Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ametiautode kasutamise kordKehtna Vallavalitsusmäärus206.03.2018 - …
Ametiisiku huvide avaldamineKehtna Vallavolikogumäärus1301.04.2014 - …
Ametnike värbamise ja valiku kordKehtna Vallavalitsusmäärus105.12.2017 - …
Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra kinnitamine Kehtna Vallavolikogumäärus1905.05.2018 - …
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõudedKehtna Vallavolikogumäärus3110.11.2014 - …
EhitusmäärusKehtna Vallavolikogumäärus1920.06.2014 - …
Eidapere Kooli arengukava aastateks 2018- 2021Kehtna Vallavolikogumäärus4125.12.2018 - 31.12.2021
Eidapere Kooli põhimäärusKehtna Vallavolikogumäärus2001.09.2018 - …
Eluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kordKehtna Vallavolikogumäärus6301.12.2012 - …
Eluruumi tagamise kordKehtna Vallavolikogumäärus5910.11.2016 - …
Eluruumi üürilepingu täitmise tingimusedKehtna Vallavalitsusmäärus610.06.2014 - …
Haridusasutuse arengukava kinnitamise kordKehtna Vallavolikogumäärus8105.06.2017 - …
Haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kordKehtna Vallavalitsusmäärus205.01.2017 - …
Heakorra- ja kaevetööde eeskiriKehtna Vallavolikogumäärus1501.06.2014 - …
Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kordKehtna Vallavolikogumäärus1501.04.2018 - …
Järvakandi Avatud Noortekeskuse põhimäärusKehtna Vallavolikogumäärus5429.03.2019 - …
Järvakandi Hooldekodu kohamaksumuse kinnitamineKehtna Vallavalitsusmäärus601.06.2018 - …
Järvakandi Klaasimuuseumi põhimäärus Kehtna Vallavolikogumäärus5906.07.2019 - …
Järvakandi Kooli arengukava aastateks 2018-2021Kehtna Vallavolikogumäärus4225.12.2018 - 31.12.2021
Järvakandi Lasteaed Pesamuna põhimääruse kehtestamineKehtna Vallavolikogumäärus5726.04.2019 - …
Järvakandi osavalla põhimäärusKehtna Vallavolikogumäärus1201.06.2018 - …
Jäätmeseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimineKehtna Vallavolikogumäärus4301.02.2005 - …
Kalmistu kasutamise eeskiriKehtna Vallavolikogumäärus1201.05.2014 - …
Kehtna Kunstide Kooli põhimäärusKehtna Vallavolikogumäärus3701.01.2019 - …
Kehtna Kunstide Kooli õpetajate kvalifikatsiooninõudedKehtna Vallavalitsusmäärus420.06.2014 - …
Kehtna Lasteaed Siller arengukava 2019- 2023Kehtna Vallavolikogumäärus4629.01.2019 - 31.12.2023
Kehtna Lasteaed Siller põhimääruse kehtestamineKehtna Vallavolikogumäärus5526.04.2019 - …
Kehtna Lasteaed Siller ujula avaliku kasutamise tasu kinnitamineKehtna Vallavalitsusmäärus101.03.2018 - …
Kehtna Noortekeskuse põhimäärusKehtna Vallavolikogumäärus5209.03.2019 - …
Kehtna osavalla põhimäärusKehtna Vallavolikogumäärus1301.06.2018 - …
Kehtna Päästekomando põhimäärusKehtna Vallavolikogumäärus5309.03.2019 - …
Kehtna Põhikooli arengukava 2018-2023Kehtna Vallavolikogumäärus3411.12.2018 - 31.12.2023
Kehtna Põhikooli põhimäärusKehtna Vallavolikogumäärus6720.07.2017 - …
Kehtna Raamatukogu põhimäärusKehtna Vallavolikogumäärus4301.01.2019 - 31.12.2019
Kehtna Rahvaraamatukogu avaliku internetipunkti eeskirja kinnitamine Kehtna Vallavalitsusmäärus115.01.2008 - …
Kehtna valla 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamineKehtna Vallavolikogumäärus8024.06.2013 - …
Kehtna valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmineKehtna Vallavolikogumäärus5104.03.2019 - 31.12.2019
Kehtna valla ametiasutuste ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõudedKehtna Vallavolikogumäärus326.12.2017 - …
Kehtna valla arengukava aastateks 2019-2023 ja eelarvestrateegia vastuvõtmine aastateks 2019- 2022Kehtna Vallavolikogumäärus3029.10.2018 - 24.10.2019
