Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Alkohoolse joogi jaemüügi müügikohtadele kitsenduste kehtestamineVõru Linnavolikogumäärus9701.04.2009 - …
Ametiasutuse hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kordVõru Linnavolikogumäärus2420.04.2011 - …
Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kordVõru Linnavolikogumäärus519.02.2018 - …
Atmosfääriõhu kaitse seaduses ja keskkonnaseire seaduses sätestatud ülesannete delegeerimineVõru Linnavolikogumäärus217.02.2017 - …
Bussipeatustele kohanimede määramineVõru Linnavolikogumäärus1724.10.2015 - …
Bussipeatustele kohanimede määramineVõru Linnavolikogumäärus1919.04.2016 - …
Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimineVõru Linnavolikogumäärus1001.07.2015 - …
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiselVõru Linnavolikogumäärus301.04.2016 - …
Eluruumi kasutusse andmise kordVõru Linnavolikogumäärus1721.12.2018 - …
Elutähtsa teenuse toimepidevuse nõudedVõru Linnavolikogumäärus919.03.2019 - …
Heakorraeeskirja kehtestamine ja koormiste määramineVõru Linnavolikogumäärus3201.11.2006 - …
Huvide deklareerimineVõru Linnavolikogumäärus1412.05.2014 - …
Hädaolukorra seaduses sätestatud ülesannete täitmise volitamineVõru Linnavolikogumäärus1215.04.2019 - …
Isikliku abistaja teenuse osutamise kordVõru Linnavolikogumäärus1001.04.2016 - …
Juurdepääsuteede ja parklate ehitamiseks ning taastamiseks toetuste andmise kordVõru Linnavolikogumäärus6501.01.2011 - …
JäätmehoolduseeskiriVõru Linnavolikogumäärus2601.05.2016 - …
Kaevetööde eeskiri Võru Linnavolikogumäärus2501.01.2014 - …
Kaugküttepiirkonna määramineVõru Linnavolikogumäärus10901.01.2017 - …
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduses sätestatud ülesannete delegeerimineVõru Linnavolikogumäärus2316.11.2015 - …
Koduteenuse osutamise kordVõru Linnavolikogumäärus701.04.2016 - …
Koerte ja kasside pidamise eeskiriVõru Linnavolikogumäärus1901.05.2006 - …
Kohanimede määramineVõru Linnavolikogumäärus5301.11.2010 - …
Kohanimede määramineVõru Linnavolikogumäärus501.11.2011 - …
Kohanime muutmineVõru Linnavolikogumäärus8101.09.2008 - …
Kohanime määramineVõru Linnavolikogumäärus1718.05.2013 - …
Kohanime määramineVõru Linnavolikogumäärus726.03.2012 - …
Kohanime määramine ja liikluspindade ruumikujude muutmineVõru Linnavolikogumäärus414.04.2015 - …
Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamineVõru Linnavolikogumäärus2001.01.2014 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise kordVõru Linnavolikogumäärus1701.01.2015 - …
Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapseleVõru Linnavolikogumäärus619.06.2017 - …
Lapsele tugiisiku teenuse osutamise tingimused ja kordVõru Linnavolikogumäärus801.04.2016 - …
Lasteasutuste teeninduspiirkonna kehtestamineVõru Linnavolikogumäärus1825.12.2012 - …
Lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineVõru Linnavolikogumäärus2201.01.2016 - …
Liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineVõru Linnavolikogumäärus801.07.2015 - …
Linnavara eeskiriVõru Linnavolikogumäärus1901.04.2018 - …
Maamaksumäära kehtestamine 2020. aastaksVõru Linnavolikogumäärus2201.01.2020 - 31.12.2020
Maamaksust vabastamise kordVõru Linnavolikogumäärus2801.01.2013 - …
Muinsuskaitsealal paikneva hoone toetuse kordVõru Linnavolikogumäärus922.05.2018 - …
Müügipileti hinna kehtestamine ja volituse andmineVõru Linnavolikogumäärus3301.01.2017 - …
Noorsootöö ja huvitegevuse toetuse andmise kordVõru Linnavolikogumäärus801.07.2015 - …
Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimineVõru Linnavolikogumäärus1107.08.2017 - …
Nöörimaa Tugikodu asutamineVõru Linnavolikogumäärus2501.07.2006 - …
Planeerimisseaduses ja maakorraldusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineVõru Linnavolikogumäärus901.07.2015 - …
Projektides osalemise kordVõru Linnavolikogumäärus2415.02.2019 - …
Projektipõhise sotsiaaltransporditeenuse osutamise kordVõru Linnavolikogumäärus1801.01.2020 - 31.12.2021
Puudega isiku eluaseme kohandamise kordVõru Linnavolikogumäärus1901.10.2019 - 31.08.2023
Puude raieloa andmise kord Võru linnasVõru Linnavolikogumäärus4701.12.2004 - …
Puuetega inimeste organisatsioonidele toetuse andmise kordVõru Linnavolikogumäärus3101.10.2006 - …
Rahvastikuregistri seaduses ja perekonnaseisutoimingute seaduses sätestatud ülesannete delegeerimineVõru Linnavolikogumäärus518.01.2019 - …
Ranitsatoetuse maksmise kordVõru Linnavolikogumäärus7701.07.2008 - …
Reklaamimaksu kehtestamineVõru Linnavolikogumäärus401.07.2013 - …
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiriVõru Linnavolikogumäärus2501.07.2016 - …
Riigihangete seadusest tulenevate ülesannete delegeerimineVõru Linnavolikogumäärus301.03.2018 - …
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordVõru Linnavolikogumäärus601.04.2016 - …
Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimineVõru Linnavolikogumäärus501.04.2016 - …
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kordVõru Linnavolikogumäärus1401.01.2020 - …
