näitan: 1- 87|Näita lehekülgede kaupa

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane