Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Harju maakonnas asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva piiranguvööndi ulatusKeskkonnaministermäärus4301.01.2006 - …
Loobu metskonna maa riigi omandisse jätmineKeskkonnaministermäärus4324.11.2006 - …
Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekiriKeskkonnaministermäärus12614.05.2007 - …
Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel lisas A nimetatud imetajate, lindude ja roomajate pidamise registreerimise kord ja inimahvlaste sugukonda kuuluvate isendite pidamise keelamineKeskkonnaministermäärus2928.04.2007 - …
Keskkonnaregistrist andmete väljastamise taotluse vormKeskkonnaministermäärus5826.07.2003 - …
Keskkonnaregistri avalikult kasutatavate andmete paberkandjal avalikustamise maht ja kujuKeskkonnaministermäärus5926.07.2003 - …
Rahvusvahelise lepinguga määratud andmevahetuse täpsustatud kordKeskkonnaministermäärus6026.07.2003 - …
Suurte üleujutusaladega siseveekogude nimistu ja nendel siseveekogudel kõrgveepiiri määramise kordKeskkonnaministermäärus5810.06.2004 - …
Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimisel või geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva toote turustamisel teatavaks saanud ohu kohta esitatav ja avalikustatav teaveKeskkonnaministermäärus6824.06.2004 - …
Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohtaKeskkonnaministermäärus7527.10.2003 - …
Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju suuruse kindlaksmääramise akti vormi kehtestamineKeskkonnaministermäärus1101.06.2002 - …
Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise ja geneetiliselt muundatud organismide või neid sisaldavate või neist koosnevate toodete turustamisloa taotluses esitatavate andmete loetelu ja taotluste vormid, riskianalüüsi tegemise kord ja riskianalüüsi tulemustes esitatavate andmete loetelu, lubades sisalduvate andmete loetelu ja lubade vormidKeskkonnaministermäärus10712.09.2004 - …
Geneetiliselt muundatud organismi ja seda sisaldava toote turustamisloa taotluse hindamisaruande sisuKeskkonnaministermäärus10812.09.2004 - …
Teabevahetus ja konsulteerimine Euroopa Komisjoniga geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise ja geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva toote turustamisega seotud küsimustesKeskkonnaministermäärus11112.09.2004 - …
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatusKeskkonnaministermäärus7601.01.2006 - …
Keskkonnaregistri pidamise täpsustatud kordKeskkonnaministermäärus228.01.2005 - …
Geneetiliselt muundatud organismi ja toote turustamisega seotud keskkonnaseire aruande sisule esitatavad nõuded ja aruande esitamise kordKeskkonnaministermäärus2010.04.2005 - …
“Elukeskkonna arendamise rakenduskava” struktuuritoetuse kasutamise seirearuandluse eeskiriKeskkonnaministermäärus2413.07.2008 - …
«Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006» 4. prioriteedi «Infrastruktuur ja kohalik areng» meetme 4.2 «Keskkonna-infrastruktuuri arendamine» raames toetuse andmise tingimusedKeskkonnaministermäärus1813.07.2008 - …
Reservatsiooni tegemine loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni III lisa mõnede liikide suhtesKeskkonnaministermäärus6117.12.2007 - …

Kokku: 315| Näitan: 1- 20|Näita kõiki