Sõidusoodustused Võru linna läbivatel maakonna bussiliinidelVõru Linnavolikogumäärus2701.10.2015 - 19.05.2020
Teede ja tänavate sulgemise maksVõru Linnavolikogumäärus1901.01.2014 - …
Täisealise isiku hoolduse korraldamise kordVõru Linnavolikogumäärus922.04.2017 - …
Täiskasvanule tugiisikuteenuse osutamise kordVõru Linnavolikogumäärus1401.06.2019 - …
Tänavanime määramineVõru Linnavolikogumäärus1413.02.2006 - …
Tänavanime määramineVõru Linnavolikogumäärus4914.05.2007 - …
Varjupaigateenuse osutamise kordVõru Linnavolikogumäärus1101.04.2016 - …
Veeseaduses sätestatud ülesande delegeerimineVõru Linnavolikogumäärus201.02.2018 - …
Volikogu töö tasustamineVõru Linnavolikogumäärus1701.01.2018 - …
Volituse andmineVõru Linnavolikogumäärus2401.12.2015 - …
Volituse andmineVõru Linnavolikogumäärus3401.01.2017 - …
Volituste andmine ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete täitmiseksVõru Linnavolikogumäärus415.02.2012 - 19.05.2020
Volituste andmine ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete täitmiseksVõru Linnavolikogumäärus1425.06.2012 - 19.05.2020
Volituste delegeerimineVõru Linnavolikogumäärus2022.12.2013 - …
Välireklaami paigaldamise eeskiriVõru Linnavolikogumäärus10001.04.2009 - …
Võlanõustamisteenuse osutamise kordVõru Linnavolikogumäärus1201.04.2016 - …
Võru linna 2020. aasta eelarveVõru Linnavolikogumäärus129.01.2020 - 31.12.2020
Võru linna aasta õpetaja statuutVõru Linnavolikogumäärus6101.05.2017 - …
Võru linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmineVõru Linnavolikogumäärus1319.04.2019 - …
Võru linna arengukava 2017-2035Võru Linnavolikogumäärus1401.10.2019 - 31.12.2035
Võru linna eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalastele üritustele toetuse andmise kordVõru Linnavolikogumäärus5301.07.2007 - …
Võru linna eelarvest kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmise kordVõru Linnavolikogumäärus8301.10.2008 - …
Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2024Võru Linnavolikogumäärus2001.01.2020 - 31.12.2024
Võru linna ehitusmäärusVõru Linnavolikogumäärus2201.07.2014 - 19.05.2020
Võru linna finantsjuhtimise kordVõru Linnavolikogumäärus201.01.2019 - …
Võru linna jäätmevaldajate registri asutamineVõru Linnavolikogumäärus5801.01.2020 - …
Võru linnakalmistu kasutamise eeskiriVõru Linnavolikogumäärus1301.07.2014 - …
Võru linna omandis olevate mitteeluruumide üürimääradVõru Linnavolikogumäärus2120.10.2011 - …
Võru linna põhimäärusVõru Linnavolikogumäärus122.04.2013 - 18.06.2020
Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2027Võru Linnavolikogumäärus2301.01.2017 - 31.12.2027
Võru linna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2015-2020Võru Linnavolikogumäärus1801.12.2015 - 31.12.2020
Võru linna sõpruslinnadega koostöö edendamiseks toetuse andmise kordVõru Linnavolikogumäärus2115.02.2019 - …
Võru linna terviseprofiilVõru Linnavolikogumäärus1501.09.2012 - …
Võru linna tänavate talihoolduse seisundinõudedVõru Linnavolikogumäärus2301.07.2006 - 19.05.2020
Võru Linnavalitsuse palgajuhendVõru Linnavolikogumäärus823.11.2018 - …
Võru Linnavalitsuse valitsemiskuludesse planeeritud toetuste eraldamise kordVõru Linnavolikogumäärus2001.06.2016 - …
Võru Linnavolikogu ja Võru Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kordVõru Linnavolikogumäärus901.04.2013 - …
Võru linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031Võru Linnavolikogumäärus1501.10.2019 - 31.12.2031
Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiriVõru Linnavolikogumäärus1101.05.2013 - …
Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiriVõru Linnavolikogumäärus1201.05.2013 - …
Võru linna üldplaneeringu kehtestamineVõru Linnavolikogumäärus9801.04.2009 - …
Võrumaa Keskraamatukogu kasutamise eeskiriVõru Linnavolikogumäärus1001.07.2012 - …
Võrumaa Keskraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kordVõru Linnavolikogumäärus5201.07.2007 - …
Võrumaa Keskraamatukogu põhimäärusVõru Linnavolikogumäärus2901.10.2016 - …
Võru maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmineVõru Linnavolikogumäärus123.03.2019 - …
Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2015–2020 vastuvõtmineVõru Linnavolikogumäärus202.03.2015 - 31.12.2020
Õpilasele sõidusoodustuse määramise kordVõru Linnavolikogumäärus1301.10.2017 - …
Õpilasele välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kordVõru Linnavolikogumäärus4501.01.2011 - …
Ühistranspordiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineVõru Linnavolikogumäärus1501.10.2015 - …
Üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökordVõru Linnavolikogumäärus1325.12.2012 - …
Üldhooldusteenuse kordVõru Linnavolikogumäärus1622.04.2017 - …
Ürituse korraldamise kordVõru Linnavolikogumäärus701.07.2014 - …
Üüri piirmäärade kehtestamineVõru Linnavolikogumäärus2720.01.2019 - …

Kokku: 109| Näitan: 1- 109|Näita lehekülgede kaupa

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json