This is a list of the English translations of the Estonian Acts of Law made available in the Riigi Teataja database. Please be reminded that only the original Estonian text has legal effect. All the texts can be freely used but reference to the source of the translation, the official database of the Estonian legal acts Riigi Teataja, is required. The list will be constantly supplemented.

Accounting Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 4 June 2012
Raamatupidamise seadus
Act on Granting International Protection to Aliens
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 28 April 2013
- consolidated text 1 September 2013
- consolidated text 1 October 2013
Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus
Act on Introduction of Euro
- consolidated text 1 January 2011
Euro kasutusele võtmise seadus
Act on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and Precursors thereof
- consolidated text 27 February 2011
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 15 March 2013
- consolidated text 1 July 2013
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus
Act on Ratification and Implementation of Treaty Establishing European Stability Mechanism
- consolidated text 15 September 2012
Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seadus
Act to Regulate Dissemination of Works which Contain Pornography or Promote Violence or Cruelty
- consolidated text 1 January 2012
Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus
Act on the Return of Cultural Objects Unlawfully Removed from the Territory of a Member State of the European Union
- consolidated text 1 January 2012
Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seadus
Administrative Co-operation Act
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 15 July 2013
Halduskoostöö seadus
Administrative Procedure Act
- consolidated text 1 January 2012
Haldusmenetluse seadus
Advertising Act
-consolidated text 26 November 2011
- consolidated text 1 June 2012
- consolidated text 1 March 2013
- consolidated text 1 July 2013
Reklaamiseadus
Alcohol Act
- consolidated text 1 April 2012
Alkoholiseadus
Alcohol, Tobacco, Fuel and Electricity Excise Duty Act
- consolidated text 27 July 2011
- consolidated text 1 February 2012
- consolidated text 1 April 2012
- consolidated text 1 July 2012
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 1 July 2013
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus
Aliens Act
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 28 April 2013
- consolidated text 12 July 2013
- consolidated text 1 September 2013
- consolidated text 1 October 2013
Välismaalaste seadus
Ambient Air Protection Act
- consolidated text 1 March 2013
- consolidated text 1 June 2013
Välisõhu kaitse seadus
Animal Protection Act
- consolidated text 1 January 2013
Loomakaitseseadus
Anti-Corruption Act
- consolidated text 1 April 2013
Korruptsioonivastane seadus
Apartment Associations Act
- consolidated text 9 January 2013
Korteriühistuseadus
Apartment Ownership Act
- consolidated text 9 January 2013
Korteriomandiseadus
Archives Act
- consolidated text 1 January 2012
Arhiiviseadus
Artificial Insemination and Embryo Protection Act
- consolidated text 13 March 2011
Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus
Assistant Police Officer Act
- consolidated text 1 January 2012
Abipolitseiniku seadus
Assumption and Performance by the Republic of Estonia of Proprietary Obligations Related to Membership in International Organisations Act
- consolidated text 24 December 2011
Eesti Vabariigi poolt rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks olemisega seotud varaliste kohustuste võtmise ja täitmise seadus
Auditors Activities Act
- consolidated text 2 October 2011
- consolidated text 19 December 2012
Audiitortegevuse seadus
Bailiffs Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 March 2013
Kohtutäituriseadus
Bank of Estonia (Eesti Pank) Act
- consolidated text 24 December 2011
Eesti Panga seadus
Bankruptcy Act
- consolidated text 30 June 2011
- consolidated text 1 March 2013
Pankrotiseadus
Bar Association Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 March 2013
Advokatuuriseadus

Basic Schools and Upper Secondary Schools Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 1 August 2012
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 1 September 2013

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Building Act
- consolidated text 20 March 2011
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 4 June 2012
- consolidated text 9 January 2013
- consolidated text 14 July 2013
Ehitusseadus
Building Association Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 9 January 2013
Hooneühistuseadus
Civil Service Act
- consolidated text 1 April 2013
Avaliku teenistuse seadus
Code of Administrative Court Procedure
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 July 2012
- consolidated text 1 December 2012
- consolidated text 1 January 2013
Halduskohtumenetluse seadustik

Code of Criminal Procedure
- consolidated text 1 June 2013
- consolidated text 15 July 2013
- consolidated text 1 September 2013
- consolidated text 27 October 2013

Kriminaalmenetluse seadustik
Code of Enforcement Procedure
- consolidated text 23 June 2012
- consolidated text 1 April 2013
Täitemenetluse seadustik
Chancellor of Justice Act
- consolidated text 1 April 2013
Õiguskantsleri seadus
Churches and Congregations Act
- consolidated text 19 December 2012
Kirikute ja koguduste seadus
Citizen of the European Union Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 1 January 2012
Euroopa Liidu kodaniku seadus

Citizenship Act
- consolidated text 1 April 2013

Kodakondsuse seadus
Commercial Associations Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 19 December 2012
Tulundusühistuseadus
Commercial Code
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 4 June 2012
- consolidated text 1 December 2012
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 12 July 2013
Äriseadustik
Commercial Pledges Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 19 December 2012
Kommertspandiseadus
Community-scale Involvement of Employees Act
- consolidated text 14 July 2011
Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus
Compensation for Damage Caused by State to Person by Unjust Deprivation of Liberty Act
- consolidated text 2 June 2011
Riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seadus

Competition Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 7 July 2012
- consolidated text 15 July 2013

Konkurentsiseadus
Conciliation Act
- consolidated text 1 January 2010
Lepitusseadus
The Constitution of the Republic of Estonia
- consolidated text 22 July 2011
Eesti Vabariigi põhiseadus
The Constitution of the Republic of Estonia Amendment Act
- consolidated text 6 January 2004
Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus
The Constitution of the Republic of Estonia Implementation Act
- consolidated text 3 July 1992
Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus
Constitutional Review Court Procedure Act
- consolidated text 11 November 2012
Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus

Consular Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 28 October 2013

Konsulaarseadus
Consumer Protection Act
- consolidated text 1 July 2011
Tarbijakaitseseadus
Copyright Act
- consolidated text 16 January 2011
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 November 2013
Autoriõiguse seadus
Council Regulation (EEC) No. 2137/85 on the European Economic Interest Grouping Implementation Act
- consolidated text 1 May 2004
Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 «Euroopa majandushuviühingu kohta» rakendamise seadus
Council Regulation (EC) No 1435/2003 on the Statute for a European company (SCE) Implementation Act
- consolidated text 18 August 2006
- consolidated text 1 December 2012
Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 «Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta» rakendamise seadus
Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) Implementation Act
- consolidated text 1 December 2012
Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 «Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta» rakendamise seadus
Courts Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 July 2012
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 1 July 2013
Kohtute seadus
Creative Persons and Artistic Associations Act
- consolidated text 1 January 2011
Loovisikute ja loomeliitude seadus

Credit Institutions Act
- consolidated text 12 November 2011
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 30 March 2012
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 22 July 2013

Krediidiasutuste seadus
Cultural Endowment of Estonia Act
- consolidated text 1 May 2007
- consolidated text 1 April 2013
Eesti Kultuurkapitali seadus
Customs Act
- consolidated text 1 March 2012
- consolidated text 1January 2013
- consolidated text 1 July 2013
- consolidated text 15 July 2013
Tolliseadus
Debt Restructuring and Debt Protection Act
- consolidated text 5 April 2011
Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus
Digital Signatures Act
- consolidated text 1 January 2011
Digitaalallkirja seadus
District Heating Act
- consolidated text 1 January 2011
Kaugkütteseadus
Electricity Market Act
- consolidated text 8 July 2012
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 1 March 2013
Elektrituruseadus
Electronic Communications Act
- consolidated text 1 January 2016
Elektrooniliseside seadus
Emergency Act
- consolidated text 1 April 2013
Hädaolukorra seadus
Employees’ Trustee Act
- consolidated text 20 February 2012
- consolidated text 1 April 2013
Töötajate usaldusisiku seadus
Employment Contracts Act
- consolidated text 4 June 2012
- consolidated text 1 April 2013
Töölepingu seadus
Environmental Charges Act
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 1 June 2013
Keskkonnatasude seadus
Equal Treatment Act
- consolidated text 20 February 2012
- consolidated text 1 August 2012
- consolidated text 1 April 2013
Võrdse kohtlemise seadus
Estonian Central Register of Securities Act
- consolidated text 6 July 2012
Eesti väärtpaberite keskregistri seadus
Estonian Defence Forces Organisation Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 April 2013
Kaitseväe korralduse seadus
Estonian Flag Act
- consolidated text 19 March 2011
Eesti lipu seadus
Estonian Health Insurance Fund Act
- consolidated text 24 December 2011
Eesti Haigekassa seadus
Estonian Public Broadcasting Act
- consolidated text 16 January 2011
- consolidated text 1 July 2013
Eesti Rahvusringhäälingu seadus
European Parliament and Council Regulation (EC) No 1082/2006 on a European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) Implementation Act
- consolidated text 5 July 2008
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 «Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta» rakendamise seadus (lühend - ETKRS)
European Parliament Election Act
- consolidated text 1 April 2013
Euroopa Parlamendi valimise seadus