Kehtna valla finantsjuhtimise kordKehtna Vallavolikogumäärus5806.07.2019 - …
Kehtna valla haldusterritooriumil valimiste korraldamiseks valimisjaoskondade moodustamineKehtna Vallavalitsusmäärus109.04.2019 - …
Kehtna valla hankekordKehtna Vallavalitsusmäärus806.07.2018 - …
Kehtna valla jäätmehoolduseeskiriKehtna Vallavolikogumäärus4001.01.2019 - …
Kehtna valla jäätmekava 2018-2023Kehtna Vallavolikogumäärus3614.12.2018 - 31.12.2023
Kehtna valla jäätmevaldajate registri pidamise kordKehtna Vallavalitsusmäärus720.06.2014 - …
Kehtna valla kaugküttepiirkondKehtna Vallavolikogumäärus920.03.2014 - …
Kehtna valla koolieelse lasteasutuse õpetaja palga alammäära kehtestamine 2019. aastaksKehtna Vallavolikogumäärus4729.01.2019 - 31.12.2019
Kehtna valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord Kehtna Vallavalitsusmäärus215.02.2011 - …
Kehtna valla kriisikomisjoni põhimäärusKehtna Vallavalitsusmäärus1015.10.2010 - …
Kehtna valla munitsipaalkoolide töötajate koosseisu kinnitamise kordKehtna Vallavolikogumäärus2616.09.2018 - …
Kehtna valla Noortevolikogu põhimäärusKehtna Vallavolikogumäärus2716.09.2018 - …
Kehtna valla põhimäärusKehtna Vallavolikogumäärus1405.03.2018 - 31.12.2019
Kehtna valla raamatupidamise sise- eeskiriKehtna Vallavalitsusmäärus1031.12.2018 - …
Kehtna valla rahvaraamatukogudes teavikute kojulaenutamisel tagatise võtmise ja tagastamise kord Kehtna Vallavalitsusmäärus401.04.2009 - …
Kehtna valla tunnustamise kord Kehtna Vallavolikogumäärus2416.09.2018 - …
Kehtna Vallavalitsuse palgajuhendKehtna Vallavolikogumäärus401.01.2019 - …
Kehtna vallavara kaitseks valvekaamerate paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja videovalvest teavitamise kordKehtna Vallavolikogumäärus1822.11.2010 - …
Kehtna valla vara valitsemise kord Kehtna Vallavolikogumäärus2829.09.2018 - …
Kehtna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kinnitamineKehtna Vallavolikogumäärus4905.06.2017 - 31.12.2027
Kehtna valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökordKehtna Vallavolikogumäärus3122.08.2011 - …
Kehtna valla üldplaneeringu kehtestamineKehtna Vallavolikogumäärus7322.06.2009 - …
Kinnisasja sundvõõrandamise seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Kehtna Vallavalitsusele Kehtna Vallavolikogumäärus3322.08.2011 - …
Koduteenuse osutamise tingimused ja kordKehtna Vallavolikogumäärus1801.04.2018 - …
Koerte ja kasside pidamise eeskiriKehtna Vallavolikogumäärus2120.06.2014 - …
Kohanime määramise kordKehtna Vallavolikogumäärus4801.03.2012 - …
Koolieelse lasteasutuse muude kulude osaline katmineKehtna Vallavolikogumäärus801.03.2018 - …
Koolikohustuse täitmise tagamise kord Kehtna Vallavalitsusmäärus415.01.2014 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kordKehtna Vallavolikogumäärus3222.08.2011 - …
Kooli vastuvõtu tingimused ja kordKehtna Vallavalitsusmäärus116.09.2018 - …
Kultuuriasutuste põhimääruste kinnitamineKehtna Vallavolikogumäärus3315.01.2015 - …
Küsimuste lahendamise delegeerimine Kehtna Vallavolikogumäärus4701.01.2016 - …
Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Kehtna VallavalitsuseleKehtna Vallavolikogumäärus3422.08.2011 - …
Maakatastriseadusega ning maakorraldusseadusega sätestatud ülesannete delegeerimine Kehtna Vallavalitsusele Kehtna Vallavolikogumäärus6025.09.2012 - …
Maamaksumäära kehtestamineKehtna Vallavolikogumäärus516.02.2018 - …
Maamaksust vabastamise kordKehtna Vallavolikogumäärus611.02.2018 - …
Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kordKehtna Vallavolikogumäärus2929.09.2018 - …
Munitsipaaleluruumi üüri summa arvestamineKehtna Vallavalitsusmäärus201.06.2017 - …
Müügipileti hinna kehtestamineKehtna Vallavolikogumäärus7801.07.2013 - 07.09.2019
Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kordKehtna Vallavolikogumäärus4601.12.2015 - 07.09.2019
Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise kordKehtna Vallavolikogumäärus5201.06.2016 - …
Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse määramise tingimused ja kordKehtna Vallavolikogumäärus3311.12.2018 - 31.08.2023
Rahvaraamatukogu kasutamise eeskiriKehtna Vallavolikogumäärus820.03.2014 - …
Rahvaraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kordKehtna Vallavolikogumäärus2220.06.2014 - …
Raieloa andmise kord alevikes ja küladesKehtna Vallavolikogumäärus4301.02.2008 - …
Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmineKehtna Vallavolikogumäärus3815.01.2019 - …
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendite kasutamise kordKehtna Vallavolikogumäärus5001.02.2019 - …
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri Kehtna Vallavolikogumäärus5101.04.2012 - …
Riigihangete seaduse § 9 lõikes 1 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Kehtna VallavalitsuseleKehtna Vallavolikogumäärus1731.03.2018 - …
Ruumiandmete seaduses ja kohanimeseaduses sätestatud küsimuste lahendamise delegeerimineKehtna Vallavolikogumäärus8222.10.2013 - …
Seadustes sätestatud küsimuste lahendamise delegeerimineKehtna Vallavolikogumäärus8301.11.2013 - …
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kordKehtna Vallavolikogumäärus4801.02.2019 - …
Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kordKehtna Vallavolikogumäärus1003.02.2019 - …
Spordiorganisatsioonide toetamise tingimused ja kordKehtna Vallavolikogumäärus3418.02.2018 - …
Teenistuslähetusse saatmise kordKehtna Vallavolikogumäärus2601.10.2014 - 31.12.2019
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmääradKehtna Vallavolikogumäärus1106.03.2018 - …
Tänavakaubanduse ning avalikel üritustel kauba või teenuse müügi korra kinnitamineKehtna Vallavolikogumäärus3722.10.2004 - 07.09.2019
Vajaduspõhine huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord Kehtna Vallavolikogumäärus1601.04.2018 - 06.09.2019
Valla asutuste asutamise, tegevuse, ümberkorraldamise ja lõpetamise kordKehtna Vallavolikogumäärus6222.10.2012 - …
Valla koolide põhimääruste kinnitamineKehtna Vallavolikogumäärus2714.09.2018 - …
Valla rahvaraamatukogude põhimääruste kinnitamineKehtna Vallavolikogumäärus6601.01.2019 - …
Valtu Lasteaed Pesapuu põhimääruse kehtestamineKehtna Vallavolikogumäärus5626.04.2019 - …
Valtu Põhikooli arengukavaKehtna Vallavolikogumäärus3223.10.2018 - 31.12.2021
Valtu Spordimaja põhimääruse kinnitamineKehtna Vallavolikogumäärus1625.05.2003 - …
Välireklaami paigaldamise eeskiriKehtna Vallavolikogumäärus1801.06.2014 - …
Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamise tingimused ja kordKehtna Vallavolikogumäärus5301.06.2016 - …
Õpilastele sõidusoodustuste andmise kord Kehtna Vallavolikogumäärus3511.12.2018 - …
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel lisatasu määra kehtestamineKehtna Vallavalitsusmäärus410.03.2007 - …
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ning nende kasutamise eeskiriKehtna Vallavolikogumäärus1601.06.2014 - …

Kokku: 108| Näitan: 1- 108|Näita lehekülgede kaupa

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json