Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ametisse valitavate ja nimetatud isikute sotsiaalsed garantiidKose Vallavolikogumäärus4808.01.2019 - …
Ardu Kooli põhimääruse kinnitamineKose Vallavolikogumäärus4417.04.2015 - …
Ardu Lasteaia arengukava aastateks 2018-2021 kinnitamineKose Vallavolikogumäärus4128.10.2018 - 31.12.2021
Ardu Lasteaia põhimääruse kinnitamineKose Vallavolikogumäärus4503.01.2016 - …
Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatuse ja kord Kose Vallavolikogumäärus11601.10.2012 - …
Hangete teostamise kordKose Vallavolikogumäärus7422.02.2020 - …
Harju maakonna arengustrateegia 2035+ mitte heakskiitmineKose Vallavolikogumäärus5006.01.2019 - …
Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord paljulapselistele ja vähekindlustatud peredeleKose Vallavolikogumäärus6421.10.2019 - …
Jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonna, vedamise sageduse ja aja ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra kehtestamineKose Vallavolikogumäärus11007.07.2012 - …
Kaasava eelarve menetlemise kordKose Vallavolikogumäärus6512.09.2016 - …
Kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Kose VallavalitsuseleKose Vallavolikogumäärus10122.04.2012 - …
Kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Kose VallavalitsuseleKose Vallavolikogumäärus10222.04.2012 - …
Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuse lahendamise delegeerimineKose Vallavolikogumäärus9706.12.2020 - …
Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuse lahendamise delegeerimine Kose Vallavalitsusele Kose Vallavolikogumäärus13020.12.2016 - …
Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuse lahendamise delegeerimine Kose Vallavalitsusele Kose Vallavolikogumäärus13431.01.2017 - …
Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuse lahendamise delegeerimine Kose VallavalitsuseleKose Vallavolikogumäärus13928.04.2017 - …
Koolieelse lasteasutuse seadusest tuleneva ülesande delegeerimine Kose VallavalitsuseleKose Vallavolikogumäärus10730.05.2016 - …
Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Kose Vallavolikogumäärus12803.04.2020 - …
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamineKose Vallavolikogumäärus14627.08.2017 - …
Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kordKose Vallavolikogumäärus2813.06.2014 - …
Kose Avatud Noortekeskuse põhimäärusKose Vallavolikogumäärus9509.11.2020 - …
„Kose Gümnaasiumi arengukava 2020-2025“ kinnitamineKose Vallavolikogumäärus8607.06.2020 - 31.12.2025
Kose Gümnaasiumi klassi täitumuse suurema ülemise piirnormi kehtestamineKose Vallavolikogumäärus10920.05.2012 - …
Kose Gümnaasiumi põhimäärusKose Vallavolikogumäärus6714.02.2020 - …
Kose Huvikooli põhimäärusKose Vallavolikogumäärus5501.07.2020 - …
Kose Huvikooli õppetasude kehtestamineKose Vallavolikogumäärus9021.08.2020 - …
Kose Kihelkonna Muuseumi põhimäärusKose Vallavolikogumäärus6406.11.2020 - …
Kose Kultuurikeskuse põhimäärusKose Vallavolikogumäärus13713.09.2013 - …
Kose Lasteaed PäevaLill põhimäärusKose Vallavolikogumäärus1101.04.2019 - …
Kose Muusikakooli põhimäärusKose Vallavolikogumäärus10528.10.2013 - …
Kose Päevakeskuse põhimäärusKose Vallavolikogumäärus8307.06.2020 - …
Kose Raamatukogu kasutamise eeskirjadKose Vallavolikogumäärus13501.07.2013 - …
Kose Raamatukogu põhimäärusKose Vallavolikogumäärus13401.12.2016 - …
Kose Spordikooli põhimäärusKose Vallavolikogumäärus10431.03.2008 - …
Kose Spordimaja põhimäärusKose Vallavolikogumäärus7007.02.2020 - …
Kose-Uuemõisa Külakeskuse põhimäärus Kose Vallavolikogumäärus4101.09.2014 - …
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli ja Oru Põhikooli pikapäevarühma täitumuse suurema ülemise piirnormi kehtestamine Kose Vallavolikogumäärus8223.10.2011 - …
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli põhimäärusKose Vallavolikogumäärus10414.05.2016 - …
Kose valla aasta ema ja aasta isa tunnustuse avaldamise kordKose Vallavolikogumäärus5802.12.2019 - …
Kose valla arengukava aastateks 2015-2025 vastuvõtmineKose Vallavolikogumäärus4228.10.2018 - 31.12.2025
Kose valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõudedKose Vallavolikogumäärus2901.07.2014 - …
Kose valla eelarve ja lisaeelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kordKose Vallavolikogumäärus6029.09.2019 - …
Kose valla eelarvestrateegia 2021-2024 kinnitamineKose Vallavolikogumäärus9606.12.2020 - 31.12.2024
Kose valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kordKose Vallavolikogumäärus4910.01.2015 - …
Kose valla esmatasandi tervisekeskuse arengukava kinnitamineKose Vallavolikogumäärus10609.05.2016 - …
Kose valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2040Kose Vallavolikogumäärus7207.02.2020 - 31.12.2039
Kose valla heakorra eeskiriKose Vallavolikogumäärus15112.09.2016 - …
Kose valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamineKose Vallavolikogumäärus9101.11.2016 - …
Kose valla jäätmekava vastuvõtmineKose Vallavolikogumäärus9024.12.2007 - …
Kose valla jäätmevaldajate registri põhimäärusKose Vallavolikogumäärus6321.10.2019 - …
Kose valla kaevetööde eeskirja kehtestamineKose Vallavolikogumäärus7320.06.2005 - …
Kose valla kalmisturegistri asutamine ja põhimäärusKose Vallavolikogumäärus3301.09.2018 - …
Kose valla kalmistute kasutamise eeskiri Kose Vallavolikogumäärus2727.05.2013 - …
Kose valla kaugküttepiirkondade piirid, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojusettevõtja arenduskohustusKose Vallavolikogumäärus14025.05.2015 - …
„Kose valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026“ kinnitamineKose Vallavolikogumäärus12203.12.2016 - 31.12.2026
Kose valla koerte ja kasside pidamise eeskiriKose Vallavolikogumäärus12015.11.2016 - …
Kose valla koolieelsetele lasteasutustele teeninduspiirkondade kinnitamineKose Vallavolikogumäärus8507.06.2020 - …
Kose valla kultuuri ja spordi arengukava 2030 kinnitamineKose Vallavolikogumäärus5701.07.2019 - 31.12.2030
Kose valla küladele ja alevikele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise kordKose Vallavolikogumäärus13106.09.2019 - …
Kose valla küla- ja alevikuvanema statuudi kinnitamineKose Vallavolikogumäärus3213.06.2014 - …
Kose valla mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise tingimused ja kordKose Vallavolikogumäärus4430.11.2018 - …
Kose valla noorsootöö kvaliteedi hindamise kinnitamineKose Vallavolikogumäärus14827.08.2017 - …
Kose valla noortevolikogu moodustamine ja põhimääruse kehtestamineKose Vallavolikogumäärus6725.04.2011 - …
Kose valla põhimäärusKose Vallavolikogumäärus2208.05.2018 - …
Kose valla raamatukogude teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord Kose Vallavolikogumäärus6824.04.2011 - …
Kose valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiriKose Vallavolikogumäärus13801.05.2017 - …
Kose valla teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine Kose Vallavolikogumäärus10701.07.2012 - …
Kose valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2018-2021 kinnitamineKose Vallavolikogumäärus2105.05.2018 - 31.12.2021
Kose valla tunnustamise kordKose Vallavolikogumäärus7928.03.2020 - …
Kose Vallavalitsuse ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste asjaajamiskordKose Vallavolikogumäärus12601.01.2017 - …