European Union Common Agricultural Policy Implementation Act
- consolidated text 27 November 2011
- consolidated text 28 February 2013
- consolidated text 1 September 2013

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus
Exclusion of Cultural and Social Assets from Bankruptcy Estate Act
- consolidated text 1 June 2010
Kultuuri- või sotsiaalobjektide pankrotivarast välistamise seadus
Exclusion of Dwellings from Bankruptcy Estate Act
- consolidated text 1 June 2002
Eluruumide pankrotivarast välistamise seadus
Explosives Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 July 2013
Lõhkematerjaliseadus
Family Law Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 7 July 2012
Perekonnaseadus

Feed Act
- consolidated text 4 March 2011
- consolidated text 14 July 2013

Söödaseadus
Fertilisers Act
- consolidated text 4 March 2011
Väetiseseadus
Financial Supervision Authority Act
- consolidated text 3 April 2011
- consolidated text 18 July 2011
- consolidated text 30 March 2012
- consolidated text 22 July 2013
- consolidated text 1 August 2013
Finantsinspektsiooniseadus
Fire Safety Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 26 April 2013
Tuleohutuse seadus

Fiscal Marking of Liquid Fuel Act
- consolidated text 1 January 2012

Vedelkütuse erimärgistamise seadus
Fisheries Market Organisation Act
-consolidated text 1 January 2012
Kalandusturu korraldamise seadus
Fishing Act
- consolidated text 1 July 2011
- consolidated tex 18 November 2012
Kalapüügiseadus
Food Act
- consolidated text 20 January 2011
- consolidated text 1 June 2013
- consolidated text 1 July 2013
Toiduseadus
Foreign Relations Act
- consolidated text 1 April 2011
Välissuhtlemisseadus
Foreign Service Act
- consolidated text 1 January 2010
- consolidated text 1 April 2013
Välisteenistuse seadus
Forensic Examination Act
- consolidated text 1 April 2013
Kohtuekspertiisiseadus
Forest Act
- consolidated text 15 January 2011
- consolidated text 1 April 2013
Metsaseadus
Foundations Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 19 December 2012
Sihtasutuste seadus
Funded Pensions Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 30 March 2012
- consolidated text 1 April 2013
Kogumispensionide seadus
Gambling Act
- consolidated text 9 July 2012
Hasartmänguseadus
Gambling Tax Act
- consolidated text 1 January 2011
Hasartmängumaksuseadus
Gender Equality Act
- consolidated text 1 August 2012
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 6 May 2013
Soolise võrdõiguslikkuse seadus
General Part of the Civil Code Act
- consolidated text 1 July 2010
- consolidated text 5 April 2011
Tsiviilseadustiku üldosa seadus
General Part of the Economic Activities Code Act
- consolidated text 1 January 2014
Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
Geographical Indication Protection Act
- consolidated text 1 January 2010
- consolidated text 1 January 2012
Geograafilise tähise kaitse seadus
Guarantee Fund Act
- consolidated text 1 June 2011
- consolidated text 18 July 2011
Tagatisfondiseadus
Handling and Transplantation of Cells, Tissues and Organs Act
- consolidated text 1 January 2011
Rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seadus
Health Services Organisation Act
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 1 June 2013
- consolidated text 21 June 2013
- consolidated text 1 September 2013
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus
Heavy Goods Vehicles Tax Act
- consolidated text 1 January 2012
Raskeveokimaksu seadus
Heritage Conservation Act
- consolidated text 1 June 2011
- consolidated text 1 January 2014
Muinsuskaitseseadus

Hobby Schools Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 1 September 2013

Huvikooli seadus
Human Genes Research Act
- consolidated text 9 July 2010
Inimgeeniuuringute seadus
Hunting Act
- consolidated text 1 January 2012
Jahiseadus

Identity Documents Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 1 September 2013

Isikut tõendavate dokumentide seadus
Immovables Expropriation Act
- consolidated text 1 July 2010
- consolidated text 1 March 2013
Kinnisasja sundvõõrandamise seadus
Implementation of Convention on Grant of European Patents Act
- consolidated text 1 January 2012
Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seadus
Imprisonment Act
- consolidated text 1 April 2011
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 August 2012
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 15 July 2013
- consolidated text 1 September 2013
- consolidated text 1 October 2013
Vangistusseadus
Income Tax Act
- consolidated text 30 March 2012
- consolidated text 20 July 2012
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 1 July 2013
- consolidated text 1 September 2013
Tulumaksuseadus
Individual Labour Dispute Resolution Act
- consolidated text 1 April 2013
Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus
Industrial Design Protection Act
- consolidated text 1 January 2012
Tööstusdisaini kaitse seadus

Industrial Emissions Act
- consolidated text 1 June 2013

Tööstusheite seadus
Infectious Animal Disease Control Act
- consolidated text 4 March 2011
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 January 2013
Loomatauditõrjeseadus
InformationSociety Services Act
- consolidated text 16 January 2011
Infoühiskonna teenuse seadus

Institutions of Professional Higher Education Act
- consolidatedtext 1 January 2012
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 1 September 2013

Rakenduskõrgkooliseadus
International Military Co-operation Act
- consolidated text 17 March 2012
- consolidated text 1 July 2013
Rahvusvahelise sõjalise koostöö seadus
International Sanctions Act
- consolidated text 18 May 2012
Rahvusvahelise sanktsiooni seadus
Intra-Community Transport, Export and Import of Cultural Objects Act
- consolidated text 1 January 2012
Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus
Investment Funds Act
- consolidated text 1 August 2011
- consolidated text 12 November 2011
- consolidated text 30 March 2012
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 25 May 2013
- consolidated text 22 July 2013
Investeerimisfondide seadus
Insurance Activities Act
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 6 May 2013
- consolidated text 22 July 2013
Kindlustustegevuse seadus

Labour Market Services and Benefits Act
- consolidated text 1 May 2011
- consolidatedtext 20 February 2012
- consolidated text 1 August 2012
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 1 July 2013
- consolidated text 16 July 2013

Tööturuteenuste ja -toetuste seadus
Land Register Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 1 July 2013
Kinnistusraamatuseadus
Land Tax Act
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 1 July 2013
Maamaksuseadus
Language Act
- consolidated text 1 July 2011
- consolidated text 1 August 2012
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 1 July 2013
- consolidated text 1 September 2013
Keeleseadus
Law Enforcement Act Korrakaitseseadus
Law of Obligations Act
- consolidated text 18 July 2011
- consolidated text 15 April 2013
- consolidated text 1 May 2013
- consolidated text 1 July 2013
Võlaõigusseadus
Law of Obligations Act, General Part of the Civil Code Act and Private International Law Act Implementation Act
- consolidated text 1 July 2011
Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus
Law of Property Act
- consolidated text 30 June 2011
- consolidated text 17 April 2012
Asjaõigusseadus
Law of Property Act Implementation Act
- consolidated text 30 June 2011
- consolidated text 17 April 2012
- consolidated text 20 March 2013
Asjaõigusseaduse rakendamise seadus
Law of Succession Act
-consolidated text 1 July 2010
Pärimisseadus
Lease Disputes Resolution Act
- consolidated text 1 January 2011
Üürivaidluse lahendamise seadus
Liquid Fuel Act
- consolidated text 1 January 2013
Vedelkütuse seadus
Liquid Fuel Stocks Act
- consolidated text 1 January 2011
Vedelkütusevaru seadus
Local Government Associations Act
- consolidated text 1 January 2010
Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus
Local Government Council Election Act
- consolidated text 11 November 2012
- onsolidated text 1 April 2013
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus
Local Government Financial Management Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 January 2013
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus
Local Government Organisation Act
- consolidated text 1 July 2011
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 20 March 2013
- consolidated text 1 April 2013
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
Local Taxes Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 December 2012
- consolidated text 1 July 2013
Kohalike maksude seadus
Marital Property Register Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 1 January 2013
Abieluvararegistri seadus
Media Services Act
- consolidated text 1 January 2014
Meediateenuste seadus
Medical Devices Act
- consolidated text 1 March 2011
Meditsiiniseadme seadus
Medicinal Products Act
- consolidated text 1 March 2011
- consolidated text 21 July 2012
Ravimiseadus
Mental Health Act
- consolidated text 1 Sempember 2012
- consolidated text 1 June 2013
Psühhiaatrilise abi seadus