Kose Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhendKose Vallavolikogumäärus1309.11.2020 - …
Kose Vallavalitsuse ametiasutuse põhimäärusKose Vallavolikogumäärus2801.07.2018 - …
Kose Vallavalitsuse töökordKose Vallavolikogumäärus2511.06.2018 - …
Kose valla vallasõbralikuma ettevõtte tunnustuse avaldamise kordKose Vallavolikogumäärus1431.12.2017 - …
Kose Vallavolikogu Kantselei põhimäärusKose Vallavolikogumäärus2601.09.2018 - …
Kose Vallavolikogu tasude maksmise kordKose Vallavolikogumäärus1905.03.2018 - …
Kose Vallavolikogu töökordKose Vallavolikogumäärus2301.03.2019 - …
Kose valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 kinnitamineKose Vallavolikogumäärus806.02.2018 - 31.12.2029
Kose valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise ja nendega liitumise eeskirja kinnitamineKose Vallavolikogumäärus4701.01.2011 - …
Kose valla üldhariduskoolide palgakorralduse kooskõlastamise delegeerimine vallavalitsuseleKose Vallavolikogumäärus7001.06.2015 - …
Kose valla üldplaneeringu kehtestamineKose Vallavolikogumäärus8301.01.2012 - …
Lastekaitseseadusest ja sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine Kose VallavalitsuseleKose Vallavolikogumäärus10312.04.2016 - …
Maamaksumäära kehtestamineKose Vallavolikogumäärus12101.01.2013 - …
Munitsipaalomandis olevate ruumide üüri piirmäärade kehtestamineKose Vallavolikogumäärus4908.01.2019 - …
Oru Külakeskuse põhimääruse kinnitamineKose Vallavolikogumäärus5626.03.2007 - …
Oru Lasteaed Mesimumm arengukava aastateks 2019-2023 kinnitamineKose Vallavolikogumäärus5301.04.2019 - 31.12.2023
Oru lasteaed Mesimumm põhimäärusKose Vallavolikogumäärus8505.03.2018 - …
Oru Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2017-2022Kose Vallavolikogumäärus14127.05.2017 - 31.12.2022
Oru Põhikooli põhimäärusKose Vallavolikogumäärus5301.02.2015 - …
Puude raieloa andmise kord Kose vallasKose Vallavolikogumäärus14527.08.2017 - …
Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse taotlemise ja määramise kordKose Vallavolikogumäärus4228.10.2018 - 31.08.2023
Pädevuse delegeerimineKose Vallavolikogumäärus1423.02.2014 - …
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Kose VallavalitsuseleKose Vallavolikogumäärus3002.07.2018 - …
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise riiklike rahaliste vahendite toetuse kasutamise kord Kose vallasKose Vallavolikogumäärus13601.04.2017 - …
Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Kose vallasKose Vallavolikogumäärus15501.01.2018 - …
Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimineKose Vallavolikogumäärus12402.12.2016 - …
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordKose Vallavolikogumäärus9901.01.2021 - …
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamineKose Vallavolikogumäärus9706.02.2018 - …
Tänava- ja turukaubanduse kord ning kauba või teenuse avalikul üritusel müügi kordKose Vallavolikogumäärus2525.04.2014 - …
Vallasiseste bussiliinide sõidupiletihindade kehtestamineKose Vallavolikogumäärus12701.01.2017 - …
Vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise ja vallavanemale puhkuse andmise kordKose Vallavolikogumäärus2929.06.2018 - …
Vallavara valitsemise kordKose Vallavolikogumäärus5622.02.2020 - …
Õpilaste transpordi korraldamine ja sõidukulude hüvitamise kordKose Vallavolikogumäärus15415.10.2018 - …
Üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestamine Kose Vallavolikogumäärus7015.10.2018 - …

Kokku: 104| Näitan: 1- 104|Näita lehekülgede kaupa

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json