Merchant Shipping Act
- consolidated text 9 June 2013

Kaubandusliku meresõidu seadus

Merchant Shipping Code
- consolidated text 1 September 2011

Kaubandusliku meresõidu koodeks
Military Service Act
- consolidated text 1 September 2013
Kaitseväeteenistuse seadus
Military Service Act Implementation Act
- consolidated text 1 September 2013
Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seadus
Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act
- consolidated text 18 July 2011
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 18 May 2012
- consolidated text 1 January 2014
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
Motor Third Party Liability Insurance Act
- consolidated text 1 July 2011
- consolidated text 1 July 2013
Liikluskindlustuse seadus

Museums Act
- consolidated text 15 July 2013

Muuseumiseadus
Names Act
- consolidated text 1 July 2010
Nimeseadus
National Audit Office Act
- consolidated text 1 October 2011
- consolidated text 1 April 2013
Riigikontrolli seadus
National Coat of Arms Act
- consolidated text 22 July 2011
Riigivapi seadus
National Defence Duties Act
- consolidated text 22 July 2011
- consolidated text 1 April 2013
Riigikaitseliste sundkoormiste seadus
National Institute of Chemical Physics and Biophysics Act
- consolidated text 1 January 2003
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadus

National Library of Estonia Act
- consolidated text 1 April 2011

Eesti Rahvusraamatukogu seadus
National Opera Act
- consolidated text 19 July 2013
Rahvusooperi seadus
National Minorities Cultural Autonomy Act
- consolidated text 1 August 2002
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus
Natural Gas Act
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 1 January 2014
- consolidated text 1 January 2015
Maagaasiseadus
Nature Conservation Act
- consolidated text 31 May 2011
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 1 March 2013
- consolidated text 15 April 2013
- consolidated text 1 May 2013
- consolidated text 1 June 2013
Looduskaitseseadus
Non-profit Associations Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 19 December 2012
Mittetulundusühingute seadus

Notaries Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 19 October 2013
- consolidated text 28 October 2013

Notariaadiseadus

Notarisation Act
- consolidated text 1 July 2010
- consolidated text 28 October 2013

Tõestamisseadus

Obligation to Leave and Prohibition on Entry Act
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 28 April 2013
- consolidated text 1 October 2013

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus
Occupational Health and Safety Act
- consolidated text 20 February 2012
- consolidated text 1 April 2013
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
Official Statistics Act
- consolidated text 1 January 2011
Riikliku statistika seadus
Old-Age Pensions under Favourable Conditions Act
- consolidated text 1 January 2013
Soodustingimustel vanaduspensionide seadus
Organic Farming Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 1 July 2013
Mahepõllumajanduse seadus
Organisation of Research and Development Act
- consolidated text 1 January 2014
Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus
Packaging Excise Duty Act
- consolidated text 1 January 2011
Pakendiaktsiisiseadus
Parental Benefit Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 1 May 2013
- consolidated text 14 May 2013
Vanemahüvitise seadus
Participation in International Civilian Missions Act
- consolidated text 1 April 2011
- consolidated text 1 April 2013
Rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seadus
Payment Institutions and E-money Institutions Act
- consolidated text 12 November 2011
- consolidated text 6 May 2013
Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus
Patent Attorneys Act
- consolidated text 1 January 2012
Patendivoliniku seadus
Patents Act
- consolidated text 1 January 2012
Patendiseadus
Peace-Time National Defence Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 22 July 2011
- consolidated text 9 December 2011
- consolidated text 1 April 2013
Rahuaja riigikaitse seadus

Penal Code
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 14 April 2012
- consolidated text 1 June 2013
- consolidated text 15 July 2013

Karistusseadustik
Penal Code Implementation Act
- consolidated text 15 July 2013
Karistusseadustiku rakendamise seadus
Performing Arts Institutions Act
- consolidated text 1 January 2010
Etendusasutuse seadus
Personal Data Protection Act1
- consolidated text 1 January 2011
Isikuandmete kaitse seadus
Person Repressed by Occupying Powers Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 1 January 2013
Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus
Place Names Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 1 July 2013
Kohanimeseadus
Placing Orders for Works of Art Act
- consolidated text 1 January 2011
Kunstiteoste tellimise seadus
Planning Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 March 2013
Planeerimisseadus
Plant Propagation and Plant Variety Rights Act
- consolidated text 1 October 2012
Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus
Plant Protection Act
- consolidated text 1 January 2012
Taimekaitseseadus

Police and Border Guard Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 August 2012
- consolidated text 1 September 2012
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 1 September 2013

Politsei ja piirivalve seadus
Political Parties Act
- consolidated text 1 April 2011
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 7 July 2012
- consolidated text 1 April 2013
Erakonnaseadus
Preschool Child Care Institutions Act
- consolidated text 1 January 2012
Koolieelse lasteasutuse seadus
President of the Republic Election Act
- consolidated text 1 April 2013
Vabariigi Presidendi valimise seadus
President of the Republic Official Perquisites Act
- consolidated text 1 January 2012
Vabariigi Presidendi ametihüve seadus
President of the Republic Work Procedure Act
- consolidated text 1 April 2013
Vabariigi Presidendi töökorra seadus
Principles of Legal Regulation of Industrial Property Act
- consolidated text 1 January 2012
Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus
Private International Law Act
- consolidated text 1 January 2010
Rahvusvahelise eraõiguse seadus
Private Schools Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 6 May 2013
- consolidated text 1 July 2013
Erakooliseadus
Privatisation Act
- consolidated text 1 January 2011
Erastamisseadus
Probation Supervision Act
- consolidated text 5 April 2011
- consolidated text 1 June 2013
Kriminaalhooldusseadus
Product Conformity Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 8 July 2012
Tootenõuetele vastavuse seadus
Promotion of Local Government Merger Act
- consolidated text 20 March 2013
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus
Prosecutor’s Office Act
- consolidated text 1 April 2011
- consolidated text 1 April 2013
Prokuratuuriseadus
Protection of War Graves Act
- consolidated text 1 June 2011
Sõjahaudade kaitse seadus
Public Holidays and Days of National Importance Act
- consolidated text 19 March 2011
Pühade ja tähtpäevade seadus
Public Information Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 April 2013
Avaliku teabe seadus

Public Libraries Act
- consolidated text 1 January 2011

Rahvaraamatukogu seadus
Public Meeting Act
- consolidated text 1 January 2012
Avaliku koosoleku seadus

Public Procurement Act
- consolidated text 16 January 2011
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 24 February 2012
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 15 July 2013

Riigihangete seadus
Public Water Supply and Sewerage Act
- consolidated text 1 January 2014
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
Punishment Register Act
- >consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 1 June 2013
Karistusregistri seadus
Railways Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 July 2013
Raudteeseadus
Referendum Act
- consolidated text 11 November 2012
Rahvahääletuse seadus
Release into Environment of Genetically Modified Organisms Act
- consolidated text 1 January 2011
Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus
ReorganisationAct
- consolidated text 22 January 2010
- consolidated text 1 June 2012
- consolidated text 1 March 2013
Saneerimisseadus
Republic of Estonia Principles of Ownership Reform Act
- consolidated text 1 September 2010
- consolidated text 20 March 2013
Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus
Rescue Act
- consolidated text 1 January 2012
Päästeseadus
Response to Memoranda and Requests for Explanations Act
- consolidated text 1 July 2011
Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus
Restrictions on Acquisition of Immovables Act
- consolidated text 4 March 2012
Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus
Riigi Teataja Act
- consolidated text 1 June 2010
Riigi Teataja seadus
Riigikogu Election Act
- consolidated text 11 November 2012
- consolidated text 1 April 2013
Riigikogu valimise seadus
Roads Act
- consolidated text 1 January 2012
Teeseadus
Rural Development and Agricultural Market Regulation Act
- consolidated text 25 March 2011
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus
Savings and Loan Associations Act
- consolidated text 1 July 2011
Hoiu-laenuühistu seadus
Securities Market Act
- consolidated text 30 June 2011
- consolidated text 1 August 2011
- consolidated text 12 November 2011
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 30 March 2012
- consolidated text 1 July 2012
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 6 May 2013
- consolidated text 22 July 2013
- consolidated text 1 August 2013
Väärtpaberituru seadus
Security Authorities Act
- consolidated text 1 April 2013
Julgeolekuasutuste seadus

Social Benefits for Disabled Persons Act
- consolidated text 1 Janury 2011
- consolidated text 1 June 2012
- consolidated text 1 September 2012
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 1 September 2013

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus
Social Tax Act
- consolidated text 14 February 2011
- consolidated tex 1 August 2012
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 1 July 2013
Sotsiaalmaksuseadus
Social Welfare Act
- consolidated text 9 January 2012
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 28 April 2013
- consolidated text 1 June 2013
- consolidated text 1 July 2013
Sotsiaalhoolekande seadus
Spatial Data Act
- consolidated text 10 March 2011
Ruumiandmete seadus
Sport Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 July 2012
- consolidated text 1 January 2013
Spordiseadus
State Borders Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 April 2013
Riigipiiri seadus

State Family Benefits Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 1 June 2013
- consolidated text 1 July 2013
- consolidated text 1 September 2013

Riiklike peretoetuste seadus
State Fees Act
- consolidated text 12 March 2012
- consolidated text 7 May 2012
- consolidated text 1 August 2012
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 27 April 2013
- consolidated text 1 June 2013
- consolidated text 9 June 2013
- consolidated text 1 July 2013
- consolidated text 1 August 2013
- consolidated text 1 September 2013
Riigilõivuseadus
State Legal Aid Act
- consolidated text 1 January 2010
- consolidated text 18 June 2011
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 28 April 2013
Riigi õigusabi seadus
State Liability Act
- consolidated text 31 August 2011
Riigivastutuse seadus

State Pension Insurance Act
- consolidated text 1 June 2012
- consolidated text 1 August 2012
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 1 May 2013
- consolidated text 1 September 2013

Riikliku pensionikindlustuse seadus
State Secrets And Classified Information Of Foreign States Act
- consolidated text 1 January 2012
Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus
Strategic Goods Act
- consolidated text 1 February 2012
- consolidated text 1 January 2013
Strateegilise kauba seadus

Study Allowances and Study Loans Act
- consolidated text 1 September 2013

Õppetoetuste ja õppelaenu seadus
2007-2013 Structural Assistance Act
- consolidated text 1 January 2012
Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus
Substitutive Enforcement and Penalty Payment Act
- consolidated text 1 January 2012
Asendustäitmise ja sunniraha seadus

Superannuated Pensions Act
- consolidated text 16 May 2010
- consolidated text 1 September 2013

Väljateenitud aastate pensionide seadus
Surplus Stocks Charges Act
- consolidated text 1 July 2007
Üleliigse laovaru tasu seadus
Taxation Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 August 2012
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 9 April 2013
- consolidated text 1 July 2013
Maksukorralduse seadus

Termination of Pregnancy and Sterilisation Act
- consolidated text 1 July 2010

Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus
Territory of Estonia Administrative Division Act
- consolidated text 20 March 2013
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus
Tourism Act
- consolidated text 1 January 2011
Turismiseadus
Trade Marks Act
- consolidated text 1 January 2012
Kaubamärgiseadus
Trade Unions Act
- consolidated text 1 January 2010
Ametiühingute seadus
Trading Act
- consolidated text 15 January 2011
Kaubandustegevuse seadus

Traffic Act
- consolidated text 1 July 2011
- consolidated text 12 March 2012
- consolidated text 4 June 2012
- consolidated text 9 January 2013
- consolidated text 1 July 2013
- consolidated text 1 September 2013

Liiklusseadus

Unemployment Insurance Act
- consolidated text 1 May 2011
- consolidated text 24 December 2011
- consolidated text 4 June 2012
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 1 July 2013
- consolidated text 16 July 2013

Töötuskindlustuse seadus
Universities Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 July 2012
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 1 April 2013
Ülikooliseadus
Unlawfully Expropriated Property Valuation and Compensation Act
- consolidated text 1 January 2011
Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus
University of Tartu Act
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 January 2013
Tartu Ülikooli seadus
Utility Models Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 1 January 2012
Kasuliku mudeli seadus
Value-Added Tax Act
- consolidated text 18 July 2011
- consolidated text 1 January 2012
- consolidated text 1 April 2012
- consolidated text 1 January 2013
- consolidated text 1 July 2013
Käibemaksuseadus
Veterinary Activities Organisation Act
- consolidated text 4 March 2011
Veterinaarkorralduse seadus
Victim Support Act
- consolidated text 1 January 2011
- consolidated text 1 April 2013
- consolidated text 28 April 2013
Ohvriabi seadus

Vital Statistics Registration Act
- consolidated text 29 December 2012

Perekonnaseisutoimingute seadus
Working Conditions of Employees Posted to Estonia Act
- consolidated text 1 July 2009
Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus
Youth Work Act
- consolidated text 1 January 2011
Noorsootöö seadus